Tid for Tøy­en

Rogalands Avis - - Helg -

mo­ras hånd. Jeg er rett bak dem. Hva er fem mi­nut­ter? sier gut­ten. Ti­den det tar å gå dit, til T-ba­nen, sier mora. Men hva er tid? Det er ikke langt hjem, sier mora. Langt for noen, ten­ker jeg. For det var fle­re som men­te det var så langt hit at få vil­le kom­me for å se kuns­ten på Munch­mu­se­et. Gut­ten vil hjem, så vil han brått leke på leke­plas­sen. Han slip­per mo­ras hånd og lø­per. Ti­den, ste­det og hand­lin­gen kan ikke skil­les fra hver­and­re, jeg veit ikke hvor­for jeg ten­ker på det nå, det er en set­ning jeg har fra et dikt. Gut­ten er i top­pen av klatre­sta­ti­vet. Un­der­la­get på leke­plas­sen er nytt, sklia og klatre­sta­ti­vet også. Kom! ro­per mora. Nå er det hun som vil gå. Men gut­ten vil ikke kom­me, han vil bli. Ved den over­fyl­te søp­pel­po­sen rett ved har ei krå­ke fått tak i en po­tet­gull­pose, krå­ka har hele hue inni, får tak i chips­bi­ter, res­ter. Inn­si­da av po­tet­gull­po­sen er sølv­far­ga, blank. Du er mam­ma­en til Lin­nea sier ei jen­te ved si­den av meg. Jeg kjen­ner hen­ne igjen fra Tøy­en sko­le, hun går i klas­sen over Lin­nea. Hvor er Lin­nea nå? sier jen­ta. Jeg er på vei for å hen­te hen­ne på sko­len, sier jeg. Kom­mer hun hit? sier jen­ta. Kan­skje, sier jeg. Hvor­for kan­skje? Kom, ro­per mora til gut­ten, og jeg snur meg dit. Gut­ten hen­ger et­ter mora, nå er det hun som drar han i ar­men. Hvor­for kun­ne de ikke va­ere her? Jeg blir stå­en­de og se et­ter dem. Skal du ikke gå og hen­te dat­te­ra di og kom­me hit? sier jen­ta. Jo, sier jeg. Så kom da, sier hun. Kom­mer du?

Om kvel­den er jeg fri­vil­lig på et breake- og jamme­ar­ran­ge­ment og står i dø­ra på Bi­blo Tøy­en, jeg skal pas­se på at de som ikke skal breake tar av seg sko­ene og at de som skal breake får blå sko­po­ser uten­på sko­ene. Man­ge barn står uten­for og ven­ter, fle­re har stått der i over en time, helt si­den Bi­blo steng­te. De står der enda det reg­ner, og er kaldt. Fle­re ban­ker i de sto­re vin­dus­ru­te­ne, en og an­nen ro­per. Hvor­for er det in­gen som åp­ner? Skul­le det ikke be­gyn­ne nå? Bar­na får in­gen for­kla­ring. Noen av dem drar i dø­ra, men dø­ra er stengt. Så smel­ler det brått mel­lom to av un­ge­ne, de slåss. Fle­re hen­ger seg på. Hold dø­re­ne stengt! ro­per en vok­sen på inn­si­da. Jeg gjør som han sier. Han rin­ger po­li­ti­et. Dø­re­ne til Bi­blo åp­ner ikke. Po­li­ti­et kom­mer, bar­na som var inn­blan­da lø­per vekk. Og da åp­nes dø­re­ne. Det er nes­ten tjue mi­nut­ter for seint. Bar­na tren­ger seg på, de er man­ge. De fles­te bar­na er der uten for­eld­re. Ei jen­te kom­mer med mora si. Jeg sier til mora at det er sko­fri sone på Bi­blo. Jeg pe­ker på sko­ene til dama. Fint om du tar dem av, sier jeg. Det tør jeg ikke, sier dama. Er du redd du ikke skal fin­ne dem igjen? sier jeg, og det er for­ståe­lig hvis hun ten­ker sånn, det er man­ge sko. Du får set­te dem litt for seg sjøl, sier jeg. Jeg vil ikke at sko­ene mine skal bli stjå­let, sier dama da. Mine sko har ald­ri blitt tatt, sier jeg. Jeg set­ter all­tid sko­ene mine her, sier jeg. Og hva slags sko har du? sier dama. Det tar litt tid før jeg skjøn­ner hva dama me­ner. Jeg står i sokke­les­ten. Hun veit ikke hva slags sko jeg har. Er sko­ene dine så dyre? sier jeg. Ja, sier hun. Da får du slut­te å ha med deg så dyre sko hit da, sier jeg og had­de jeg va­ert fem­ten år vil­le jeg ha dyt­ta til hen­ne, kan­skje slått, star­ta en slåss­kamp, slåss til po­li­ti­et kom. Men jeg er ei dame på over før­ti, så jeg gir hen­ne sko­po­se­ne, de som var for­be­holdt breaker­ne, så hun kan ha dem uten­på de hvi­te og svar­te Adi­das-ene sine.

Et av om­rå­de­ne i Bi­blo er av­stengt, der er det ikke lov å gå, og det dama med sko­ene som på­pe­ker det, at det er en gutt inna­for sper­re­ne der, hun pe­ker på gut­ten. Jeg går bort til han, for å si ifra, for å gjø­re som dama for­tel­ler meg, og hol­de reg­le­ne vi har blitt satt til. Men jeg er ikke glad for job­ben jeg har fått. Hei, sier jeg til gut­ten. Så du meg hele tida? sier han. Nei, sier jeg. Hva vil­le ha skjedd hvis dere lås­te meg in­ne og jeg ble her i natt? sier han. Det er et bra gjemme­sted, sier jeg. Hvor­for skul­le jeg gjem­me meg? sier han. Nei, hvor­for skul­le du gjem­me deg? sier jeg. Og han sier: Jeg skul­le bare tes­te om dere fant meg, el­ler mer­ka at jeg var borte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.