Alle vei­er fø­rer til Bor­gen

Rogalands Avis - - Helg -

EN FOR­TEL­LING FRA ULLERN AV SVER­RE HENMO Sme­stad er et vei­kryss man­ge har hørt hva som er bra, er det at det er lett å om, noe som er gans­ke mer­ke­lig. Det er kom­me seg vi­de­re, det er stil­le om kvel­de­ne in­gen­ting som skjer, og det er in­gen­ting å og trygt på skole­vei­en. Hu­se­ne er se på. Alle er på vei for­bi, igjen­nom el­ler 100 år gam­le og det lig­ger en an­dek­tig ro bort. Over Sme­stad­krys­set er det lan­ge over eple­ha­ge­ne. køer med bi­ler, mens bus­ser og T-ba­ner Men bare ett T-banestopp na­er­me­re skja­erer igjen­nom på kryss og tvers. Alt byen lig­ger Bor­gen som inn­gan­gen til lagt opp til at folk skal bort. Det er ald­ri Vest­re Grav­lund. Det er Nor­ges størs­te noen som går av. Alle vil vi­de­re. Sme­stad grav­lund. Der sam­les hver for­mid­dag er sta­sjo­nen der Kols­ås-ba­nen og Rø­aba­nen sto­re, mør­ke flok­ker av sør­gen­de som mø­tes og kjø­rer i flette­møns­ter be­ve­ger seg med tun­ge skritt mot vi­de­re mot byen. Man tren­ger ikke kun­ne ka­pel­let. Man kan ikke snak­ke høyt på rute­ti­de­ne, det kom­mer uan­sett snart en Bor­gen. Alt fore­går i dem­pet re­spekt for bane. I til­legg går det bus­ser i alle ret­nin­ger, at de som står i naer­he­ten sann­syn­lig­vis og skul­le det skja­ere seg, er det er i sorg. na­tur­lig­vis en taxi­holde­plass rett ved Så blir det kveld og de lo­ka­le si­ver ut av si­den av. På by­ens bes­te syk­kel­vei­er su­ser hu­se­ne for å gå tur. Da går man stil­le og syk­lis­te­ne fra Røa og Bae­rum for­bi på vei ro­lig gjen­nom grav­lun­den der de etter­til el­ler fra sen­trum. En fyr prøv­de å lage lat­te ten­ner lys på gra­ve­ne, mens ung­dom kaffe­bar, men ga opp et­ter noen må­ne­der står i ut­kant­en og fam­ler seg fram. Og alle for in­gen stop­pet len­ge nok til å gå inn­om. kjen­ner på tyng­den fra de døde, uten å Om for­mid­da­gen er det in­gen som skal kla­re å ta inn over seg hvor kort det va­rer noe på Sme­stad. Bakke­kroa lig­ger som et alt sam­men. tomt og en­somt fugle­rede og ser ned på For alle be­ve­ger seg bort fra Sme­stad. kø­ene i et kryss som mer­ke­lig nok as­so­siMen uan­sett hvil­ke vei­er vi vel­ger, en­der eres med pen­ger og sta­tus. Sam­ti­dig de fles­te av oss uan­sett til slutt på Bor­gen. sit­ter de lo­ka­le i hu­se­ne og blok­ke­ne og 700 me­ter og et liv unna Sme­stad­krys­set. sver­ger på at de ald­ri skal flyt­te. For det For alle vei­er fø­rer til grav­lun­den. er ver­dens bes­te sted å bo. Når de skal si

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.