Et fo­to­grafi­ap­pa­rat av vel­di­ge di­men­sjo­ner

Rogalands Avis - - Helg -

EN FOR­TEL­LING FRA BAE­RUM AV RU­NE CHRISTIANSEN

Øs­ter­ås i mor­gen­tåke … et over­då­dig og gle­de­lig gjen­syn … ut­vis­ket skog … og i bak­grun­nen – uva­ers­sky­er … og noe som spja­eres … men li­ke­vel skin­ner de hvi­te blok­ke­ne … det sy­nes som om alt i deg sprin­ger ut fra det­te ste­det … opp­gan­ge­ne med sin klang, tre­klyn­ge­nes tør­re ras­ling, villa­vei­ene … og tra­fik­ken – den sve­ver … glir lyd­løst i ret­ning av byen … som i en scien­ce fic­tion – film … og en buss stan­ser be­gi­ven­hets­løst … du krys­ser Oven­bak­ken mot Ni­els Le­uchs vei … en for­vil­let gress­hop­pe lan­der ute i fot­gjen­ger­fel­tet … en pine­full kri­ger uten­for stri­dens rand … alt det som en gang var le­ven­de kom­mer deg i møte her … for førs­te gang … for sis­te gang … og dø­den … den kom­mer deg i møte … i en an­nen his­to­rie … i snø­en som lot ven­te på seg … for­gje­ves … du kan drøm­me om lyk­ke … for ek­sem­pel … visst kan du drøm­me om lyk­ke … og i den­ne drøm­men bru­ker du nett­opp det søt­lad­ne ut­tryk­ket «lyk­ke» uten at det er det mins­te be­klem­men­de … du ser for deg at du er lyk­ke­lig bare den el­ler den om­sten­dig­he­ten er fra­va­eren­de el­ler til ste­de … barn­dom­men hen­ger ennå ved … barn­dom­men ved­va­rer som den inn­bil­te, usta­di­ge lyk­kens abs­ti­nens … barn­dom­men er til å ram­se opp: bor­rer i en ull­gen­ser, hes­ter på et jor­de, nype­kjer­ner, Eiks­mar­ka … men i en his­to­rie kan du ikke for­tel­le alt du vet … du kan ikke hus­ke alt det som kom deg for øre … en­kel­te ting har ikke noen ver­di mer … de svart­mal­te tal­le­ne på kjøk­ken­k­lok­ken … vi­ser­ne av sim­pelt blikk … dess­uten fin­nes det vel ikke noen egent­lig his­to­rie … bare en rek­ke hver­dags­li­ge og til­fel­di­ge fore­te­el­ser og sam­men­treff av den ty­pen alle har opp­levd på ett el­ler an­net tids­punkt i li­vet … og den dy­pe­re me­nin­gen dis­se hen­del­se­ne måt­te ba­ere i seg er det opp til en­hver å for­stå og tol­ke som man selv fin­ner det for godt …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.