Stan­bul

Rogalands Avis - - Helg -

– Jeg tror ikke Er­do­gan blir sit­ten­de til 2023, slik han har ut­trykt øns­ke om. Nå er det i ferd med å etab­le­res en ut­bry­ter­grup­pe fra MHP med Me­ral Ak­se­ner i spis­sen. Hun har al­le­re­de fått fle­re tu­sen med seg, og jeg tror hun vil trek­ke til seg fle­re fra både CHP (so­sial­de­mo­kra­te­ne) og AKP (re­gje­rings­par­ti­et). Hun re­pre­sen­te­rer noe nytt, og hun vil plas­se­re seg som et sen­trums­par­ti. Hun øns­ker også et bed­re for­hold til de sto­re so­sia­le be­ve­gel­ser. Jeg har tro på at Ak­se­ner kan slå Er­do­gan i et valg.

I lø­pet av med sin bo­dy­guard med cap­sen truk­ket langt ned i pan­nen for ikke å bli kjent igjen, sier jeg: «Hei Or­han», og han sva­rer «Hva? Er det så ty­de­lig at det er meg? Jeg for­sø­ker jo å gjø­re meg ugjen­kjen­ne­lig». For­fat­te­re som Ya­sar Ke­mal, Ah­met Al­tan, Mu­rat Bel­ge og As­li Er­do­gan og man­ge fle­re har alle va­ert her hos meg.

– Hva kan jeg si om si­tua­sjo­nen for for­fat­te­re i dag? Et de­mo­kra­ti kan må­les et­ter hvor­dan en re­gje­ring be­hand­ler sine for­fat­te­re og kunst­ne­re, og hva den tå­ler av kri­tis­ke stem­mer. Når alle nå er fengs­let, sier det mye om dagens re­gje­ring. Ja, det for­tel­ler vel alt, sier han lav­ma­elt.

Bø­ke­ne har bok­hand­le­ren sam­let fra alle mu­li­ge kil­der. Fra ut­stil­lin­ger og mar­ke­der, bø­ker som er kas­tet, fra bran­ner, ga­ver osv. Han har gravd fram

– Bø­ker har all­tid stått meg na­ert, for­tel­ler Sit­ki. For noen år si­den ga jeg et in­ter­vju til et ma­ga­sin, og de spur­te om ikke min kone pro­te­ste­rer på at jeg bru­ker meste­par­ten av tida min på tu­se­ner av bø­ker. Da for­tal­te jeg at Sel­ma, kona mi, på et tids­punkt had­de gitt meg et ul­ti­ma­tum: meg el­ler bø­ke­ne. Jeg svar­te at jam­men, bø­ke­ne har ikke føt­ter, de har in­gen and­re til å ta vare på seg, og der­for tren­ger de meg. Vi er hel­dig­vis frem­de­les gift. Alt det som vi har of­ret for bø­ke­ne, gjør at for­hol­det til hen­ne er sva­ert ver­di­fullt, klar­gjør han.

Sit­ki har full­sten­dig over­sikt over bø­ke­ne sine. 90 pro­sent av dem kan jeg fin­ne med en gang, for jeg har dem godt or­ga­ni­sert, for­kla­rer han. Sit­ki hå­per at drøm­men om et mu­se­um, som det ikke fin­nes noe lig­nen­de av i ver­den, vil bli rea­li­sert.

– Hvis jeg skul­le dø før jeg fikk fer­dig det­te mu­se­et, vil jeg dø halv. Men selv når jeg dør vil jo bø­ke­ne fort­satt va­ere i live.

Han be­trak­ter seg selv frem­de­les som kom­mu­nist, men er over­ho­det in­gen dog­ma­ti­ker.

– Jeg har en leve­re­gel fra Nazim Hik­met: «Å leve som et tre ale­ne og fri, og leve som en skog i fel­les­skap». Det­te sier alt om at vi kan leve fritt, men også sam­men. Sam­fun­net må ikke of­res for in­di­vi­dua­li­te­ten el­ler mot­satt. Et godt ek­sem­pel er når Sta­lin be­ord­ret Sjosta­kovitsj til å kom­po­ne­re mer en­kelt så folk kun­ne for­stå ham, men hvem er han til å be­stem­me over en kunst­ner? Kuns­ten må va­ere fri, un­der­stre­ker Sit­ki.

Og Sit­ki gjør sitt for å ta vare på kuns­ten – med hele sitt liv:

– Går det en dag uten at jeg har kjøpt en bok, fø­ler jeg meg ulyk­ke­lig. Og får jeg solgt noe, ten­ker jeg med en gang hvor man­ge bø­ker jeg kan få kjøpt for dis­se pen­ge­ne, av­slut­ter han.

Det er ikke lett å for­la­te bo­k­els­ke­ren, men et­ter gu­de­ne vet hvor man­ge kop­per med te, og en halv dag i bok­pa­ra­dis, sier vi takk og far­vel. Sit­ki er i ett med bø­ke­ne sine, han tar med sin venn­lig­het og men­nes­ke­li­ge sje­ne­rø­si­tet imot alle som er glad i bø­ker.

og hva den tå­ler av kri­tis­ke stem­mer, sier bok­hand­le­ren Sit­ki Al­tu­ner i Istan­bul, men hen­blikk på dagens fengs­ling av kri­tis­ke røs­ter FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.