Got-ef­fek­ten

Rogalands Avis - - Helg - Chris­ti­ne.baglo@dags­avi­sen.no CHRIS­TI­NE BAGLO Reise­an­svar­lig Twit­ter: @Chris­tine­baglo

klok­ka, for hell og lyk­ke. Den kon­stan­te ki­min­gen er imid­ler­tid i ferd med å dri­ve lo­kal­fol­ket til van­vidd. Der­for dis­ku­te­res det nå om man skal ta seg be­talt, el­ler be­gren­se an­tall be­sø­ken­de til ste­det. Got-ef­fek­ten er også merk­bar på du­sin­vis av and­re de­sti­na­sjo­ner. Za­fra-slot­tet i Spa­nia kun­ne for ek­sem­pel no­te­re seg en fem­dob­ling i be­sø­ket et­ter at det duk­ket på skjer­men i se­song seks. Også byen Giro­na, som er mye brukt i ulike sam­men­hen­ger, had­de et be­søks­hopp på 62 pro­sent i be­gyn­nel­sen av sam­me se­song.

Den vold­som­me tu­rist­in­ter­es­sen har også satt noen grå­hvi­te hår i ho­de­ne til by­an­tik­va­re­ne i Dal­ma­tia i Kroa­tia, som også har opp­levd en vold­som øk­ning i tu­rist­be­søk. I Du­brov­nik, der man­ge av sce­ne­ne i King´s Lan­ding ble spilt inn, har by­ens nye ord­fø­rer nå satt tak på an­tall tu­ris­ter som får kom­me til byen per dag. Iføl­ge den for­ri­ge bor­ger­mes­te­ren, var Got-tu­ris­te­ne an­svar­li­ge for rundt halv­par­ten av den rundt ti pro­sent år­li­ge øk­nin­gen i tu­ris­me som byen har hatt de sis­te åre­ne. Is­land er også blant de tu­rist­lan­de­ne i ver­den som opp­le­ver mest eks­trem tu­rist­vekst. I 2010, året før førs­te se­song av GOT var ute, kom det 500.000 be­sø­ken­de til øya. I år for­ven­tes det hele 2.3 mil­lio­ner be­sø­ken­de til «hvi­te­vand­rer­nes og vill­fol­kets ver­den». Turist­øk­nin­gen kom­mer selv­sagt ikke bare grunn av se­ri­en. Li­ke­vel reg­nes den, både av tu­rist­kon­to­re­ne og nett­ste­der som Tri­p­ad­vi­sor, som har re­gist­rert vold­som­me øk­nin­ger i søke­ak­ti­vi­tet på Got-de­sti­na­sjo­ner, som en av de vik­tigs­te grun­ne­ne til be­søks­boom­en.

Der­for grem­mer nok skot­te­ne seg nok en smu­le. Iføl­ge ryk­te­ne var de første­val­get for Hbo-spei­der­ne som let­te et­ter et ho­ved­sete for se­ri­en. Men det var Nord-ir­land som fikk kon­trak­ten, og man­ge av se­ri­ens kjerne­sce­ner er blitt spilt inn her. Iføl­ge Northern Ireland Scre­en, Nord-ir­lands film­in­sen­tiv­ord­ning, har de fram til 2016 gitt 14,38 mil­lio­ner pund i støt­te til se­ri­en. I til­legg er se­rie­ska­per­ne til­gode­sett med et me­get guns­tig skatte­re­gi­me. Til gjen­gjeld har se­ri­en, iføl­ge Ni­scre­ens es­ti­ma­ter, ge­ne­rert ver­di­er for mer enn 148 mil­lio­ner pund i lo­kal­øko­no­mi­en i sam­me tids­rom. Og inn­tek­te­ne bare øker. Iføl­ge tu­rist­kon­to­ret økte inn­tje­nin­gen bare fra reise­livs­sek­to­ren ale­ne med tolv pro­sent i lø­pet av 2016, noe de i stor grad til­skri­ver GOT. HBO har si­den 2014 sam­ar­bei­det tett med Tou­rism Ireland, som har kjørt fle­re pris­be­løn­te kam­pan­jer i til­knyt­ning til se­ri­en.

Og du, tref­fer du en mann med flott skjegg i Bel­fast, er det bare å ta en dob­bel­sel­fie. Det er nem­lig sva­ert sann­syn­lig at han har va­ert en av sta­tis­te­ne i minst én av de sju se­son­ge­ne som har blitt fil­met her.

Se­ri­en har ge­ne­rert ver­di­er for mer enn 148 mil­lio­ner pund.

Tu­ris­te­ne strøm­mer til Cast­le Ward (Win­ter­fell) i Nord-ir­land. FOTO: VISIT NORTHERN IRELAND

To stren­der i Nord-spa­nia fi­gu­re­rer som ut­skip­ings­stran­den i Dra­gon­s­tone. FOTO: ISTOCK, MACALL B POLAY/HBO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.