Mag­nus ute av World Cup

Det så vel­dig lo­ven­de ut for Mag­nus Carl­sen da han vant over­be­vi­sen­de 2-0 i de førs­te match­e­ne i World Cup i Ge­or­gia, men i tredje run­de røk han ut.

Rogalands Avis - - Helg -

Xiangz­hi. På lik lin­je med Mag­nus ble ki­ne­se­ren stor­mes­ter i en al­der av tret­ten år.

Ut­vik­lin­gen har de­ret­ter ikke va­ert like for­mi­da­bel sam­men­lig­net med ver­dens­mes­te­ren, men han er en utvil­som en spil­ler i ver­dens­klas­se.

Til slutt måt­te Mag­nus se seg slått 1,50,5, et­ter å ha tapt i førs­te par­ti.et pro­blem med å va­ere ver­dens bes­te sjakk­spil­ler, er at re­mis egent­lig ald­ri er et godt re­sul­tat. Som høy­est rated i ver­den vil du gå ned litt i ra­ting med hver enes­te re­mis, og dess­uten sit­ter nok Mag­nus med en fø­lel­se av at han må vin­ne.

Spe­si­elt med de hvi­te brik­ke­ne har Mag­nus det­te pres­set på seg, og i førs­te run­de sto han oven­for nett­opp det­te di­lem­ma­et. Skul­le han si seg for­nøyd med re­mis el­ler prø­ve å vin­ne?

For noen trekk si­den spil­te Mag­nus det pro­vo­se­ren­de h2-h3. Xiangz­hi Bu lot seg ikke be to gan­ger og of­ret lø­pe­ren. 15...Lxh3! Hvit valg­te å ak­sep­te­re of­fe­ret. 16.gxh3 Dxh3 Her had­de Mag­nus et vans­ke­lig valg. Han kun­ne tvun­get fram re­mis med 17.Df3 Lh2+ 18.Kh1 Lg3+ 19.Kg1 Lh2+ si­den det blir evig sjakk. Iste­den valg­te han å spil­le på vinst med 17.Sf1 Det­te er ikke en tab­be, men selv­føl­ge­lig ri­si­ka­belt. 17... Tbe8 18.d4 f5 19.Lb3 c6 20.f4 Kh7 Had­de Mag­nus nå fun­net 21.Te2 kun­ne det li­ke­så godt va­ert han som vant par­ti­et. Iste­den spil­te han 21.Lxd5? cxd5 22.Te3 Txe3 23.Lxe3 g5 Svart har et av­gjø­ren­de an­grep og vant et­ter 36 trekk. 0–1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.