TOR­BJØRN R. HAN­SEN

Rogalands Avis - - Helg -

Begge de to nors­ke spil­ler­ne er ute av World Cup. For­ri­ge uke så vi på hvor­dan Aryan Ta­ri be­sei­ret en­gelsk­man­nen Da­vid How­ell. I and­re run­de ven­tet det ny sterk mot­stand, og her måt­te nord­man­nen se seg slått av Alek­sandr Len­der­man fra USA.

Mag­nus Carl­sen virket vel­dig sterk de førs­te run­de­ne. Ni­ge­ri­ans­ke Olu­wa­fe­mi Ba­lo­gun hang godt med i sin match, men ver­dens­mes­te­ren vant til slutt 2-0. I den nes­te match­en fikk nord­man­nen tøf­fe­re mot­stand i Alek­sey Dre­ev.

Den­ne match­en had­de imid­ler­tid Mag­nus full kon­troll på, og vant begge par­ti­ene. I tredje run­de ven­tet Bu

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.