Film­d­om for fram­ti­da

Ja­ba­ly vant i ret­ten

Rogalands Avis - - Kultur - HAN­NE MA­UNO han­ne.ma­uno@dags­avi­sen.no

Gle­den over Mo­ha­med Ja­ba­lys sei­er i ret­ten er stor i Film-nor­ge. Dom­men kan bli vik­tig for fram­ti­dens re­gis­sø­rer og kul­tur­ar­bei­de­re, me­ner for­bunds­le­der.

■ – Vi er kjempe­gla­de for den­ne ty­de­li­ge dom­men. Den ut­tryk­ker vel­dig klart at den me­ner Ut­len­dings­nemn­da (UNE) har vur­dert den­ne sa­ken feil, sier Ma­ri­an­ne Kle­ven, for­bunds­le­der i Nors­ke Film­re­gis­sø­rer (NFR).

Hun er for­nøyd og let­tet et­ter sei­e­ren den unge pa­le­stins­ke film­re­gis­sø­ren Mo­ha­med Ja­ba­ly vant i Oslo ting­rett ons­dag den­ne uka. Dom­men sier klart at han nå kan få ar­bei­de i Nor­ge, selv om han ikke er fag­ut­dan­net film­re­gis­sør.

Pre­se­dens

Men dom­men be­tyr mer enn bare at en ung mann fra Gaza er glad for å få lov til å job­be vi­de­re med do­ku­men­tar­film i Tromsø, slik han en gang ble in­vi­tert hit til lan­det for å gjø­re. Den set­ter også pre­se­dens for fram­ti­dens film­re­gis­sø­rer som øns­ker å kom­me til lan­det, og for and­re kul­tur­ar­bei­de­re in­nen and­re kunst­felt, me­ner Kle­ven.

– Dom­men sier at kva­li­fi­ka­sjo­ner som kunst­ner be­står av mer enn for­mell fag­ut­dan­ning. Den un­der­stre­ker en gang for alle at man skal vur­de­re kva­li­fi­ka­sjo­ner ut­over ut­dan­nel­se. Man skal leg­ge vekt på pro­sjekt­ar­beid, an­er­kjen­nel­se og re­fe­ran­ser i bran­sjen, sier Kle­ven, og leg­ger til:

– Det gjør meg også glad at vi da kan ta imot de dyk­tigs­te film­ska­per­ne som øns­ker å job­be i Nor­ge. Det er kjempe­vik­tig for kul­tur­na­e­rin­gen at vi kan få de yp­pers­te film­ska­pe­ren hit for å job­be i vårt land.

Bred støt­te

Dags­avi­sen har i en se­rie ar­tik­ler de sis­te må­ne­de­ne skre­vet om den pa­le­stins­ke film­re­gis­sø­ren Mo­ha­med Ja­ba­ly, som i snart et år har kjem­pet med nors­ke ut­len­dings­myn­dig­he­ter for å få ar­bei­de i Nor­ge. De har nek­tet ham det for­di han ikke har for­mell fag­ut­dan­ning som film­re­gis­sør, og har stått hardt på det i fle­re run­der. Ja­ba­ly har på sin side hatt bred støt­te i Film-nor­ge, der sa­er­lig for­bun­det Nors­ke Film­re­gis­sø­rer har kjem­pet for hans sak. Det sam­me har skue­spil­ler Jan­ne Helt­berg, som egen­hen­dig star­tet en un­der­skrifts­kam­pan­je blant nors­ke film­folk. Hun sam­ar­bei­det også med NFR om kam­pan­jen med hash­ta­gen «Mo­ha­med er min kol­le­ga». Den slo an i tida rundt Amanda­ut­de­lin­gen, der fle­re tok or­det

Vi er kjempe­gla­de for den­ne ty­de­li­ge dom­men. Ma­ri­an­ne Kle­ven, for­bunds­le­der i NFR

fra sce­nen for å støt­te Ja­ba­ly. Også Ja­ba­lys ar­beids­gi­ver i Tromsø, pro­duk­sjons­sel­ska­pet Jab­film, har brukt mye tid på å hjel­pe ham. I en lang pe­rio­de i vår måt­te Ja­ba­ly for­la­te Nor­ge, og tida bruk­te han blant an­net på å rei­se for å vise fram do­ku­men­tar­fil­men sin, «Am­bu­lance». Den hand­ler om det Ja­ba­ly så og opp­lev­de i ga­te­ne i Gaza un­der krigs­som­mer­en 2014.

An­er­kjen­nel­se

Og det er nett­opp fil­men «Am­bu­lance», og den na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le an­er­kjen­nel­sen den har mot­tatt, som vei­de tungt da Ja­ba­lys for­sva­rer la fram sa­ken i ret­ten, ved si­den av vitne­mål og do­ku­men­ter som be­lys­te hans kva­li­fi­ka­sjo­ner. Dis­se be­vi­se­ne før­te alt­så fram til en dom som gikk i Ja­ba­lys fa­vør.

«Ret­ten leg­ger på bak­grunn av be­vis­før­se­len til grunn at ut­dan­nel­se in­nen film­re­gi ikke er nød­ven­dig for å bli an­er­kjent som re­gis­sør», står det i dom­men. «Det sen­tra­le er erfaring og ev­nen til å for­mid­le en vi­sjon gjen­nom film. An­er­kjen­nel­se som re­gis­sør får man ved of­fent­lig frem­vis­ning av film­ver­ke­ne».

Til­ba­ke i Tromsø

Ret­ten me­ner også at det er sen­tralt å vur­de­re «spe­si­el­le kva­li­fi­ka­sjo­ner i lys av at re­gis­sø­rer of­test ar­bei­der fri­lans og pro­sjekt­ba­sert, noe som er van­lig i kunst­ne­ris­ke yr­ker».

– Jeg er im­po­nert over at ret­ten har for­stått også det­te så godt. Det­te er noe NAV i Nor­ge gjer­ne mang­ler for­stå­el­se for, at kunst­ne­risk virk­som­het ikke all­tid fal­ler in­nen­for ram­me­ne av fas­te an­set­tel­ser, fast ar­beids­tid og et A4-ar­beids­liv, sier Kle­ven.

Ja­ba­ly selv er for lengst til­ba­ke i Tromsø for å job­be vi­de­re med film et­ter man­ge run­der med ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne. Han fikk for øv­rig kom­me dit al­le­re­de i juli, men da på et stu­dent­vi­sum. Selv om det er en mu­lig­het for at UNE an­ker dom­men et­ter ne­der­la­get, ser det ut til at Ja­ba­ly nå fritt kan job­be vi­de­re med do­ku­men­tar­film.

Ja­ba­ly i Gaza, mens han job­ber med fil­men «Am­bu­lance» om krigs­som­mer­en 2014.

Mo­ha­med Ja­ba­ly har kjem­pet mot UDI og UNE i et år, men nå vant han rettssaken om å få job­be i Nor­ge som film­re­gis­sør. FOTO: JAB­FILM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.