Ull­mann fes­ti­val­for­fat­ter

Rogalands Avis - - Kultur -

Linn Ull­mann trer inn i rol­len som fes­ti­val­for­fat­ter for Pet­ter Dass-da­ge­ne 2018. 2018-fes­ti­va­len skal blant an­net be­ly­se det tredje bud: «Du skal hol­de hvile­da­gen hel­lig». «Te­ma­tik­ken har et his­to­risk per­spek­tiv og knyt­tes opp til dagens multi­re­li­giø­se sam­funn», he­ter det i en presse­mel- ding. Pet­ter Dass-da­ge­ne (førs­te gang ar­ran­gert i 1983) har be­fes­tet seg som en sen­tral kul­tur­fes­ti­val, og det hand­ler om å kas­te lys over både lit­te­ra­tur, mu­sikk og bil­led­kunst – alt i Pet­ter Dass’ ånd. Pet­ter Dass-mu­se­et på Alsta­haug i Nord­land ar­ran­ge­res fra 21.–24. juni nes­te år. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.