Styre­med­lem i Ny Tid trek­ker seg

Rogalands Avis - - Kultur -

Liv Tør­res trek­ker seg som styre­med­lem i Ny Tid på grunn av ut­vik­lin­gen av avi­sens pro­fil.

Di­rek­tø­ren ved No­bels Freds­sen­ter har si­den juni sit­tet som styre­med­lem i Ny Tid. Tør­res be­kref­ter at hun trakk seg fra sty­ret man­dag, iføl­ge ABC Ny­he­ter.

– Må­ten avi­sens pro­fil har ut­vik­let seg på, blant an­net med kon­spi­ra­sjons­te­ori­ene som ble pre­sen­tert i en av ut­ga­ve­ne i som­mer, er blant år­sa­ke­ne til at jeg valg­te å trek­ke meg, sier Tør­res.

I sep­tem­ber­ut­ga­ven av Ny Tid spe­ku­le­res det på om den spans­ke re­gje­rin­gen sto bak ter­ror­an­gre­pet i Bar­ce­lo­na i au­gust, og om an­gre­pet på World Tra­de Cen­ter i 2001 var en kon­trol­lert spreng­ning. Ny Tid dis­tri­bu­eres til Klasse­kam­pens 21.000 abon­nen­ter som bi­lag i avi­sa, og re­dak­tør i Klasse­kam­pen, Bjør­gulv Braa­nen, sier til Af­ten­pos­ten at de vil vur­de­re av­ta­len de har med Ny Tid.

I til­legg har jour­na­list Em­ma Tol­lers­rud ved en feil­ta­kel­se blitt opp­ført som for­fat­ter av Bar­ce­lo­na-sa­ken, selv om hun ikke har noe med ar­tik­ke­len å gjø­re. Truls Lie, re­dak­tør i Ny Tid, be­kla­ger navne­fei­len på det ster­kes­te, men sier de har gode ar­gu­men­ter for å tryk­ke sa­ker om al­ter­na­ti­ve teori­er om an­gre­pe­ne.

– Man­ge eks­per­ter har fun­net man­gel­ful­le trekk ved de of­fi­si­el­le for­kla­rin­ge­ne et­ter 9/11, og som ni­sje­avis er det vårt an­svar å vi­dere­for­mid­le det­te, sier Lie. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.