Dna-jakt i bok­form

Rogalands Avis - - Kultur -

En om­fat­ten­de Dna­jakt i bok­form, «Min euro­pe­is­ke fa­mi­lie» av vi­ten­skap­sjour­na­lis­ten Ka­rin Bojs, kom­mer på norsk.

Ka­rin Bojs har lest, in­ter­vju­et fors­ke­re og reist i en rek­ke land for å føl­ge Dna-spo­re­ne våre sva­ert langt bak i tid. Re­sul­ta­tet er en bok om hen­nes opp­hav og fa­mi­lie. Men også om oss and­re. «Vi er jo i slekt. Et sted, en gang lev­de vår sis­te fel­les for­mor og for­far. Dnatrå­de­ne knyt­ter oss alle sam­men», he­ter det om bo­ken – som Bojs fikk Au­gust­pri­sen for hjem­me i Sve­ri­ge. I bo­ken for­tel­ler hun om den spen­nen­de jak­ten på røt­te­ne. Hun skri­ver blant an­net: «I mitt til­fel­le hav­ner jeg da blant men­nes­ker un­der is­tida som spil­te på ver­dens elds­te kjen­te fløy­ter, som ut­før­te de be­røm­te hule­ma­le­ri­ene, som ut­vik­let sy­nå­len og tem­met hun­den». (NTB)

Spar­ta­cus ut­gir Ka­rin Bojs bok på norsk. FOTO: SPAR­TA­CUS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.