Vik­tig mel­ding: Flytt

Kom­men­de ons­dag skapes radiohistorie. Da for­svin­ner NRKS ra­dio­ka­na­ler på to mil­lio­ner nord­menns ra­dio­ap­pa­ra­ter.

Rogalands Avis - - Kultur - REI­DAR SPIGSETH Jour­na­list i kul­tur­av­de­lin­gen Twit­ter: @real­spig

«Hvis du be­fin­ner deg i Vest­fold, Øst­fold, Oslo el­ler Akers­hus så må du føl­ge med nå», sa pro­gram­le­de­ren på «Shaun på P13» i for­ri­ge uke.

Shaun Hen­rik Mat­he­son for­tal­te lyt­ter­ne at Fm-sen­din­ge­ne for­svin­ner i dis­se fyl­ke­ne den 20. sep­tem­ber. Sam­ti­dig var han enig i at det var litt rart at han for­mid­let det­te til sine di­gi­ta­le lyt­te­re. NRK P13 fin­nes jo ikke på FM. Ka­na­len sen­des bare di­gi­talt, på nett, mo­bil, og på Dab-ra­dio. P13-shaun kon­klu­der­te li­ke­vel med at det var lurt å ha en Dab-ra­dio. Alle bur­de skaf­fe seg en.

Det po­si­ti­ve ved at Dab­o­ver­gan­gen snart er over­stått, er at NRK slut­ter å mase om DAB i alle ka­na­ler.

NRK har in­sis­tert på Da­bra­dio­ens kva­li­te­ter si­den len­ge før ipo­den kom, og i den grad at li­sens­ka­na­len kun­ne tas for mis­le­den­de mar­keds­fø­ring. NRK kan skyl­de seg selv for at DABskep­si­sen i be­folk­nin­gen har va­ert om­fat­ten­de. For 10–12 år si­den skrøt NRK uhem­met av den fan­tas­tis­ke ly­den på DAB. Re­kla­men for­svant da det vis­te seg ly­den fak­tisk ikke var så god. Så pro­mo­ter­te NRK DAB i sine man­ge ka­na­ler, uten å in­for­me­re pub­li­kum om at DAB­net­tet ikke var fer­dig ut­byg­get. Folk kom der­med hjem med en dyr ra­dio som ikke virket. Og noen kjøp­te DAB så tid­lig, at ra­dio­en de­res ikke virket len­ger da norsk ra­dio­bran­sje gikk over til DAB+ i ste­det.

Hvor­for skal vi bru­ke tu­sen­vis av kro­ner på nye ra­dio­ap­pa­ra­ter når Fm-ra­dio­ene vir­ker helt ut­mer­ket, har lyt­ter­ne inn­vendt utal­li­ge gan­ger.

Det hand­ler om ut­gif­ter og tek­no­lo­gi. NRK og Nor­krings kron­ar­gu­ment er at Fm-net­tet er gammelt og fullt. At DAB­tek­no­lo­gi er den bes­te for norsk ter­reng. Ar­gu­men­tet ly­der litt hult. NRK og Nor­kring va­ert nødt til å bru­ke 200 mil­lio­ner kro­ner på 100 nye sig­nal­for­ster­ken­de sen­de­re over hele lan­det, et­ter at Dab-net­tet var fer­dig ut­byg­get. Hvis DAB er så bra, hvor­for alle dis­se ut­bed­rin­ge­ne?

Et­ter 20 år og fire kring­kas­tings­sje­fer er norsk ra­dio uan- sett blitt di­gi­ta­li­sert, som en av de førs­te i ver­den.

Til tross for pro­tes­ter, folke­ra­se­ri, bun­ker av kri­tis­ke kro­nik­ker, Esa-kla­ger fra naer­ra­dio­sel­skap og rama­skrik på Twit­ter om DAB som fort­satt fal­ler ut i bi­len på nors­ke vei­er – om drøyt tre må­ne­der for­stum­mer NRK og de sto­re kom­mer­si­el­le ra­dio­ene på FM i hele lan­det.

Da må du og jeg ha en Dab-ra­dio på kjøk­ken­hyl­la, el­ler skru opp ly­den på pc-en, el­ler Tv-en, for å høre riks­ra­dio. Den som hø­rer på naer­ra­dio kan fort­satt ha Fm-ra­dio­en på. For selv om NRKS pro­gram­le­de­re ikke nev­ner det, vil mye lo­kal­ra­dio lan­det rundt sen­de på FM i fem år. Ra­dio Nor­ge og P4 er på FM til de­sem­ber. Ra­diova­ner er von­de å ven­de. Dab-over­gan­gen har så langt ikke fått man­ge nord­menn til å skru av for godt. Lyt­ter­tall som kom fre­dag vi­ser at vi hø­rer 81 mi­nut­ter i snitt hver dag. I fjor hør­te 67,1 pro­sent av nord­menn ra­dio dag­lig, tal­let så langt i år – 64,1. En av ka­na­le­ne med mest vekst er di­gi­ta­le NRK P1+. Den har virket et­ter pla­nen, og lok­ket man­ge av P1s fas­te pub­li­kum over på ny tek­no­lo­gi.

Over­gan­gen til DAB dre­per ikke ra­dio­stjer­ner, men den ska­per ikke nye hel­ler. NRK P13 ble ikke like pop som P1+. Rocke­ka­na­len er ek­sem­pe­let på å gape over for mye, lage for mye ra­dio på for små bud­sjet­ter. P13 byr på god mu­sikk­jour­na­lis­tikk, men pre­ges også av «hu­mør­fyl­te» skravle­pro­gram. NRK P13 fram­står som en hi­t­ori­en­tert rocke­ka­nal med lav tem­pe­ra­tur. Det er som om pro­gram­le­der­ne vet at de snak­ker til et lite pub­li­kum – ret­te­re sagt 79.000 i au­gust.

Nå får de skravle­syke på P13 hjelp fra Try­vann­s­tår­net, idet FM skrus av ons­dag litt over klok­ka el­le­ve.

En po­si­tiv side ved over­gan­gen til DAB er at NRK vil spa­re mye pen­ger. Iføl­ge NRK selv har det kos­tet over hund­re mil­lio­ner kro­ner året å sen­de ra­dio på både FM og DAB. DAB er også bil­li­ge­re i drift enn FM. Når Fm-sen­din­ge­ne skrus av i de­sem­ber, må vel det bety fris­ke ra­dio­kro­ner i Nrk-kas­sa. Pen­ger som kan sprøy­tes inn i NRKS ra­dio­pro­duk­sjon.

Det er ikke tvil om at NRK Ra­dio tren­ger stør­re bud­sjett. Det for­tel­ler «om­leg­gin­ge­ne» og «for­ny­el­se­ne» som NRK P2 har va­ert gjen­nom de sis­te åre­ne. Jour­na­lis­tikk og mang­fold i pro­gram­til­bud er svek­ket. Po­pu­la­ere pro­gram­pos­ter ned­lagt, og mer blir sendt i re­prise­ka­ru­sell på luf­ta.

Selv ka­nal­sjef P2-sjef Ole Jan Lar­sen sy­nes det går for mye i re­pri­se. Det skri­ver han i sva­ret til en lyt­ter som me­ner P2 for­vir­rer ved å ikke opp­ly­se om hva som er re­pri­ser. Det kom­mer først fram når en pro­gram­le­der be­gyn­ner å snak­ke feil om uke­da­ger.

«Og jeg de­ler din opp­fat­ning om at det ikke er bra å sen­de pro­gram­mer som inne­hol­der in­for­ma­sjon som bi­drar til å for­vir­re lyt­ter­ne, og i verste fall kom­mu­ni­se­rer inn­hold som blir feil, for­di det er la­get på et an­net tids­punkt. Det er et mål å re­du­se­re an­tall re­pri­ser i NRK P2», skri­ver Lar­sen.

I som­mer inn­før­te Ma­ri­en­lyst be­gre­pet «fe­rie­ra­dio», som egent­lig in­ne­bar at NRKS dis­trikts­kon­to­rer på spare­bluss send­te sam­me inn­hold i fle­re fyl­ker i to må­ne­der. Sta­dig mer av NRK ra­dio er små­prat­pro­gram med mu­sikk til – un­der­hold­nin­gen som har va­ert rek­la-

Ra­dio­me­di­et er vik­tig, som det er flyk­tig. Jeg tror ikke på spå­dom­men om at man­ge kom­mer til å kut­te ut ra­dio nå.

Di­gi­ta­li­se­rin­gen av norsk ra­dio har va­ert en lang og kon­tro­ver­si­ell pro­sess. I ja­nu­ar skrud­de NRK av FM i Nord­land. På ons­dag for­mid­dag for­svin­ner NRKS ra­dio­til­bud

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.