På ra­dio!

Rogalands Avis - - Kultur - Rei­dar.spigseth@dags­avi­sen.no

me­ra­dio­ens spe­sia­le.

Noen ti­talls mil­lio­ner frisk­meld­te Fm-kro­ner kan gi mye bra og fersk ra­dio, det. Fle­re an­sat­te. Stør­re re­dak­sjo­ner. Mer innom­hus ra­dio­pro­duk­sjon igjen. Mind­re re­pri­ser og fle­re pro­gram på NRK P2. Mer jour­na­lis­tikk. Mer mu­sikk­jour­na­lis­tikk og mind­re skrav­ling på NRK P13. Mer pen­ger til ni­sje­ka­na­le­ne!

At NRK for­svin­ner på FM er en kul­tur- og medie­his­to­risk hap­pe­ning. Det­te er tids­punk­tet for å si noe hyg­ge­lig om ra­dio. Me­di­et som har tålt kon­kur­ran­se og til­pas­set seg medie­ut­vik­lin­gen i ca. 80 år. Lyt­ter­nes re­ak­sjo­ner har også fulgt ut­vik­lin­gen – fra spal­te­ne til so­sia­le medi­er. NRKS ra­dio­ka­na­ler får mye pep­per i so­sia­le medi­er. Hver dag er det noen som kri­ti­se­rer noe NRK har sendt. Det kom­mer av at vi har høye for­vent­nin­ger til NRK. Vi er glad i NRKS pro­gram­mer. Her får vi ny­he­ter, mu­sikk, inn­sikt, opp­lys­ning og opp­le­vel­ser. Ra­dio­lyt­tin­gen vår er dess­uten sva­ert sta­bil. Fra 1997 til 2016 har an­de­len nord­menn som hø­rer ra­dio dag­lig nes­ten ikke gått ned – fra 61 pro­sent i 1997 til 59 i fjor. Og det­te sam­ti­dig med den utro­li­ge media- og in­ter­nett­ut­vik­lin­gen dis­se 20 åre­ne.

Vi er man­ge som tren­ger ra­dio­en. Den er med oss hver dag, som tann­pus­sen. Ra­dio­me­di­et er vik­tig, som det er flyk­tig. Jeg tror ikke på spå­dom­men om at man­ge kom­mer til å kut­te ut ra­dio nå. Men NRK, P4 og Ra­dio Nor­ge har en stor ut­ford­ring. De må få ung­dom til å høre på, den ge­ne­ra­sjo­nen som sy­nes det ku­les­te som fin­nes er å se and­re spil­le data­spill på You­tube. De må la­ere at ra­dio er mer enn sånt som mor og far hø­rer på i bi­len.

Ons­dag for­mid­dag for­svin­ner man­ges ra­dio­ka­na­ler på FM. Det be­tyr ikke at folk flest vil slut­te med ra­dio. Vi end­rer ikke ra­diova­ner sånn over nat­ta. Vi bare flyt­ter over på en ny ra­dio.

På to mil­lio­ner nord­menns Fm-ra­dio­er. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.