Vinn el­ler for­svinn

Rogalands Avis - - Sport -

De al­ler fles­te har al­le­re­de av­skre­vet Viking, og reg­ner med at la­get sty­rer mot et sik­kert ned­rykk, men fort­satt er det 27 po­eng å spil­le om. Det be­tyr at de mørke­blå i teori­en fort­satt kan dra til med en sølv­plass hvis alle and­re la­ge­ne ta­per res­ten av kam­pe­ne sine. Det er selv­sagt umu­lig, men det er nok po­eng igjen for Viking å ber­ge plas­sen. Men da må de be­gyn­ne å pluk­ke tre­po­en­ge­re, og slå Molde hjem­me i hel­gens opp­gjør. Der har de bare tapt én gang si­den 2005, men sta­ti­stikk er til for å bry­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.