RAGDE uten fil­ter

Lande­mer­ke­ne fra Ga­me of Thro­nes

Rogalands Avis - - Forside - CHRIS­TI­NE BAGLO chris­ti­ne.baglo@dags­avi­sen.no

Ble du også berg­tatt av de epis­ke land­ska­pe­ne som åpen­bar­te seg i den eks­tremt po­pu­la­ere Hbo-se­ri­en «Ga­me of Thro­nes»? Du er ikke ale­ne. Tu­sen­vis av fans flok­ker til inn­spil­lings­ste­de­ne, som be­fin­ner seg i blant an­net Nord-ir­land, på Is­land, Mal­ta, i Ma­rok­ko og Kroa­tia. I de fles­te lan­de­ne kan du nå vel­ge mel­lom et bro­ket an­tall gui­de­de tu­rer, las­te ned Got-ap­per, el­ler pluk­ke opp kart som vi­ser deg vei og for­tel­ler deg om inn­spil­lings­ste­de­ne.

For selv om dyk­ti­ge data­ani­ma­tø­rer har stått for man­ge av de mest spek­ta­ku­la­ere om­gi­vel­se­ne, og de fi­nes­te og rå­es­te even­tyr­slot­te­ne dess­ver­re ikke fin­nes i vir­ke­lig­he­ten, har se­rie­ska­per­ne Da­vid Be­ni­off og D.B. Weiss prio­ri­tert å fin­ne au­ten­tis­ke inn­spil­lings­ste­der som bak­grunn for de fles­te sce­ne­ne i fil­men. Man­ge av ste­de­ne er dess­uten å fin­ne på UNESCOS ver­dens­arv­lis­te – og de fles­te har en ka­rak­ter som gjør at de er verdt et be­søk, selv om du ikke har den fjer­nes­te anel­se om at det var her Jon Snow en­de­lig så drage­dron­nin­gen Da­ene­rys Tar­ga­ry­en dypt inn i øyne­ne førs­te gang...

1. Dra­gon­s­tone, Nord-spa­nia

Det ste­det som vir­ke­lig har fått det til å ryk­ke i reise­fo­ten hos se­er­ne i se­song sju, er selv­sagt spek­ta­ku­la­ere Dra­gon­s­tone, Da­ene­rys Tar­ga­ry­ens even­tyr­ak­ti­ge slott. Og selv om slot­tet er blitt til in­ne i se­rie­ska­per­nes data­ma­ski­ner, og du må stir­re langt et­ter fly­gen­de dra­ger, er den lan­ge flot­te mur­vei­en i sikk­sakk, der Jon Snow og Da­ene­rys Tar­ga­ry­en mø­tes fle­re gan­ger, helt ekte. Mur­vei­en for­bin­der den bit­te lil­le øya Gazte­lu­gatxe, «Slotts­klip­pen», med fast­lan­det i Bis­caya­buk­ta like uten­for Bil­bao. Vi gjet­ter på at det vil bli tatt man­ge ro­man­tis­ke sel­fies her i året som kom­mer! Men på top­pen av de 241 trappe­trin­ne­ne er det dess­ver­re in­gen even­tyr­borg – men til gjen­gjeld en li­ten, pit­to­resk kir­ke, San Juan de Gazte­lug­gatxe.

Stran­den med de stei­le, stri­pe­te klippe­for­ma­sjo­ne­ne neden­for Dra­gon­s­tone er et an­net sted som også pir­rer man­ge se­ere. Men egent­lig er det en blan­ding av fle­re stren­der. Sce­ne­ne ble fil­met blant an­net i Mu­rio­la, også det like ved Bil­bao, og Itzurun i

Zu­maia, litt na­er­me­re gren­sen til Frank­ri­ke. I Nord-spa­nia fin­ner du også det spis­se, vul­kan­ak­ti­ge fjel­let Cas­tilde­tierra i Bar­de­nas Rea­les, som var til­holds­ste­det til do­th­ra­ki-no­ma­de­ne.

Et an­net sted som nå til­trek­ker Got­fans i hope­tall, er Dra­gon­pit, det flot­te ruinam­fi­et der mø­tet mel­lom alle Weste­ros´ hers­ke­re holdt sted. Det lig­ger i vir­ke­lig­he­ten i naer­he­ten av Se­vil­la, og er res­te­ne av den ro­mers­ke byen Ita­li­ca.

Vil du ut­fors­ke ga­te­ne der Arya St­ark la­er­te man­ge skum­le triks av de an­sikts­løse men­ne­ne i Bra­voos, skal du imid­ler­tid set­te kur­sen mot den hyg­ge­li­ge byen Giro­na, like ved Bar­ce­lo­na. Va­lar Morg­hu­lis! Den fine byen er også bak­grunn for fle­re and­re by­sce­ner.

2. Bak mu­ren, Is­land

Gå bak mu­ren! Man­ge av de spek­ta­ku­la­ere vin­ter­land­ska­pe­ne fra sce­ne­ne bak «The Wall» er fil­met ulike ste­der på Is­land. Og jo, det er ab­so­lutt så du nes­ten be­gyn­ner å spei­de et­ter hvi­te­vand­re­re på is­bre­en Vat­na­jö­kull el­ler Svína­fell­sjö­kull na­er Skaf­ta­fell, el­ler et­ter nat­tens vok­te­re i det svar­te lav­a­land­ska­pet rundt Dim­muborgir, som er bak­tep­pet for Cast­le Rock i se­ri­en. Man­ge and­re sce­ner er fil­met i det vil­le land­ska­pet rundt Mý­vatn i nord.

Et av de and­re Got-ste­de­ne på øya som også vir­ke­lig er verdt et be­søk, er den svar­te, lan­ge lava­stran­den Rey­nis­fjara rett uten­for Vik i Mýr­dal, helt sør på øya, om­gitt av ma­gis­ke klip­per. Det er her Jon Snow for­els­ket seg i Ygrit­te av vill­fol­ket. Hei­ene i naer­he­ten, Höfðabrekku­heiði, er også mye brukt som bak­grunn i se­ri­en.

Den svar­te lavak­løf­ten i na­sjo­nal­par­ken Thing­vellir, der is­len­din­ge­ne holdt sitt førs­te lands­ting, er også noe Got-fans ab­so­lutt bør be­sø­ke. Her kan du også ty­de­lig ob­ser­ve­re sprek­ken mel­lom de euro­pe­is­ke og ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tal­pla­te­ne.

Rey­nis­fjara i Vík på Is­land er film­ku­lisse­vak­ker i seg selv. FOTO: CHRIS­TI­NE BAGLO

3. Se­ri­ens hjer­te, Nord-ir­land

Svor­ne Got-fans kan hel­ler ikke unn­gå å set­te kur­sen mot NordIr­land. Her kan du be­sø­ke se­ri­ens ho­ved­kvar­ter, Ti­ta­nic Stu­dios i Bel­fast, som er et av Euro­pas størs­te film­stu­dio­er. Her har de blant an­net skapt det im­po­ne­ren­de trone­rom­met og Sept of Bael­or.

Litt len­ger ut på lands­byg­da fin­ner du Coun­ty Down, der du blant an­net kan be­sø­ke stem­nings­ful­le Cast­le Ward, som er bak­grunn for Win­ter­fell i se­ri­en. I naer­he­ten fin­ner du også Mour­ne Moun­tains, et av fle­re ste­der i Nord-ir­land som fun­ger­te som inn­spil­lings­ste­der for do­th­raki­fol­ket. Om­rå­det reg­nes dess­uten av Lone­ly Pla­net som et av de vak­res­te hjør­ne­ne av Nord-ir­land. Det var også det­te land­ska­pet som in­spi­rer­te CS Lewis til å skri­ve Nar­nia! Her lig­ger også den for­hek­se­de sko­gen Tol­ly­mo­re Forest, der hvi­te­vand­rer­ne yng­let.

I Coun­ty An­trim kan du spa­sere ned­over den iko­nis­ke kroktre­al­le­en i Dark Hed­ges, som er Kings­road i se­ri­en. Eg­nen er blitt et av de mest po­pu­la­ere reise­må­le­ne for se­rie­pi­le­gri­mer, der du også fin­ner fle­re and­re Got-inn­spil­lings­ste­der, som Ball­in­toy Har­bour (Iron Is­lands i se­ri­en) og Mur­lough Bay (vei­en til Pyke) langs den spek­ta­ku­la­ere Cau­sew­ay Coas­tal Route.

Et an­net se­ver­dig sted er Down­hill Strand i Coun­ty Lon­don­der­ry, som fi­gu­re­rer som en del av Dra­gon­s­tone i se­ri­en. Den er i vir­ke­lig­he­ten også en flott vand­re- og sur­fe­strand på el­le­ve kilo­me­ter.

Nå kan du dess­uten jak­te på ti vak­kert ut­skår­ne dø­rer, som be­skri­ver øye­blikk in­spi­rert av se­song seks, som hen­ger i pu­ber og res­tau­ran­ter na­er inn­spil­lings­ste­de­ne.

4. Det gyl­ne Weste­ros, Kroa­tia

I førs­te se­song av «Ga­me of Thro­nes» ble gam­le­byen Mdi­na på Mal­ta brukt som ku­lis­se for King’s Lan­ding-sce­ne­ne. Den stem­nings­ful­le byen er me­get vel verdt et be­søk fort­satt. Fra og med and­re se­song tok imid­ler­tid flot­te Du­brov­nik i Kroa­tia over rol­len. Her er gam­le­byen, med sine tran­ge stein­smug. de høye mu­re­ne og fest­nings­vol­le­ne, Min­c­eta­tår­net, Pile­por­ten, Pi­le-buk­ta, Bo­kar­fo­tet og Lovrije­nac­for­tet, noen av ste­de­ne Got-fans flok­ker til.

Det er også man­ge and­re gjen­kjenn­ba­re inn­spil­lings­ste­der i naer­he­ten. Tar du en tur ut til den bildeskjøn­ne øya Lok­rum, be­fin­ner du deg plut­se­lig i de park­ak­ti­ge om­gi­vel­se­ne til se­rie­byen Quarth. Og i idyl­lis­ke Tr­sti­no Ar­bo­re­tum, en halv­time nord for Du­brov­nik, fin­ner du om­gi­vel­se­ne som ut­gjør pa­lass­ha­ge­ne i Red Ke­ep. Her er det re­nes­sanse­ha­ger og grot­ter.

I Split strøm­mer Got-fan­sen til Diokle­ti­ans Pa­lass, og like uten­for byen kan du drøm­me deg til­ba­ke til fan­tasi­byen Me­ere­en, når du be­sø­ker fjell­for­tet Klis. Og i Si­be­nik kan du se en flik av Bra­a­vos.

Man­ge sce­ner er også skutt i na­sjo- nal­par­ken Kr­ka, der du kan vand­re på flot­te sti­er og bru­an­legg midt ute i noen vak­re inn­sjø­er. Her er det også mu­lig å ta en her­lig duk­kert.

Drøm­mer du om Dra­gon­s­tone? Da skal du opp­søke den spek­ta­ku­la­ere mur­vei­en som for­bin­der den bit­te lil­le øya Gazte­lu­gatxe med fast­lan­det i Nord-spa­nia.

FOTO: HELEN SLOAN/HBO

Is­lands is­bre­er fi­gu­re­rer som hvi­te­vand­rer­nes ver­den bak The Wall.

Man­ge vil gå i Jon Snow og drage­dron­nin­gen Da­ene­rys Tar­ga­ry­ens fot­spor i Spa­nia, Kroa­tia og Ir­land. FOTO: HELEN SLOAN/HBO

FOTO: HELEN SLOAN/HBO FOTO: ISTOCK

Du­brov­nik og fle­re and­re byer i Kroa­tia ut­gjør bak­tep­pet for King´s Lan­ding i se­ri­en. Du­brov­nik er stapp­full av «Ga­me of Thro­nes»ku­lis­ser.

FOTO: ISTOCK

FOTO: VISIT IRELAND

Down­hill Strand, en li­ten bit av Dra­gon­s­tone i Nord-ir­land.

FOTO: VISIT IRELAND

Den­ne ma­gis­ke al­le­en i Dark Hed­ges i Coun­ty An­trim er Kings­road i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.