Hva er re­kor­den på 3000 me­ter?

Rogalands Avis - - Samfunn -

Ru­ne Bjer­ga, ko­mi­ker

Re­kor­den min rundt Mos­van­net er 10.36, men den er fra en helt an­nen tid. Må­let i år er å løpe un­der 11, sånn at jeg kom­mer inn på 10.59. Da må jeg løpe på 3.40 per kilo­me­ter. Jeg blir ikke utro­lig for­ban­net hvis ikke jeg kla­rer det, men jeg blir for­ban­net.

Tho­mas Pe­rei­ra, tre­ner for Viking 2

Jeg løp rundt Mos­van­net på 9.47 for tre år si­den før de byg­de om. Nå fø­ler jeg den ene bak­ken har blitt litt len­ger. Jeg er godt for­nøyd med den ti­den. Det er bare å star­te tøft og løpe maks til du dør. Jeg skal ikke løpe selv i år, for jeg ha­ter å løpe i kø.

Christin Sørum, eks3000-me­ter­lø­per i Skjalg

9.00,13 i se­nior-em på bane i 1986. Rundt Mos­van­net har jeg 9.20 fra da jeg gikk på vi­dere­gå­en­de. Nå lø­per jeg kun for triv­sel og helse. Vi er en gjeng Skjalg­ve­te­ra­ner som tre­ner sam­men. Jeg skal ikke va­ere med, men jeg skal nok se på.

Ceci­lie Bjel­land, Ap-po­li­ti­ker

Jeg var 41 år førs­te gang jeg kom rundt uten pau­se. Jeg aner ikke hvor fort jeg har løpt, tid er ikke vik­tig. Nes­te helg skal jeg løpe Ber­lin Ma­rat­hon. For­ri­ge gang ble jeg de­pri­mert, sat­te meg ned på en trapp et­ter 33 kilo­me­ter og drakk cola.

Ti­den ble fryk­te­lig.

Lars Hel­le, sjef­re­dak­tør i Af­ten­bla­det

Mos­van­net er for kort for meg, jeg har ikke tem­po. Jeg tror jeg klar­te 13.30 en gang i ti­den. Jeg har ald­ri del­tatt, men det var en gans­ke vik­tig greie på 70-tal­let. Vårens vak­res­te even­tyr. Det er by­ens bes­te løy­pe. Den pas­ser for alle, og er også min hjemme­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.