AN­NE B. RAGDE

Rogalands Avis - - Helg -

■ An­ne Birke­feldt Ragde er født 3. de­sem­ber 1957 i Od­da. Opp­vokst i Trond­heim med mor og søs­ter. I dag bo­satt sam­me sted. En vok­sen sønn, en svi­ger­dat­ter, et barne­barn.

■ Ut­dan­net cand.philol. med ho­ved­fag i masse­kom­mu­ni­ka­sjon. Tid­li­ge­re uni­ver­si­tets­lek­tor og tekst­for­fat­ter i re­klame­bran­sjen.

■ De­bu­ter­te som for­fat­ter i 1986, med barne­boka «Hei! Her er Jo». Si­den har hun stått for na­er­me­re 50 ut­gi­vel­ser, alt fra bar­ne- og ung­doms­bø­ker, dikt, no­vel­ler, krim, hu­mor – til man­ge pris­be­løn­te ro­ma­ner, som er over­satt til en rek­ke språk.

■ Mest kjent for ro­man­se­ri­en om fa­mi­li­en på går­den Ne­s­hov, som star­tet med gjen­nom­brudds­ro­ma­nen «Ber­li­ner­pop­le­ne». Det ble både tea­ter og Tv-se­rie ut av det.

■ I høst er hen­nes fem­te bok i Ne­s­hov-se­ri­en ute, med tit­te­len «Lieb­ha­ber­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.