UEFA åp­ner sak mot Ar­se­nal og Köln et­ter til­skuerkaos

Rogalands Avis - - Sport -

UEFA har åp­net di­si­pli­naer­sak mot både Ar­se­nal og Köln et­ter til­skuer­brå­ket som for­sin­ket tors­da­gens euro­pa­li­ga­møte med Köln. Opp­gjø­ret i Lon­don måt­te ut­set­tes i én time som føl­ge av at rundt 20.000 Köln-sup­por­te­re duk­ket opp på kamp­are­na­en. I ut­gangs­punk­tet var det tys­ke la­get kun til­gode­sett med 3.000 bil­let­ter. Fle­re til­skue­re skal ha for­søkt å tvin­ge seg inn på tri­bu­ne­ne, og fem per­soner ble ar­res­tert mens opp­rørs­po­li­ti for­søk­te å ta kon­troll over si­tua­sjo­nen. Det kom også mel­din­ger om at Köln-sup­por­te­re had­de va­ert in­volvert i neve­kamp med funk­sjo­na­erer inn på tri­bu­ne­ne.

Fre­dag mel­der Det euro­pe­is­ke fot­ball­for­bun­det (UEFA) at det er åp­net di­si­pli­naer­sak mot både Ar­se­nal og Köln et­ter hen­del­se­ne på og ved are­na­en. Den tys­ke klub­ben ri­si­ke­rer å bli straf­fet for til­skuer­bråk, bruk av fyr­ver­ke­ri, kas­ting av gjen­stan­der og øde­leg­gel­ser. Ar­se­nal skal grans­kes et­ter at en trappe­opp­gang ble blok­kert på borte­sek­sjo­nen.

Hø­rin­gen i sa­ken vil fin­ne sted tors­dag. I en ut­ta­lel­se opp­ly­ser Ar­se­nal at klub­ben sam­ar­bei­det med po­li­ti­et og UEFA i for­kant av kam­pen og tok «kla­re grep» for å for­hind­re at hjemme­bil­let­ter ble solgt til borte­la­gets fans.

– De 3000 bil­let­te­ne som ble lagt ut til Köln-fan­sen var i tråd med tur­ne­rings­reg­le­ne, men det er åpen­bart at langt fle­re fans kom til are­na­en. Det for­år­sa­ket be­ty­de­li­ge tu­mul­ter og for­styr­rel­ser på ut­si­den før kamp­start, skri­ver Lon­don-klub­ben.

– Vi har igang­satt en full gjen­nom­gang av om­sten­dig­he­te­ne rundt kam­pen, og vi vil sør­ge for at en­hver la­er­dom som av­dek­kes vil bli be­nyt­tet i fram­ti­den, he­ter det vi­de­re. Ar­se­nal-ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger sa et­ter kam­pen at han for­ven­ter at Det euro­pe­is­ke fot­ball­for­bun­det (UEFA) vil etter­fors­ke det som skjed­de. Fransk­man­nen inn­røm­met vi­de­re at han an­tok at kam­pen vil­le bli av­lyst som føl­ge av be­kym­rin­ger rundt sik­ker­he­ten. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.