Vil byg­ge HØYT og TETT

Høy­re og Ap eni­ge om mye i sen­trums­pla­nen for Stav­an­ger:

Rogalands Avis - - Forside - STEIN ROGER FOSSMO stf@ro­ga­lands­avis.no

Vi øns­ker et bredt for­ank­ret fler­tall. Ka­ri Rau­stein, etter at Høy­re og Ap sam­kjø­rer for­slag

■ I går kveld ble sen­trums­pla­nen be­hand­let i kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling (KBU). Det åp­nes for en kraf­tig sat­sing på mer bo­li­ger, ar­beids­plas­ser og handel både på Hol­men og ved Jern­ba­nen.

Høy­re sig­na­li­se­rer at par­ti­et øns­ker å byg­ge høy­ere og tet­te­re på Hol­men enn sen­trums­pla­nen nå leg­ger opp til.

– Det er vik­tig å få man­ge nye bo­li­ger, ar­beids­plas­ser og han­dels­ste­der på Hol­men. Vi tror in­ter­es­sen for sen­trum vil va­ere vel­dig stor, sier Ka­ri Rau­stein (H), le­der i KBU.

Bo­li­ger i sjø­kan­ten

Par­ti­et, som leg­ger fram en rek­ke for­slag dels på egne veg­ne, og dels med støt­te i and­re fler­talls­par­ti­er, øns­ker også å set­te av tom­te­ne i ut­fyl­ling i sjø­en til bo­li­ger.

– Vi vil leg­ge til ret­te for et godt bo­mil­jø, med ut­sikt og til­gang til sjø, sier Rau­stein.

Det var i går sam­ta­ler også med op­po­si­sjons­par­ti­et Ap, for å sam­kjø­re for­slag og sam­les om sen­tra­le trekk i ut­vik­lin­gen av Stav­an­ger sen­trum.

– Vi øns­ker et bredt for­ank­ret fler­tall, og gjø­re byen bed­re sam­men uten så mye blikk på po­li­tisk far­ge. Sen­trums­pla­nen skal hel­ler ikke bare be­hand­les i KBU, men i by­sty­ret, og det vil va­ere en for­del med bred enig­het om de sto­re lin­je­ne, sier Rau­stein.

Høy­ere ved jern­ba­nen

Jern­bane­om­rå­det er et an­net ut­byg­gings­om­rå­det der både H og Ap vil byg­ge høy­ere og tet­te­re enn sen­trums­pla­nen nå leg­ger opp til.

– Vi øns­ker høy ut­nyt­tel­se av et så sen­tralt sted. Sam­ti­dig er vi opp­tatt av å be­hol­de sikt­lin­je­ne mot Pa­ra­dis, tea­te­ret og Kan­nik. En ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se kan gi oss løs­nin­ger, sier Rau­stein.

Vil sik­re sat­sing

Ap vil også byg­ge høy­ere og tet­te­re ved jern­ba­nen.

– For­sla­get slik det nå er gir en ut­nyt­tel­se som er for lav. Vi må ta med oss sig­na­le­ne fra Bane Nor om at det ikke er øko­no­mi i en ut­byg­ging etter sen­trums­pla­nen slik for­sla­get er. Vi øns­ker ikke å kom­me i en si­tua­sjon der jern­bane­om­rå­det blir lig­gen­de slik det er i dag i 20–30 år fram­over i tid for­di det ikke er øko­no­mi i å byg­ge der, sier Ka­ri Nes­sa Nord­tun, Aps gruppe­le­der og frak­sjons­le­der i KBU.

Ap vil også ha høye og bre­de bygg på Hol­men.

– Vi me­ner ut­nyt­tel­sen av Hol­men-om­rå­det er for lav i da­gens for­slag til sen­trums­plan, men vi går kan­skje ikke for en så kraf­tig øk­ning som Høy­re, sier Nord­tun.

Strid om høy­hus

Høy­hus­pla­ne­ne i Knud Holms gate, der ut­byg­ge­re med Al­fred Ydste­bø i spis­sen øns­ker 26 eta­sjer, skil­ler der­imot Høy­re fra både fler­talls­par­ti­er og Ap.

– Vi i Høy­re vil åpne for inn­til 26 eta­sjer, det kan bli vel­dig bra. Det­te kan bli et sig­nal­bygg som skaf­fer ar­beids­plas­ser og bo­li­ger na­er kol­lek­tiv­ak­ser, og som om­rå­det vil tåle, det vil vi­ta­li­se­re St. Olav-kvar­ta­let, og det trengs, sier Rau­stein.

Hun trek­ker fram at det leg­ges opp til et of­fent­lig til­gjen­ge­lig ut­sikts­punkt i topp­eta­sjen.

– Byg­ges det la­ve­re, vil det­te ut­sikts­punk­tet ha inn­syn til bo­li­ge­ne i St. Olav. Med 20, 23, el­ler 26 eta­sjer vil ikke det va­ere et pro­blem, sier Rau­stein.

Nord­tun opp­ly­ser at Ap vil gå for mak­si­malt 8 eta­sjer.

– En blokk på 26 eta­sjer vil va­ere et frem­med­ele­ment, sier hun.

Ka­ri Rau­stein (H) og Ka­ri Nes­sa Nord­tun (Ap)

ENI­GE: Høy­res Ka­ri Rau­stein (t.v.) og Aps Ka­ri Nes­sa Nord­tun er eni­ge om at det bør byg­ges høy­ere og tet­te­re på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.