Mi­ley Cy­rus MED COUNTRYPOP

Mi­ley Cy­rus rir inn i Las Ve­gas med sitt nye al­bum.

Rogalands Avis - - Forside - MI­LEY CY­RUS ESPEN H. RUSDAL

«Youn­ger Now»

So­ny Music Lyd­mes­sig bry­ter Cy­rus med se­ne­re års suk­ses­ser og la­ger pop­coun­try, el­ler countrypop. Det­te er et sam­ti­dig al­bum fan­sen er litt av­ven­ten­de til og plate­sel­ska­pet ikke nød­ven­dig­vis øns­ker, men som Mi­ley Cy­rus gjer­ne vil­le gjø­re. Fa­ren Bil­ly Ray er jo en coun­try­mann.

Det var for­res­ten en gang Taylor Swift også ble reg­net som coun­try­ar­tist, og som sjan­ger er det­te den størs­te i USA.

Her får vi pop­mu­sikk med ly­den av coun­try, men da med ly­den du for­ven­ter å fin­ne i Las Ve­gas, ikke nød­ven­dig­vis i Nashvil­le. Li­ke­vel er det­te gans­ke så kle­de­lig, for Cy­rus. «Thin­king» er en pop­låt med litt 70-tal­let over seg med strand, vind og litt sol. «Bad Mood» er lasso­pop med en anel­se cow­boy og du­ell i sol­opp­gang. Men lå­ten er slet­tes ikke verst, den. Det sam­me kan sies om kraft­bal­la­den «Lo­ve Some­one» som føl­ger opp spo­ret med enda mer heste­jazz.

Dol­ly Par­ton duk­ker opp på «Rain­bow­land», og det er noe sjar­me­ren­de over det­te mø­tet mel­lom den størs­te og hen­ne som en stund ble sett på som arv­ta­ke­ren. Og det i en sang som i grunn hand­ler om regn­buen – og LHBT, ret­tig­he­ter og litt da­gens USA. Så, da gir Mi­ley litt fin­ger her også, da. Dol­ly Par­ton er for­res­ten Mi­leys gud­mor og skal etter si­gen­de va­ere den som la­er­te den unge pop­stjer­nen å spi­le gi­tar. «Lo­ve Some­one» er en slags kraft­bal­la­de, men mer rock anno 1975. «Ma­li­bu» kun­ne like gjer­ne va­ert Avi­cii, men er alt­så pro­du­sert av Oren Yo­el og er en sånn sin­gel som blir hos deg len­ge.

Mi­ley Cy­rus går ut av rol­len som opp­vig­ler og fris­ter­in­ne. Skjønt, ved å gjø­re nett­opp det­te er det nok en­kel­te som blir provosert av - det at Cy­rus kan hop­pe fra den ene per­sonen og sjan­ge­ren til den and­re. El­ler tred­je. Hvem er den ekte Mi­ley Cy­rus lik­som? Den der­re de­bat­ten om det er ekte mu­sikk jeg sit­ter og hø­rer på, den kan vi vel leg­ge død nå? Dess­uten er det na­er­mest en rund­dans for pop­stjer­ner, som først er from­me og strig­la. Så skal de fin­ne seg selv, gi fin­ge­ren til ver­den og pro­vo­se­re så mye de ka, for så i nes­te steg skal fin­ne seg selv igjen i en ut­ga­ve som er spi­se­lig for dem som li­ker deg glatt og strig­la, og dem som syn­tes det var moro med fest­gla­de Mi­ley.

Som al­bum er det­te en pa­ren­tes i Mi­ley Cy­rus’ ka­ta­log og nok ar­ti­ge­re for Cy­rus selv enn for fan­sen. Li­ke­vel er det noen lå­ter her som lett kan bli på­ler i fram­ti­di­ge kon­ser­ter. Der­med vi­ser Mi­ley Cy­rus enda en gang at hun er en pop­stjer­ne av for­mat.

Pop­stjer­nen Mi­ley Cy­rus er ute med nytt al­bum. FOTO: SO­NY MUSIC

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.