Fryk­ter et langt Obo­s­opp­hold

VIKING-LEGENDER SER LIKHETER MED 1986:

Rogalands Avis - - Forside - ■ ESPEN A. IVERSEN Esi@ro­ga­lands­avis.no

– Det var sto­re ut­skift­nin­ger, men også lik­hets­trekk med øko­no­mis­ke pro­ble­mer. For­skjel­len var bare at de ikke kom opp i da­gen før et par år etter­på, sier To­re Haug­vald­stad.

– Det var kri­se hele veien i 1986. Som i år, opp­sum­me­rer Tor­bjørn Svend­sen.

RAS tid­li­ge­re sports­re­dak­tør var en av få ve­te­ra­ner igjen på et lag som had­de fått til­ført 14 ny­kom­me­re i lø­pet av vin­ter­må­ne­de­ne.

Det stin­ket trøb­bel, men også den gan­gen var det et re­sul­tat av det som had­de skjedd før.

Jappe­tid og for­vent­nin­ger

For ned­tu­ren be­gyn­te egent­lig etter gul­let i 1982. Skal en skjøn­ne hvor­for det gikk galt må en kjen­ne his­to­ri­en fra åre­ne før.

I bo­ken «Drøm­men om de mørke­blå» be­skri­ves det slik:

«Høy­re fikk sel­skap av Sen­ter­par­ti­et og Kris­te­lig Folke­par­ti ved Kon­gens bord. I nors­ke byer hen­ter jap­per i tren­chcoat og hånd­syd­de sko lil­le Alex­an­der og Vic­to­ria i barne­ha­gen. Hos fri­sø­ren les­te folk Ka­pi­tal. På Nord­ja­eren svul­met skatte­lis­te­ne. Og i Stav­an­ger, som i Sta­vern og Stan­ge, var det ny fot­ball­se­song. Man­ge ven­tet mye av tit­tel­for­sva­re­ren. Pro­gram­er­k­la­e­rin­gen fra klubb­hu­set var at Viking skul­le va­ere i frems­te rek­ke. Gå vi­de­re i europa­cu­pen. Ta me­dal­je. Som en el­ler an­nen sa: Fot­ball er et mor­somt spill, og Tysk­land plei­er å vin­ne til slutt. Det sam­me plei­de å gjel­de Viking. Men i 1983 be­gyn­te ned­tu­ren.»

Den se­son­gen for­svant tun­ge nøk­kel­spil­le­re som Bjar­ne Bernt­sen, Tryg­ve Jo­hann­es­sen og Rolf Bjørn­sen. Kjell Schouan­dre­as­sen ga seg som tre­ner. La­get ble num­mer seks i se­ri­en – noe som selv­sagt var full kri­se i Stav­an­ger på den ti­den.

I 1984 gjor­de pen­ge­ne sitt inn­tog i Stav­an­ger. Non-ama­tør­fot­bal­len ble inn­ført. Viking sat­set li­ke­vel på lo­ven­de ung­dom­mer fram­for etab­ler­te topp­spil­le­re. Det fun­ger­te for så vidt med cup­gull og 2. plass i se­ri­en. Se­son­gen snud­de vold­somt da Keith Blunt ble av­løst av Svein Kvia som tre­ner etter en gru­som start.

Så star­tet ned­tu­ren for al­vor. En svak 7. plass i 1985 sør­get for å gi Wil­liam Foul­kes spar­ken. Sver­re Andersen tok over.

Så kom ned­ryk­ket i 1986.

Vant ikke før i au­gust

I den fa­mø­se 86-se­son­gen vant la­get fak­tisk ikke i se­ri­en før i au­gust. Bom­kjø­pe­ne had­de va­ert man­ge de sis­te åre­ne. Bry­ne var i ferd med å over­ta he­ge­mo­ni­et lo­kalt og traff både på spil­le­re og støtte­ap­pa­rat.

Skjeb­nen ble be­seg­let al­le­re­de 7. sep­tem­ber. 6-4-sei­er på hjemme­bane over Ham­kam hjalp ikke. Det bar ned med Viking.

Sty­ret men­te på for­hånd at stal­len bur­de kun­ne hev­de seg i top­pen. Tre­ner Svein Kvia had­de fått 14 nye spil­le­re den se­son­gen. Tre av dem kom fra 5. di­vi­sjon. En fra fjer­de. Fire fra tred­je og to fra andre­di­vi­sjon. I til­legg hen­tet klub­ben Pe­tur Arnt­hors­son og Jon Er­ling Rag­nar­s­son fra is­landsk fot­ball. De ble kjøpt usett for 100.000 kro­ner styk­ket. Rag­nar­s­son kom med an­be­fa­lin­ger fra SIFS is­lands­ke hånd­ball­tre­ner Hel­gi Rag­nar­s­son og kom ald­ri på ba­nen.

Sports­lig le­der Hans Ed­gar Paul­sen trakk seg halv­veis. Han vil­le ha inn Kjell Schou-an­dre­as­sen som red­nings­mann, men spil­ler­ne og sty­ret strit­tet imot.

Rå­de­ne i kri­sen var man­ge og vel­me­nen­de:

– Det er bare den ha­ken ved det hele at det gjer­ne kom­mer

50 for­skjel­li­ge råd i lø­pet av en dag, ut­tal­te den gam­le kap­tei­nen Arild Ravn­dal.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen ble også be­skre­vet som «for veik» i bo­ken «Drøm­men om de Mørke­blå».

Den skild­rer en­de­lik­tet på den­ne må­ten:

– «Viking ryk­ket ned og Ei­nar Ger­hard­sen døde. Carl I. Ha­gen vant lo­kal­val­get. Fly­ter­mi­na­len på Sola ble byt­tet ut. Mik­hail Gor­ba­tsjov og Ro­nald Rea­gan snak­ket sam­men. Vi­king­ti­den var over etter nit­ten stra­ke topp­se­rie­år. Ver­den var ikke som før.»

For øv­rig slet Viking enda tyng­re i 1987. La­get sat­set lo­kalt og ungt un­der Svein Kvia – som ble sit­ten­de som tre­ner. De var na­ere å ryk­ke ned til gam­le 3. di­vi­sjon før Ben­ny Lennarts­son kom inn og snud­de ned­tur til opp­rykk i 1988.

– Det er ver­re nå

To­re Haug­vald­stad var al­le­re­de en av ve­te­ra­ne­ne i 1986. Ke­epe­ren spil­te hvert et mi­nutt av se­son­gen som send­te Viking ned i dyp kri­se.

– Det er vel­dig man­ge lik­hets­trekk, men også en klar skil­nad i form av at tal­le­ne var mye mind­re den gan­gen. Vi var ama­tø­rer både på ba­nen og i le­del­sen.

Han ser sto­re fa­rer med det som nå skjer i Viking.

– Det er ver­re nå. Det er ikke man­ge år si­den øko­no­mi­en var gans­ke bra. Med fa­sit i hånd er pen­ge­ne for­val­tet feil. Som Le­eds-fan ser jeg sto­re pa­ral­lel­ler mel­lom si­tua­sjo­nen i Viking og det som skjed­de der tid­lig på 2000-tal­let.

– Fryk­ter du at det blir fle­re år nede på klub­ben nå?

– Det kan fort skje. Det er in­gen auto­ma­tikk i at du blir et topp­lag i Obos-liga­en. Skil­let er ikke så stort som for noen år si­den. Det ser du på at lag som Ran­heim og Levan­ger kan hev­de seg. Sam­ti­dig kan det va­ere til Vi­kings for­del om de be­hol­der de bes­te spil­ler­ne og ut­vik­ler egne lo­ka­le. Husk at det ikke ord­net seg for oss i 1987. Vi var na­ere ved å gå ned i 3. di­vi­sjon, sier Haug­vald­stad.

Tor­bjørn Svend­sen min­nes en 1986-se­song hvor det ble eks­pe­ri­men­tert hele vin­te­ren. Der­med fikk en ikke dratt veks­ler på de få etab­ler­te som var igjen.

– Jeg me­ner åtte etab­ler­te spil­le­re ga seg etter 1985. Nor­malt had­de vi va­ert en stall på 18 mann. Nå var det kun ti etab­ler­te igjen. Jeg men­te da, og me­ner fort­satt, at hele vår­en var en ut­taks­prø­ve hvor det sta­dig ble eks­pe­ri­men­tert.

Svend­sen pe­ker på det åpen­ba­re. Gode spil­le­re for­svant og ble ikke er­stat­tet skik­ke­lig. Ak­ku­rat som nå.

– Det kan­skje størs­te lik­hets­trek­ket med 1986 var at de som var igjen av de etab­ler­te ikke var gode nok. Du må ha et nivå på tre­ning hvor de nye blir dratt opp på ni­vå­et til de etab­ler­te. Det skjed­de ikke i 1986. Vi klar­te ikke å set­te stan­dar­den.

Den gan­gen var det uvan­lig å kjø­pe etab­ler­te spil­le­re. Det ble stort sett hen­tet lo­kalt. Svend­sen pe­ker på at Viking kun­ne holdt seg kuns­tig i live ved å kjø­pe det året.

Han fryk­ter også at da­gens Viking vil få like sto­re pro­ble­mer med å hånd­te­re et ned­rykk som 1986-ut­ga­ven av klub­ben.

– Den enor­me kul­tu­rel­le, so­sia­le og men­ta­le for­skjel­len som lig­ger i og rundt Viking, kon­tra lag som Sogn­dal og Sande­fjord, blir et pro­blem. Det er et enormt fall og steg ned. Å få snudd det­te så fort som mu­lig kan bli en tøff jobb, sier Svend­sen.

To­re Haug­vald­stad pe­ker på en klubb som ikke våk­net i tide. Som i 1986.

– Vi trod­de vi var for gode til å gå ned i star­ten. Det har du sett tenden­ser til nå også etter gode pre­sta­sjo­ner mot Odd og Brann. Men øko­no­mi­en oppi det hele be­tyr nok mer nå enn den gan­gen. Kur­sen bur­de va­ert kor­ri­gert tid­li­ge­re – av ei­er­ne gjen­nom en emi­sjon. Her var var­sel­lam­pe­ne på alt før se­son­gen. Stal­len var sva­ke­re enn på lang tid. Det som nå kom halv­veis i se­son­gen, med en haug lei­e­sol­da­ter inn, har blitt kramp­ak­tig, sier Haug­vald­stad.

Den­ne gan­gen sit­ter han på tri­bu­nen og ser Vi­kings keepe­re slip­pe inn ball etter ball – i ste­det for å gjø­re det selv.

Men fø­lel­se­ne er like.

– Jeg kjen­ner meg igjen fra 1986. Du tror og hå­per at det skal snu og klam­rer deg til en­kelt­kam­per. Men det gjør nok ikke det.

Tor­bjørn Svend­sen

SLET: To­re Haug­vald­stad spil­te hvert mi­nutt av den fa­mø­se 1986-se­son­gen og måt­te se 33 bal­ler bak seg i lø­pet av22 se­rie­kam­per. Viking hen­tet 14 nye før se­rie­start, slet med øko­no­mi­en og vant ikke en kamp før i au­gust.

FOTO: RA

To­re Haug­vald­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.