Histo­risk MALERI

Ver­dens førs­te trans­at­lan­tis­ke vegg­ma­le­ri

Rogalands Avis - - Forside - ■ JAN HENRIK HEGGEBØ jhh@ro­ga­lands­avis.no

Stav­an­ger-kunst­ne­ren Hans Ed­ward Ham­monds mal­te his­to­rie med tek­no­lo­gis­ke bril­ler som hjelpe­mid­del. Bril­le­ne kan vise seg ver­di­ful­le for na­e­rings­li­vet i fram­ti­den.

– Micro­softs Ho­lo­lens-bril­ler kan ha stor nytte­ver­di for uli­ke virk­som­he­ter. De kan blant an­net bru­kes til by­plan­leg­ging, ar­ki­tek­tur el­ler på syke­hus. El­ler de kan bru­kes til å ska­pe ver­dens førs­te trans­at­lan­tis­ke vegg­ma­le­ri, slik Hans Ed­ward Ham­monds og Cay­la Ze­ek har gjort, sier Leif Chris­ti­an Han­stad, an­svar­lig for Smartcity-ini­tia­ti­vet i Micro­soft Nor­ge til RA.

I for­bin­del­se med smart­by-kon­fe­ran­sen Nor­dic Ed­ge mal­te Ze­ek og Stav­an­ger-kunst­ne­ren Ham­monds et vegg­ma­le­ri sam­men, selv om de be­fant seg på hver sin kant av klo­den.

– Med bril­le­ne på kun­ne vi se skis­se­rin­gen av ma­le­ri­et vårt i di­gi­tal ver­sjon fram­for hvert vårt ler­ret, på hver vår side av klo­den. Ved å bru­ke bril­le­ne kun­ne vi teg­ne de­sig­net på selve pa­pi­ret, og der­et­ter fyl­le det med far­ger, for­kla­rer Stav­an­ger-kunst­ne­ren, som ser på bril­le­ne som et un­der­hol­den­de le­ke­tøy. Kort for­klart gir Ho­lo­lens-bril­le­ne kunst­ner­ne mu­lig­he­ten til å leg­ge en di­gi­tal vir­ke­lig­het på top­pen av sin egen vir­ke­lig­het.

Ikke bare et le­ke­tøy

Iføl­ge Han­stad er Ho­lo­lens-bril­le­ne ikke bare et le­ke­tøy og en ren ku­rio­si­tet for spe­si­elt in­ter­es­ser­te, men et verk­tøy med stor nytte­ver­di for sam­fun­net.

– Bril­le­ne gir oss en mu­lig­het til å lage noe di­gi­talt før man fak­tisk pro­du­se­rer det. Byg­nin­ger og olje­platt­for­mer er kom­pli­ser­te, og det kan va­ere man­ge ting man kan bom­me på som kan va­ere dyre å ret­te opp. Ved å se byg­get i di­gi­tal vir­ke­lig­het før det la­ges, kan sli­ke feil unn­gås, ek­semp­li­fi­se­rer Han­stad.

Bil­kje­den Vol­vo er blant dem som al­le­re­de har tatt i bruk tek­no­lo­gi­en. Her bru­kes bril­le­ne i bu­tik­ken for å kun­ne gi kun­den et bed­re bil­de av hvor­dan en bil ser ut, al­le­re­de før den er pro­du­sert.

Vi­de­re for­tel­ler Han­stad at også le­ger kan dra nyt­te av bril­le­ne.

– Le­ger kan bru­ke bril­le­ne til å vi­su­ali­se­re en ope­ra­sjon før selve ope­ra­sjo­nen ut­fø­res. Det byr på et uant spek­ter av mu­lig­he­ter for na­e­rings­li­vet. Pro­sjek­tet med Ham­monds var et for­søk på å vise noen av mu­lig­he­te­ne, sier han.

Ut­bredt verk­tøy i fram­ti­den

Fore­lø­pig sel­ges ikke Ho­lo­lens-bril­le­ne i Nor­ge, men Han­stad tror ikke det vil gå man­ge år før uli­ke virk­som­he­ter her til lands tar i bruk bril­le-tek­no­lo­gi­en som ar­beids­red­skap.

– Så snart pri­sen på tek­no­lo­gi­en syn­ker vil bru­ken øke. Jeg er ri­me­lig over­be­vist om at det ikke er len­ge til vi ser mye spen­nen­de bruk av den­ne type ho­lo­gram­mer, sier Han­stad.

Det er Ham­monds enig i, og me­ner at det fore­lø­pi­ge le­ke­tøy­et kan bli et verk­tøy for ham i fram­ti­den.

– Når vi får mu­lig­he­ten til å sam­ar­bei­de kan vi opp­ret­te fan­tas­tis­ke ting. Der­for ser jeg for meg å bru­ke bril­le­ne i mitt ar­beid i fram­ti­den, slik at jeg kan sam­ar­bei­de med fle­re krea­ti­ve kunst­ne­re, sier Stav­an­ger-kunst­ne­ren.

Det byr på et uant spek­ter av mu­lig­he­ter for na­e­rings­li­vet. Leif Chris­ti­an Han­stad

Hans Ed­ward Ham­monds

FOTO: JACOB BANG

HO­LO­LENS-BRIL­LER: Dis­se bril­le­ne bruk­te lo­kal­kunst­ner Hans Ed­ward Ham­monds da han mal­te seg inn i his­to­rie­bø­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.