Stop­per fes­ti­val­støt­te

Si­den 2013 Oslo Kom­mu­ne gitt Nor­we­gi­an Wood år­lig støt­te med opp­til en mil­lion kro­ner. Nå vil de stan­se støt­ten til fes­ti­va­len.

Rogalands Avis - - Forside - ■ BERNT ERIK PEDERSEN Bernt.erik.pedersen@dags­avi­sen.no

– Det­te er synd. Jeg for­står ikke den­ne be­slut­nin­gen. Men vi får ta den til etter­ret­ning, sier Per Kar­s­ten Ims, styre­le­der og med­ei­er i Nor­we­gi­an Wood.

For 2018 had­de fes­ti­va­len søkt om to mil­lio­ner i drifts­til­skudd fra Oslo kom­mu­ne. På bud- sjet­tet som ble lagt fram ons­dag er Nor­we­gi­an Wood inn­stilt på null i støt­te, og er de enes­te som mis­ter drifts­til­skud­det over kom­mu­nens kul­tur­bud­sjett. Fes­ti­va­len har stått uten dag­lig le­der si­den slut­ten av juni.

Si­den 2013 har Nor­we­gi­an Wood mot­tatt støt­te fra Oslo kom­mu­ne på opp­til en mil­lion kro­ner år­lig. I fjor fikk fes­ti­va­len ut­be­talt støt­te på 750.000 kro­ner selv om fes­ti­va­len ble ned­ska­lert fra tre da­ger i Frog­ner­ba­det til en kveld i Bjør­vi­ka. 2016-fes­ti­va­len gikk li­ke­vel med 680.000 kro­ner i un­der­skudd.

– Nor­we­gi­an Wood-fes­ti­va­len fikk støt­te for førs­te gang i 2013, før min tid, for å kom­me seg over en kneik. Jeg opp­fat­ter at støt­ten til Nor­we­gi­an Wood har va­ert av en mid­ler­ti­dig ka­rak­ter, og at det etter årets 25-års­ju­bi­le­um kan va­ere greit å gå til­ba­ke til at fes­ti­va­len kla­rer seg uten til­skudd fra kom­mu­nen, sier by­råd for kul­tur Ri­na Ma­ri­ann Hansen til Dags­avi­sen.

Le­ver­te ikke regn­skap

I år søk­te Nor­we­gi­an Wood kom­mu­nen om drifts­til­skudd uten å ha le­vert god­kjent regn­skap for 2016 in­nen fris­ten. Fes­ti­va­len har over­skre­det kom­mu­nens frist for å le­ve­re regn­skap tre år på rad.

I høst måt­te tid­li­ge­re dag­lig le­der og ho­ved­ei­er Jør­gen Roll gå i for­hand­lin­ger med fes­ti­va­lens kre­di­to­rer for å unn­gå kon­kurs. Ak­sje­ka­pi­ta­len var tapt, og fes­ti­va­len had­de sam­let opp en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på over 10 mil­lio­ner kro­ner etter fle­re år med sto­re un­der­skudd. Jør­gen Roll tok i 2015

Jeg for­står ikke den­ne be­slut­nin­gen Per Kar­s­ten Ims, styre­le­der Nor­we­gi­an Wood

over som di­rek­tør for Oslo Kon­sert­hus, som er hel­eid av Oslo kom­mu­ne.

Nye ei­ere

Ved års­skif­tet kom ei­en­doms­in­ves­to­re­ne Per Kar­s­ten Ims og Tom Os­car Col­lett inn som nye ei­ere i Nor­we­gi­an Wood, og Svein Bjør­ge over­tok som dag­lig le­der for fes­ti­va­len. Bjør­ge, som også er dag­lig le­der for Stein­kjer­fes­ti­va­len og styre­le­der for Tons Of Rock-fes­ti­va­len i Hal­den, sat­te sam­men et pro­gram for Nor­we­gi­an Woods 25-års­ju­bi­le­um i som­mer med bare nors­ke ar­tis­ter. Re­sul­ta­tet ble svik­ten­de bil­lett­salg og nytt un­der­skudd, opp­ly­ser ei­er­ne nå. Anslags­vis 1.500 til 2.000 løs­te bil­lett til hver av de tre fes­ti­val­da­ge­ne, med navn som Susan­ne Sund­før og Ra­ga Rock­ers på pla­ka­ten. «Mitt en­ga­sje­ment i Nor­we­gi­an Wood gikk ut 30. juni», skri­ver dag­lig le­der Svein Bjør­ge i SMS til Dags­avi­sen.

– Vi fikk for lite tid til å mar­keds­føre fes­ti­va­len og sal­get ble for dår­lig, sier Per Kar­s­ten Ims.

– Svein Bjør­ge slut­tet som dag­lig le­der på grunn av mang­len­de ka­pa­si­tet, si­den han er le­der for fle­re and­re fes­ti­va­ler. Vi er i dia­log med nye dyk­ti­ge kan­di­da­ter til å ta over som dag­lig le­der for Nor­we­gi­an Wood, sier Per Kar­s­ten Ims, og un­der­stre­ker:

– Det blir Nor­we­gi­an Wood nes­te år. Vi ser op­ti­mis­tisk på fes­ti­va­lens fram­tid.

Fra som­mer­ens Nor­we­gi­an Wood-fes­ti­val, som sam­let til­sam­men 5.700 over tre da­ger i Frog­ner­par­ken. Nå har fes­ti­va­len fått nei på søk­nad om drifts­støt­te fra Oslo kom­mu­ne.

FOTO: MODE STEINKJER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.