Hå­per på 100.000 kro­ner

Le­der av bryst­kreft­for­enin­gen i Stav­an­ger. I mor­gen står de på stand på Arne­age­ren, og søn­dag er of­fi­si­ell start for årets Ro­sa Sløy­fe-ak­sjon.

Rogalands Avis - - Samfunn - Mi­riam Or­stad (34)

– Hva er egent­lig Ro­sa Sløyfe­ak­sjo­nen?

– Ro­sa Sløy­fe-ak­sjo­nen er en ak­sjon hvor det sam­les inn pen­ger til forsk­ning på bryst­kreft. Hvert år er det for­skjel­lig tema, og i år er te­ma­et sen­ska­der og sen­ef­fek­ter. Vi er fle­re og fle­re som over­le­ver kreft, og man­ge av oss får sen­ska­der. Sen­ef­fek­te­ne er uli­ke fra per­son til per­son, men kan blant an­net va­ere kro­nis­ke smer­ter etter ope­ra­sjo­nen el­ler fa­ti­gue (ut­mat­tel­se). For min del har jeg slitt med fa­ti­gue, som gjør meg ned­stemt, mind­re so­si­al og at jeg ikke har mo­ti­va­sjon til fy­sisk ak­ti­vi­tet len­ger.

– Hvor­for er sen­ska­der årets tema?

– Vi tren­ger mer opp­merk­som­het rundt det, både blant le­ger og ge­ne­relt i be­folk­nin­gen. Det er eks­tremt vik­tig at helse­per­so­nell vet om sen­ef­fek­ter og hvil­ke ska­der som kan opp­stå, og at de på den må­ten kan kart­leg­ge og til­rette­leg­ge. Man­ge av ska­de­ne er usyn­li­ge på ut­si­den, og der­for er det eks­tra vik­tig å vite om dem.

– Hva skjer i Stav­an­ger-re­gio­nen i for­bin­del­se med årets Ro­sa Sløy­fe?

– Vi skal ha stand på Arne­age­ren i mor­gen, og på Kvad­rat på man­dag. Egent­lig skul­le vi hatt et Ro­sa Sløy­fe­løp til inn­tekt for ak­sjo­nen i Stav­an­ger, men det har blitt flyt­tet til Hauge­sund. Da fun­ge­rer det sånn at halve på­mel­dings­av­gif­ten går vi­de­re til forsk­ning. På stand i Stav­an­ger sel­ger vi Ro­sa Sløy­fe-ef­fek­ter, og in­for­me­rer om hvor­dan du selv kan sjek­ke brys­te­ne dine. – Hva gjør bryst­kreft­for­enin­gen i Stav­an­ger i lø­pet av året?

– Vi hol­der tema­mø­ter, in­vi­te­rer le­ger og har so­sia­le sam­men­koms­ter gjen­nom året. Det er ho­ved­sa­ke­lig kvin­ner som selv har va­ert gjen­nom det­te som del­tar, men de kan også ta

med seg fa­mi­lie­med­lem­mer der­som det er øns­ke­lig.

– Hvor mye hå­per dere å få inn i for­bin­del­se med ak­sjo­nen i år?

– I fjor fikk vi inn i un­der­kant av 60.000 kro­ner i Stav­an­ger, og i år hå­per vi å na­er­me oss 100.000 kro­ner. Ro­sa Sløy­fe er utro­lig po­pu­la­ert i Ro­ga­land, og det er man­ge som vi­ser sin støt­te. Det er kan­skje for­di de al­ler fles­te kjen­ner noen som har va­ert gjen­nom det.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– «Idas dans». Den er fan­tas­tisk, og det er en bok alle bør lese.

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Å våk­ne opp hver dag og ta da­gens førs­te kaffe­kopp. Det er ma­gisk.

– Hvem var din barn­doms­helt? – Det var og er far.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Jeg kun­ne blitt flin­ke­re til å ikke stres­se meg opp over små­ting.

– Hva gjør du når du skei­er ut?

– Da spi­ser jeg mas­se snop og ka­ker og brus.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot? – Barne­ek­te­skap.

– Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Ru­ne Bringe­dal.

■ TONE HELENE OSKARSEN tho@ro­ga­lands­avis.no

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.