Sta­dig smar­te­re byer

Rogalands Avis - - Kommentar - DAGS­AVI­SEN RA Bjørn G. Saebø

Det er mye fint å si og skri­ve om smart­by­mes­sen- og kon­fe­ran­sen Nor­dic Ed­ge – blant an­net at ar­ran­ge­men­tet tvin­ger fle­re av oss til et mer be­visst tek­no­logi­for­hold. Vi er vant med at boss­bi­len kom­mer inn­om én gang i uken og tar med seg et spann uan­sett om det er fullt el­ler halv­fullt. Tek­no­lo­gi­en som er blitt vist fram og om­talt på Tjens­voll den­ne uken vi­ser hvor­dan smar­te bosspann kan gi be­skjed om når de er ful­le, slik at ru­te­ne kan plan­leg­ges der­et­ter. Byer med smart boss mel­der om inn­spa­ring i an­tall hen­tin­ger på 25 pro­sent.

Lo­kal­po­li­ti­ker­ne og by­rå­kra­te­ne har fått en vek­ker gjen­nom Stav­an­gers hur­tig­vok­s­en­de smart­by­kon­fe­ran­se. For­de­le­ne er åpen­ba­re: Smar­te løs­nin­ger knyt­tet til søp­pel­hen­ting, un­der­vis­ning, be­lys­ning, tra­fikk og luft­kva­li­tet kan fri­gjø­re res­sur­ser. En kon­kret ny­het fra årets Nor­dic Ed­ge er hen­tet fra Sand­nes. Når Sand­nes skal byg­ge sitt nye råd­hus, får de an­led­ning til å gjø­re noen valg som kan spa­re kom­mu­nen for pen­ger. Råd­hu­set kan for ek­sem­pel få et ro­bot­sen­tral­bord som kom­mu­ni­se­rer på fle­re språk enn det et men­neske­sen­tral­bord er i stand til. I lik­het med and­re kom­mu­ner sys­ler også Sand­nes med pla­ner for fø­rer­løs trans­port, og en auto­nom buss kan bli satt opp mel­lom Ru­ten og det nye råd­hu­set.

Smart­by-pro­sjek­ter som inn­fø­res må føl­ges av vik­ti­ge kon­troll­spørs­mål som: Er pro­sjek­tet nyt­tig for kun­de­ne og bor­ger­ne?

Om ti år er «smart­by» tro­lig et over­flø­dig ut­trykk for­di løs­nin­ge­ne som har et sci­fi-preg over seg i dag, al­le­re­de er inn­ført. I mel­lom­ti­den kan de tek­no-iv­ri­ge blant oss fort va­ere for ras­ke på av­trek­ke­ren, slik som Nav da det ble be­stemt at alle brev til bru­ker­ne skul­le gå elek­tro­nisk. Smart­by­pro­sjek­ter som inn­fø­res må føl­ges av vik­ti­ge kon­troll­spørs­mål som: Er pro­sjek­tet nyt­tig for kun­de­ne og bor­ger­ne? Spa­rer kom­mu­nen pen­ger, el­ler er det ett el­ler an­net smart­fir­ma som stik­ker av med ge­vins­ten? Tek­no­logi­ut­vik­lin­gen må uan­sett va­ere men­neske­venn­lig hvis den skal kal­les smart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.