Ty­pisk tysk

Rogalands Avis - - Kommentar - EIRIK HOFF LYSHOLM Sjef­re­dak­tør og adm. di­rek­tør Twit­ter: @eirik­lys­holm eirik.lysholm@dags­avi­sen.no

Min mor og jeg satt på DDRS gam­le ho­ved­fly­plass, Schöne­feld, da tys­ker­ne gikk til valg­ur­ne­ne sist søn­dag. Vi var eni­ge om at det var gans­ke sli­tent der målt mot vår egen Gar­der­moen.

Jeg be­gyn­te å for­tel­le om Wil­ly Brandt, både man­nen (mer om det se­ne­re) og fly­plas­sen. Ber­lins nye stor­fly­plass «Flug­ha­fen Ber­lin Bran­den­burg Wil­ly Brandt» skul­le va­ert klar for sju år si­den. Nå står den der med be­lys­ning da­gen lang, men ennå in­gen pas­sa­sje­rer. Ly­set kan ikke slås av og strøm­kost­na­de­ne er enor­me. Mil­li­ard­over­skri­del­se­ne blir bare stør­re dag for dag. Kan­skje åp­ner den til nes­te år, men tro­lig ikke før i 2022.

To­talt er det av­dek­ket mer enn 20.000 feil ved byg­gin­gen, i alt fra feil­di­men­sjo­nert inn­sjek­king til rulle­trap­per som er for kor­te og auto­ma­tis­ke dø­rer som ikke fun­ge­rer. «Litt rart at det skjer i Tysk­land, egent­lig. Ord­n­ung muss sein», sa vi nes­ten i mun­nen på hver­and­re, min mor og jeg.

Vi var i Ber­lin for å fei­re mam­mas 70-års­dag. På fly­plas­sen satt vi igjen med man­ge fine inn­trykk og to ube­svar­te spørs­mål. Vi kun­ne ikke helt for­stå at tys­ker­ne ikke kla­rer å få fer­dig fly­plas­sen sin, de som er så punkt­li­ge, og hel­ler ikke at det høyre­eks­tre­me, nes­ten na­zis­tis­ke, Al­ter­na­ti­ve für De­ut­schland (AFD) får inn­fly­tel­se i tysk po­li­tikk. Se­ne­re sam­me kveld ble det klart at AFD gjor­de et brak­valg og fikk støt­te av over tolv pro­sent. Spe­si­elt i det tid­li­ge­re Øst-tysk­land, der både ar­beids­le­dig­het og en ge­ne­rell fø­lel­se av mis­mot er stør­re enn i vest, gjor­de AFD et godt valg.

Jeg lir­te av meg noen selv­føl­ge­lig­he­ter om at ge­ne­ra­li­se­ring av hele folke­grup­per er far­lig, og sa folk i det gam­le DDR fø­ler seg som ta­pe­re i det nye, for­en­te Tysk­land. Der­med had­de jeg jag­gu gjort meg skyl­dig i ge­ne­ra­li­se­ring selv. Først om punkt­li­ge tys­ker­ne, så om «ta­pe­re» fra det tid­li­ge­re Øst-tysk­land.

Det var først da jeg var hjem­me at jeg tenk­te litt mer på Wil­ly Brandt – man­nen, ikke fly­plas­sen. I avis­his­to­ri­en vår står han som en bau­ta, fra han førs­te gang sat­te sine bein i re­dak­sjo­nen i Ar­bei­der­bla­det i 1933 som flykt­ning fra na­zis­te­ne til han job­bet som uten­riks­kor­re­spon­dent for oss i Tysk­land etter kri­gen. Se­ne­re var Wil­ly Brandt en bor­ger­mes­ter i Ber­lin og kans­ler i Vest­tysk­land som job­bet for av­spen­ning mel­lom gam­le fien­der i øst og vest, for­brød­ring mel­lom folk og øko­no­misk bed­ring for dem som tren­ger det.

«…en høyt re­spek­tert stats­mann som på grunn av sin anti­na­zis­tis­ke for­tid mer enn noen an­nen kun­ne ska­pe til­lit til det nye tys­ke de­mo­kra­ti­et», skri­ver Sto­re nors­ke lek­si­kon om freds­pris­vin­ne­ren som snak­ket fly­ten­de norsk. La oss in­der­lig håpe at ide­ene hans ikke krasj­lan­der sam­men med fly­plas­sen.

God fredag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.