Vas­ker bort by­strand, byg­ger tett i Pa­ra­dis og buss­vei i øst

Fler­talls­par­ti­ene og Ap lan­se­rer en rek­ke end­rin­ger i sen­trums­pla­nen.

Rogalands Avis - - Samfunn -

Den fore­slåt­te by­stran­den har ikke støt­te.

– En slik by­strand vil kos­te mer enn den sma­ker med det kli­ma­et vi har i Stav­an­ger, sier Ka­ri Nes­sa Nord­tun (Ap).

Ka­ri Rau­stein (H) la også fram for­slag om å skrin­leg­ge dis­se pla­ne­ne. Høy­re vil øke bygge­vo­lu­met i Ber­ge­lands­gata og Løkke­vei­en.

– Vi tren­ger ef­fek­ti­ve, gode ga­ter her. Styr­ker vi dis­se strø­ke­ne, vil det også styr­ke tre­hus­byen og tre­hu­se­ne i naer­he­ten, sier Rau­stein.

Høy­re po­eng­te­rer at det skal va­ere mas­siv ut­nyt­tel­se av area­le­ne mot Pa­ra­dis.

– Vi øns­ker å opp­fyl­le for­plik­tel­se­ne våre i by­vekst­av­ta­len, om å for­tet­te langs ho­ved­kol­lek­tiv­ak­se­ne, sier Rau­stein.

Høy­re/fler­talls­par­ti­ene vil ut­ford­re re­gel­verk om for ek­sem­pel til­gang med rulle­stol til bo­lig­eta­sjer over bu­tik­ker i sen­trum, som i dag for en stor del står tom­me, til å bli så­kal­te ka­te­gori­bo­li­ger.

– Man­ge er ube­bod­de i dag. De kan for ek­sem­pel bru­kes til stu­dent­bo­li­ger el­ler ung­doms­bo­li­ger, sier Rau­stein.

For­sla­get leg­ger også opp til å fri­ta ut­byg­ge­re krav om stør­rel­se på leke­are­al i om­rå­der der det al­le­re­de er god til­gang til park el­ler an­net leke­om­rå­de.

Høy­re/fler­talls­par­ti­ene vil også pas­se på at det blir rom for buss­vei el­ler by­bane i Øst­re by­del ved at tra­se­en på trans­port­åren for­bi Jo­han­n­es la­e­rings­sen­ter/hauge­sunds­gata, via Fiske­pi­ren, Klubb­gata, Kongs­gata til by­sta­sjo­nen gjen­nom­gås med tan­ke på ut­vi­del­se av kol­lek­tiv­net­tet og buss­vei­en til Øst­re by­del, even­tu­elt også Hund­våg by­del, og at tra­fikk­løs­nin­gen i krys­set Ry­fyl­kegata/hes­by­gata må gjen­nom­gås med tan­ke på mu­lig­he­ter for en fram­ti­dig tra­se for buss­vei el­ler by­bane.

Det er også vil­je til å prio­ri­te­re bil­pool­ord­nin­ger i sen­trum, se på dy­na­misk pris­po­li­tikk for par­ke­ring for å prio­ri­te­re at­komst til handel og ser­vice­til­bud.

Både Høy­re/fler­talls­par­ti­ene og Ap øns­ker å leg­ge til ret­te for fø­rer­løse bus­ser og ny tek­no­lo­gi for å let­te trans­port fra for ek­sem­pel By­ter­mi­na­len til Fiske­pi­ren og Hol­men. Fra fler­talls­par­ti­enes side po­eng­te­res det at det må byg­ges sik­re par­ke­rings­hus for syk­kel i sen­trum.

Ap vil inn­føre krav om grøn­ne tak på nye byg­nin­ger.

FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Hol­men enn plan­leg­ger­ne har fore­slått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.