For­enk­lin­gen vir­ker ikke

Rogalands Avis - - Samfunn - SOFIE PRESTEGÅRD sofie.preste­gard@dags­avi­sen.no

Nes­ten hver tred­je virk­som­het, 28 pro­sent, sier i den­ne un­der­sø­kel­sen at det er blitt mer by­rå­kra­ti. Hva er det som har blitt mer by­rå­kra­tisk?

– Bå­de sto­re og små be­drif­ter mø­ter rap­por­te­rings­byr­der som opp­fat­tes som unød­ven­di­ge. Di­gi­ta­li­se­ring kan føre til for­enk­ling, men når det bru­kes til enda mer inn­rap­por­te­rings­krav og krav om sys­te­mer virk­som­he­te­ne ikke har, så er det ikke hen­sikts­mes­sig. A-ord­nin­gen, som ble inn­ført i 2015, sam­let rap­por­te­ring av lønns- og an­set­tel­ses­for­hold, er et ek­sem­pel på at det på en­kel­te om­rå­der ble hyp­pi­ge­re rap­por­te­ring.

Hva bør gjø­res fra myn­dig­hets­hold for å for­enk­le yt­ter­li­ge­re?

– Re­gje­rin­gen bør set­te mål om yt­ter­li­ge­re 15 mil­li­ar­der kro­ner i be­spa­rel­ser gjen­nom for­enk­ling. De bør kre­ve at nye re­gu­le­rin­ger og inn­rap­por­te­rings­krav skal va­ere do­ku­men­ter­bart høy­ere enn kost­na­de­ne av å etter­leve dem for na­e­rings­li­vet. I til­legg fore­slår vi å inn­føre sol­ned­gangs­prin­sip­pet, alt­så at det skal fjer­nes to re­gu­le­rin­ger og inn­rap­por­te­rings­krav for hver ny re­gel og hvert nytt krav som frem­mes. Vi me­ner at Re­gel­rå­det må vi­dere­fø­res og styr­kes, og vi me­ner at det bør set­tes ned et for­enk­lings­ut­valg som går gjen­nom ar­beids­miljø­lo­ven, og fore­slår en re­di­gert ut­ga­ve med faer­re, mer over­sikt­li­ge og enk­le­re be­stem­mel­ser.

Hvor­for kom­mer den­ne rap­por­ten nå? – Un­der­sø­kel­sen har gått til Vir­kes med­lems­be­drif­ter, og er en opp­føl­ging av un­der­sø­kel­sen vi gjor­de i sep­tem­ber i fjor. Ten­den­sen er klar over tid: Vi ser en viss for­bed­ring, men sju av ti me­ner det ikke har va­ert nok for­enk­ling.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg? – Jeg er en per­son som blir full­sten­dig opp­slukt av den bo­ken jeg le­ser, så sva­ret av­hen­ger av øye­blik­ket du spør. Nå er jeg helt in­ne i Di­gi­tal Vor­tex som jeg fikk an­be­falt av Atea-sjef Michael Ja­cobs på Han­dels­kon­fe­ran­sen. Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Når jeg ser at med­ar­bei­der­ne mine opp­le­ver mest­ring og har det gøy på jobb.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Ma­rie Cu­rie. Hun var helt­in­nen som fikk meg til å ta ra­dio­graf­høy­sko­len. I barn­dom­men sluk­te jeg alle «Histo­ri­en om»-bø­ke­ne.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg ennå ikke har hen­tet barne­bar­na i barne­ha­gen.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Den størs­te ut­skei­el­sen de siste åre­ne er et fall­skjerm­hopp på 60-års­da­gen.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Jeg job­ber med po­li­tikk i and­re ka­na­ler enn de­mon­stra­sjons­tog. Men jeg hol­der yt­rings­fri­he­ten høyt he­vet, så om den skul­le va­ere tru­et had­de nok også jeg gått ut i ga­te­ne.

Er det noe du ang­rer på?

– Nei, jeg ser meg sjel­den til­ba­ke. Gjort er gjort, spist er spist. Men jeg prø­ver å la­ere av mine feil.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Kan­skje Sting, som jeg var på kon­sert med på man­dag. Han hol­der seg for­bau­sen­de godt.

FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.