Oslo, vi har et pro­blem

Det har smelt høyt i Oslo-sko­len den­ne høs­ten. Det var ly­den av høyre­si­das skole­myte som brast.

Rogalands Avis - - Kommentar - LARS WEST JOHNSEN Ut­vik­lings­re­dak­tør Twit­ter: @westjohn­sen

En lang, god som­mer lå bak dem. Kref­te­ne var til­ba­ke etter to må­ne­ders skole­fri. La­ere­re, øv­ri­ge an­sat­te og ele­ver møt­te opp til førs­te skole­dag 21. au­gust. Et nytt skole­år lå foran dem. For­vent­nin­ge­ne like man­ge og uli­ke som det er ele­ver. Førs­te året på vi­dere­gå­en­de, det førs­te vok­sen­ste­get. Det siste året som kan av­gjø­re res­ten av li­vet. Skole­start er et ve­sent­lig øye­blikk for oss alle. Det er trygt å si at fag­lig ut­vik­ling ikke har do­mi­nert skole­star­ten for alt­for man­ge av Oslos rundt 17.000 ele­ver på vi­dere­gå­en­de.

På Bjørn­holt vi­dere­gå­en­de sko­le ble de møtt med et nytt sik­ker­hets­re­gi­me. Ny­he­ten Dags­avi­sen brak­te om at Bjørn­holt på ho­ved­sta­dens øst­kant had­de in­stal­lert sik­ker­hets­slu­ser og gjor­de klart ad­gangs­kort for bå­de an­sat­te og ele­ver, skap­te bøl­ger. «En fal­litter­k­la­e­ring», kal­te kunn­skaps­mi­nis­te­ren til­ta­ket. Slu­se­ne var et klart sig­nal om hva som var i ven­te den­ne høs­ten.

På Stov­ner rakk de knapt åpne la­ere­bø­ke­ne før det smalt. Dag­li­ge slåss­kam­per, elek­tro­sjokk­vå­pen, trus­ler mot la­ere­re og man­gel på re­spekt for sko­len som in­sti­tu­sjon og an­sat­te, har pre­get skole­star­ten. Og etter en knapp må­ned brast det for rek­tor på Stov­ner, Ter­je Wold. Han kun­ne ikke len­ger til­by sine an­sat­te el­ler sine ele­ver et trygt ar­beids­mil­jø. Etter at en elev ble tru­et av en an­nen med øks, var be­ge­ret fullt. Si­tua­sjo­nen var ute av kon­troll. Når skole­året 2016–2017 skul­le opp­sum­me­res så seint som nå i juni, sa Wold til NRK at «vi har en ro­lig skole­hver­dag uten volds­pro­ble­mer». I en kro­nikk da­tert 27. au­gust gjen­tok han at Stov­ner fun­ger­te godt. Nå må han og sko­len ha hjelp. Re­sig­na­sjo­nen hans har gitt gjen­klang over hele lan­det. Kunn­skaps-mi­nis­te­ren har kalt inn til krise­møte. Det er gode ny­he­ter for la­erer­ne, ele­ve­ne og for­eld­re­ne. Men når skole­by­råd Tone Tel­le­vik Dahl (Ap) re­du­se­rer det til en på­stand om at kunn­skaps­mi­nis­te­ren «la­ger dra­ma» av en­kelt­hen­del­ser, vit­ner det om at hun ikke har for­stått al­vo­ret.

Det har der­imot po­li­ti­et gjort. De plei­er ikke å snak­ke i sto­re bok­sta­ver. Der­for gjør den si­tua­sjons­be­skri­vel­sen sek­sjons­le­der Jar­le Kol­stad i Oslo­po­li­ti­et ga den­ne uka så vold­somt inn­trykk: «Vi ser hele spek­te­ret av sa­ker med mob­bing, vold og trus­ler, slags­mål bå­de mel­lom en­kelt­per­soner og stør­re gjen­ger samt nar­ko­tika­salg. Også sex­re­la­ter­te spørs­mål og makt­kamp om hvem som skal va­ere sje­fen i klas­sen har tatt stor plass. Inn­tryk­ket nå er at om­fan­get er stør­re enn før», sa han til oss. Han gir oss in­gen grunn til å tro at høs­tens si­tua­sjon er til­fel­dig el­ler forbi­gå­en­de. Tenk deg at det­te var din hver­dag? En­ten du er la­erer el­ler elev så er det­te uhold­bart. I fjor ble det rap­por­tert om nes­ten 2.000 til­fel­ler av vold mot la­ere­re i Oslo-sko­len. Det er ti til­fel­ler hver enes­te dag gjen­nom skole­året. 900 av dis­se ble de­fi­nert som «sva­ert al­vor­li­ge»: spark, slag med gjen­stan­der, trus­ler med kniv, bi­ting og and­re al­vor­li­ge trus­ler. An­tal­let økte med 50 pro­sent fra 2015. Fle­re sko­ler lei­er inn pri­va­te vek­te­re for å sør­ge for all­menn ro og or­den el­ler pas­se på en­kelt­ele­ver. Ny­lig ble Oslo kom­mu­ne sak­søkt for én mil­lion kro­ner av en la­erer ved Oslo Han­dels­gym­na­si­um som i 2014 ble ut­satt for grov vold i klasse­rom­met. Sko­len viss­te om ele­vens volds­po­ten­si­al, men in­for­mer­te ikke la­erer­ne. Man­ge­len på in­for­ma­sjon vir­ker å va­ere et ge­ne­relt pro­blem mel­lom la­ere­re og skole­le­del­se i Oslo. Sa­ken vil ha stor prin­si­pi­ell be­tyd­ning. La­ere­rens ska­der ble god­kjent som yr­kes­ska­de, men volds­epi­so­den ble ikke rap­por­tert til Ar­beids­til­sy­net. Det ble for øv­rig in­gen av de nes­ten 2.000 volds­til­fel­le­ne i 2016.

Fors­ke­re hev­der at sko­len be­visst hol­der igjen rap­por­te­ring og of­fent­lig­gjø­ring av volds­tall. Første­ama­nu­en­sis Bør­ge Skå­land sier til Dags­avi­sen at la­ere­re fø­ler seg mot­ar­bei­det, mens pro­fes­sor Tom Are Trippe­stad hev­der pro­ble­met lig­ger i den ster­ke mål- og re­sul­tat­sty­rin­gen i sko­len: «Skole­le­der­ne er av­hen­gig av å le­ve­re gode re­sul­ta­ter og dri­ve merke­vare­byg­ging, og øns­ker ikke opp­merk­som­het rundt ne­ga­ti­ve ting som svek­ker in­for­ma­sjons­stra­te­gi­en rundt merke­vare­byg­ging», sa han til Dags­avi­sen i mai. Sko­le­ne kon­kur­re­rer tross alt om ele­ve­ne, og med flin­ke ele­ver føl­ger faer­re ikke-fag­li­ge ut­ford­rin­ger. Dår­lig re­kla­me er «bad for bu­si­ness».

Trippe­stad brin­ger oss til kjer­nen, som er må­ten sko­len har va­ert or­ga­ni­sert på i Oslo. Ut­vik­lin­gen i sko­len kor­re­spon­de­rer rik­tig­nok med si­tua­sjo­nen i Oslos ga­ter. Ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten i ho­ved­sta­den vokser. En opp­gang på 20 pro­sent i 2016 be­tyd­de slut­ten på en lang, po­si­tiv ut­vik­ling. Oslo har ut­ford­rin­ger. Byen har man­ge ele­ver fra un­der­pri­vi­le­ger­te hjem. Men kon­sen­tra­sjo­nen av vold og uro på de 6–7 Oslo-sko­le­ne som lig­ger i de minst pri­vi­le­ger­te om­rå­de­ne, er for­ster­ket av en vil­let, bor­ger­lig skole­po­li­tikk som har skapt en sko­le med klasse­skil­ler. En po­li­tikk høyre­sida hard­nak­ket har de­fi­nert som en suk­sess. Det er gode og onde spi­ra­ler, bå­de fag­lig og so­si­alt, som vir­ker i hver ende av skole­hie­rar­ki­et. For­skjel­le­ne mel­lom sko­le­ne i Oslo øker i takt med de so­sio­øko­no­mis­ke ulik­he­te­ne i byen og det frie skole­val­get der ka­rak­te­rer – skole­mar­ke­dets ka­pi­tal – be­tyr alt. I prak­sis er det ufritt. Det tvin­ger de sva­kes­te sam­men. Noen sko­ler blir hvi­te. And­re blir bru­ne. Det er bru­talt, men skil­let er ty­de­lig, og ut­tryk­ke­ne bru­kes ak­tivt i Oslo-sko­len.

Det nye rødgrøn­ne by­rå­det i Oslo har lo­vet et nytt sys­tem som skal dem­pe den rå­es­te stykk­pris­fi­nan­sie­rin­gen: Det skal kom­me mer res­sur­ser til de sva­kes­te sko­le­ne. Mid­ler til miljø­ar­bei­de­re, eks­tra la­ere­re, vek­te­re og slu­ser vil døy­ve sym­pto­me­ne, og ikke løse det grunn­leg­gen­de pro­ble­met som er elev­sam­men­set­nin­ge­ne. Spørs­må­let er om det er mu­lig å re­ver­se­re. B-stem­pel­et Oslos sva­kes­te sko­ler har fått etter år med en ky­nisk høyre­po­li­tikk med stykk­pris, mar­keds­tenk­ning og fri kon­kur­ran­se, kan ha brent seg fast. Slik had­de det ikke trengt å va­ere hvis den grunn­leg­gen­de tan­ken om at lan­det – og til­li­ten mel­lom men­nes­ke­ne – byg­ges best gjen­nom en sterk fel­les­sko­le, had­de fått sty­re.

Evig ei­es kun et dår­lig ryk­te, og blir det Stov­ner, Bjørn­holt og de and­re skole­sli­ter­nes skjeb­ne, må vi sør­ge for at den de­les med høyre­si­das skole­po­li­tikk. Høs­tens over­skrif­ter må bli stå­en­de som dom over en for­fei­let, blå skole­po­li­tikk.

TEGNING: SIRI DOKKEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.