Alt for Nor­ge

Rogalands Avis - - Kommentar - HANNE MAUNO Jour­na­list i fe­ature­av­de­lin­gen Twit­ter: @dags­avi­sen hanne.mauno@dags­avi­sen.no

Sist lør­dag sat­te jeg (helt til­fel­dig) på en CD med Ed­vard Grieg til hus­vas­ken. Mens jeg vas­ket, strøm­met «Pe­er Gynt­suit­en» ut av høyt­ta­ler­ne på full styr­ke. «Mor­gen­stem­ning», «Mor Åses død», «I Dovre­gub­bens hall» ... Midt i «Solveigs sang» ble jeg litt sul­ten. Da tok jeg en pau­se i vas­kin­gen, og valg­te meg (helt til­fel­dig) en brød­ski­ve med brun­ost. Mens jeg spis­te den, så jeg plut­se­lig (helt til­fel­dig) på kjøk­ken­ka­len­de­ren at det skul­le va­ere dug­nad i sam­ei­et man­da­gen etter. «Det må jeg hus­ke», tenk­te jeg. Og det var da det slo meg med full kraft: Nors­ke­re enn det­te blir det lik­som ikke! Helt til­fel­dig had­de jeg slått et skik­ke­lig slag for nors­ke ver­di­er.

Jeg me­ner: Ed­vard Grieg, Hen­rik Ib­sens «Pe­er Gynt», brun­ost og dug­nad! Nå mang­let jeg bare bu­nad, grøt, Kvikk Lunsj og Ma­rit Bjør­gen, så had­de jeg fak­tisk opp­fylt alle kul­tur­mi­nis­te­rens kri­te­ri­er for hva som er god norsk kul­tur. Jeg var al­le­re­de halv­veis på lis­ta, sa­er­lig om vi også tar med at jeg bruk­te oste­hø­vel på brun­os­ten (norsk opp­fin­nel­se). Ja, all den­ne norsk­he­ten på en helt van­lig lør­dag i sep­tem­ber!

For å si­te­re den sam­me kul­tur­mi­nis­te­ren, slik hun sa det til VG i som­mer: «Vi må våge å va­ere nors­ke. De nors­ke ver­di­ene er un­der press for­di vi ikke all­tid stil­ler opp for dem». Og for å si­te­re Sps Ola Bor­ten Moe i det sam­me som­mer­in­ter­vju­et: «Om vi ikke er tryg­ge på hvem vi selv er, så blir vi usik­re i møte med det som er frem­med».

Da jeg tenk­te på dis­se or­de­ne, ble jeg nes­ten litt rørt over meg selv. For i dag had­de jeg vir­ke­lig vå­get å va­ere norsk! Mo­dig had­de jeg stilt opp for lan­det mitt når det treng­te det som mest, uten å vike en tom­me! Ja, med ryg­gen rak og blik­ket fritt og uten hen­syn til egen sik­ker­het had­de jeg stilt opp for de nors­ke ver­di­ene mine, un­der press som de er fra alle kan­ter. «Nå, du gam­le Norig, nørdst i gren­dom – ta det bare med ro», tenk­te jeg stolt, mens jeg klem­te litt eks­tra hardt rundt oste­hø­ve­len. «I en ver­den der fa­rer tru­er over alt, kan du all­tid sto­le på meg».

Men uan­sett hvor utret­te­lig jeg for­sva­rer lan­det mitt og de nors­ke ver­di­ene, kom­mer jeg ikke ikke helt opp mot norsk­ame­ri­ka­ner­ne i Tv­nor­ge­s­e­ri­en «Alt for Nor­ge». Jeg vil på­stå at det er der norsk pa­trio­tis­me står ster­kest i dag. In­gen kan som norsk­ame­ri­ka­ner­ne grå­te av be­ve­gel­se un­der «Ja, vi els­ker» på 17. mai (selv om de ikke for­står ett ord av san­gen), og in­gen kan som dem hul­ke av lyk­ke og ve­mod når de får se den bit­te lil­le fjell­går­den i Sogn der de­res tipp-tipp-tipp-olde­far en gang kom fra. (Som gjer­ne er så stuss­lig at man fak­tisk kan for­stå at den ung­gut­ten på 1800-tal­let ikke kun­ne kom­me seg fort nok til Ame­ri­ka). Og norsk­ame­ri­ka­ner­ne for­står in­stink­tivt en ekte, norsk ver­di når de ser en, helt etter kul­tur­mi­nis­te­rens opp­skrift. I for­ri­ge epi­so­de fikk en av dem sma­ke Kvikk Lunsj. «Oooh, I love Kvikk Lunsj!», sa hun. «It sort of re­minds me of a Kit Kat».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.