Frp går for Bjerg­sted-pir, ve­te­ran­båt­havn og havne­bad

Rogalands Avis - - Samfunn - Stf@ro­ga­lands­avis.no

Frp og MDG støt­ter flyt­ting av cruise­ski­pe­ne fra Ind­re Vå­gen, un­der for­ut­set­ning av at det byg­ges en pir i

Bjerg­sted.

Frp og MDG har tid­li­ge­re fron­tet øns­ke om å få cruise­ski­pe­ne ut av ind­re, miljø­po­li­ti­ker­ne Leif Ar­ne Moi Nil­sen (Frp) og Tor­finn Inge­bor­grud (MDG) har gjort fel­les front tid­li­ge­re. Ek­sos­ut­slipp og opp­virv­ling av for­uren­set sjø­bunn har va­ert ar­gu­men­ter.

– Vi støt­ter å flyt­te cruise­ski­pe­ne ut, un­der for­ut­set­ning av at det byg­ges en pir len­ger ute. Vi kan ikke re­du­se­re havne­ka­pa­si­te­ten, det er en vik­tig for­ut­set­ning, sier Mats Da­ni­el­sen, Frps frak­sjons­le­der i kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling. Frp åp­ner også for å set­te av de ind­re de­le­ne av Vå­gen, i tråd med Høy­re, som vil re­ser­ve­re det in­ners­te av Vå­gen til bå­ter un­der 15 me­ter, el­ler un­der 50 fot, om man vil, mens bå­ter som skal i gjeste­havn flyt­tes len­ger ut, ret­ning Hall Toll.

– Det kan va­ere en god løs­ning, men her er det man­ge uli­ke in­ter­es­ser, sa­ken skal på hø­ring, så får vi kom­me til­ba­ke til de­tal­je­ne i by­sty­ret. Vi må

se på alle dis­se sa­ke­ne i sam­men­heng, sier Da­ni­el­sen.

Han gle­der seg over at Frp i KBU fikk fler­tall for byg­ging av et havne­bad, etter mo­dell fra Kø­ben­havn.

– Da kan vi få et brygge­an­legg i et ma­ri­timt mil­jø, og mu­lig­he­ter til å hop­pe i sjø­en på fine da­ger. Det vil bli et godt al­ter­na­tiv til en by­strand, som vil va­ere vans­ke­lig å opp­rett­hol­de på grunn av strøm­for­hold, sier Da­ni­el­sen. Ap og MDG gikk mot havne­ba­det un­der tors­da­gens møte.

Frp øns­ker i lik­het med and­re par­ti­er egen ve­te­ran­båt­havn, men par­ti­et vil gra­ve opp Ste­in­kar­kai­en for å få det til.

– Det er det­te om­rå­det ve­te­ran­båt­for­enin­gen først og fremst øns­ker, også, sier Da­ni­el­sen, som ikke fikk støt­te for lo­ka­li­se­rin­gen i KBU.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne stil­ler seg som ven­tet også po­si­tiv til å flyt­te cruise­bå­te­ne ut av Vå­gen og byg­ge pir.

Gruppe­le­der Tor­finn Inge­bor­grud opp­ly­ser at MDG støt­ter at det etab­le­res ny lang cruise­kai uten­for Bjerg­sted, og at det­te da skal re­du­se­re bru­ken av in­ners­te de­len av Strand­kai­en og Ska­gen­kai­en til cruise­tra­fikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.