Faer­re le­di­ge

Rogalands Avis - - Samfunn -

Ar­beids­le­dig­he­ten i Ro­ga­land gikk ned for 10. må­ned på rad i sep­tem­ber.

Ved ut­gan­gen av sep­tem­ber var 8797 per­soner helt uten ar­beid i Ro­ga­land. Sam­men­lig­net med sam­me må­ned i 2016 er det­te en ned­gang på 22 pro­sent. Det­te er den størs­te ned­gan­gen av alle fyl­ke­ne, men le­dig­he­ten er fort­satt høy­est i lan­det med 3,4 pro­sent av ar­beids­styr­ken.

Truls Nor­dahl, di­rek­tør Nav Ro­ga­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.