Tre­hus­kamp, mot høy­blok­ker

Rogalands Avis - - Samfunn - Stf@ro­ga­lands­avis.no

Ven­st­re vars­ler kamp mot blokk på 26 eta­sjer i St. Olav og høy­hus na­er Gam­le Stav­an­ger.

Høy­re, og Frp, har i inn­spill til sen­trums­pla­nen åp­net for 26 eta­sjer i blok­ken Al­fred Ydste­bø har lan­sert i Knud Holms gate.

– Det vil bli rundt 10 eta­sjer høy­ere enn blok­ke­ne som står der i dag. En slik blokk vil gi mye skyg­ge over Brei­a­vat­net, da­gens bo­li­ger i St. Olav, den nye par­ken på Ti­vo­li­fjel­let, og and­re de­ler av sen­trum, sier Kjar­tan Alex­an­der Lun­de (V) til RA. Han sit­ter i kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling (KBU), og har mer­ket seg at Høy­re, Ven­st­res sam­ar­beids­part­ner i Stav­an­ger-po­li­tik­ken, også åp­ner for å byg­ge høy­ere ved Løkke­vei­en, for ek­sem­pel ved Shell-sta­sjo­nen.

– Pla­ne­ne om et høyt bygg der vak­te for­fer­del­se da de ble lan­sert for et par år si­den. Høy­re vil ta inn igjen «mons­ter­blok­ken» over Mø­bel­gal­le­ri­et. De leg­ger også for blok­ken i B3, som vil va­ere et faelt tårn som gir skyg­ge over tre­hus­byen og Gam­le Stav­an­ger, sier Lun­de.

Be­vare tre­hus­byen

Han trek­ker fram at det­te kvar­ta­let har be­va­rings­om­rå­der på beg­ge kan­ter, og som vil bli ska­de­lid­te hvis det byg­ges i høy­den ved Løkke­vei­en.

– Vi må ta vare på Tre- hus­byen, det er en del av vår iden­ti­tet, og har stor ver­di for byen vår, sier han.

Ri­ving av par­ke­rings­hu­set på Joren­hol­men er også vik­tig for Ven­st­re.

– Det­te er en av by­ens flot­tes­te tom­ter, og alt­for ver­di­full til å bru­kes som par­ke­rings­an­legg, sier Lun­de.

– Riv Joren­hol­men

Par­ti­et kon­sta­ter­te for­nøyd at plan­leg­ger­ne fore­slo å rive Joren­hol­men i for­sla­get til sen­trums­plan.

– Det er trist at H og Frp nå åp­ner for å la Joren­hol­men bli stå­en­de, sier Lun­de som me­ner det­te kan bli et flott park­om­rå­det, på­pe­ker at «bi­ler tren­ger ikke ut­sikt, folk tren­ger ut­sikt», og ka­rak­te­ri­se­rer H og Frp som «bak­stre­vers­ke» i det­te spørs­må­let.

Ven­st­re går el­lers inn for å leg­ge bed­re til ret­te for bil­de­lings­ord­nin­ger i Stav­an­ger sen­trum, og får full po­li­tisk støt­te for det­te.

Høy­re vil ta inn igjen «mons­ter­blok­ken». Kjar­tan A. Lun­de

SKYG­GE: Mer skyg­ge i Gam­le Stav­an­ger be­kym­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.