Gjør klart for vigs­ler

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER: Fra 1. ja­nu­ar 2018 over­fø­res bor­ger­lig viel­se fra ting­ret­ten til kom­mu­nen. I Stav­an­ger vil se­re­mo­ni­ene fra da av fore­gå i for­mann­skaps­sa­len i Stav­an­ger råd­hus, opp­ly­ses det på kom­mu­nens nett­side. Der har de også of­fent­lig­gjort da­ger og tids­punk­ter for når de gjen­nom­fø­rer viel­ser: Fre­da­ger fra klok­ken 11.00 til 14.00 og en­kel­te lør­da­ger klok­ken 11.00 til 15.00 i pe­rio­den mai til sep­tem­ber. I pe­rio­den ok­to­ber til april til­bys viel­ser hver fre­dag kl. 11.00–14.00.

Vi­el­sen kan skje på norsk el­ler en­gelsk. For and­re språk må brude­pa­ret selv sør­ge for tolk.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.