Sav­ner mer tid

Rogalands Avis - - Samfunn - Jhh@ro­ga­lands­avis.no

Seks av ti la­ere­re på grunn­skole­nivå i Nor­ge fø­ler ikke at de har nok tid til å føl­ge opp ele­ve­ne sine. Det vil Ut­dan­nings­for­bun­det gjø­re noe med.

■ JAN HEN­RIK HEGGEBØ

At seks av ti la­erer­ne på grunn­skole­nivå i Nor­ge ikke fø­ler de har nok tid til ele­ve­ne sine kom­mer fram i en fersk un­der­sø­kel­se som Re­spons Ana­ly­se har ut­ført for Ut­dan­nings­for­bun­det.

I un­der­sø­kel­sen vi­ser tall at 31 pro­sent av la­erer­ne me­ner de har «noe mind­re» tid til opp­føl­ging av ele­ve­ne sine. Sam­me an­del me­ner de har «mye mind­re» tid nå enn før.

– Det er vel­dig synd at det er slik. De som sty­rer lan­det må ta det til etter­ret­ning og gjø­re noe med det, sier rek­tor ved Kan­nik sko­le, Finn Lea.

Kan­nik sko­le er blant lan­dets størs­te bar­ne- og ung­doms­sko­ler med 550 ele­ver. Det be­tyr trav­le ar­beids­da­ger for sko­lens la­ere­re.

– Det er en ut­ford­ring og vi job­ber med til­pas­set opp­la­e­ring hver dag, sier rek­to­ren.

Be­kym­ret for elev­meng­den

Ann Kris­tin San­dan­ger er en av la­erer­ne på Kan­nik sko­le.

Hun er la­erer i fle­re fag, og har i gjen­nom­snitt an­svar for 28 ele­ver i ho­ved­klas­se­ne sine. – Si­den jeg be­gyn­te her for om­trent åtte år si­den har jeg gått fra å ha rett over 20 ele­ver, til å ha opp imot 30. Den for­skjel­len mer­kes. Ikke bare for meg, men for de fles­te la­ere­re i lan­det, sier San­dan­ger.

På grunn av klasse­stør­rel­sen fø­ler hun at ti­den til å føl­ge opp alle ele­ve­ne ikke all­tid strek­ker til. Nå er hun be­kym­ret for at la­ere­re ikke skal kun­ne knyt­te gode nok re­la­sjo­ner til ele­ve­ne sine.

– Her er vi opp­tatt av til­pas­set opp­la­e­ring, og da er det vik­tig å ha en god re­la­sjon til ele­ve­ne, men det blir vans­ke­li­ge­re jo stør­re klas­se­ne blir. De fles­te la­ere­re går der­for rundt med litt dår­lig sam­vit­tig­het. Si­den ikke alle ele­ve­ne i en klas­se er på sam­me nivå blir det også vans­ke­li­ge­re å se, høre og føl­ge opp hver en­kelt i lø­pet av en skole­time, sier hun.

Rek­tor Lea leg­ger til at la­ere­res øken­de an­svar for ad­mi­ni­stra­sjons­ar­beid og an­nen do­ku­men­ta­sjon kan ha bi­dratt til at ikke alle får fulgt opp ele­ve­ne på en til­freds­stil­len­de måte.

Set­ter krav

In­ger Ha­rald­sen, le­der i Ut­dan­nings­for­bun­det

Stav­an­ger, kjen­ner til si­tua­sjo­nen, og er skuf­fet over tal­le­ne som kom­mer fram i un­der­sø­kel­sen.

– Ut­dan­nings­for­bun­det har på­pekt pro­ble­met i fle­re år, og

Ann Kris­tin San­dan­ger

me­ner fle­re la­ere­re må inn i klasse­rom­me­ne sam­ti­dig som klas­se­ne bør va­ere mind­re. Det er skuf­fen­de å re­gist­re­re at det ikke er opp­nådd, sier Ha­rald­sen. Sam­men med Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen og For­eldre­ut­val­get har Ut­dan­nings­for­bun­det satt krav til po­li­ti­ker­ne om en ny la­erernorm.

Nor­men in­ne­ba­erer at det skal va­ere mak­si­malt 15 ele­ver per klas­se fra 1. til 4. klas­se. Den in­ne­ba­erer også at det skal va­ere mak­si­malt 20 ele­ver i hver klas­se fra 5. til 10. klas­se.

FOTO: JAN HEN­RIK HEGGEBØ

REK­TOR: Finn Lea, rek­tor ved Kan­nik sko­le, er skuf­fet over re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­sen, og me­ner myn­dig­he­te­ne må ta la­erer­nes pro­blem til etter­ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.