Ad­va­rer mot vol

• Ser økt volds­bruk i en­kel­te ung­domsm

Rogalands Avis - - Samfunn - BJØRN S. KRISTIANSEN

SKOLEVOLD: Volds­fors­ker Ragn­hild Bjørne­bekk ad­va­rer mot opp­blomst­rin­gen av volds­bruk i en­kel­te ung­doms­mil­jø­er.

■ Vi er al­ler først nødt til se på noen få tall som er helt sen­tra­le: I 2016 ble det rap­por­tert om nes­ten 2000 til­fel­ler av vold mot la­ere­re i Oslo-sko­len. 900 av dis­se ble ka­te­go­ri­sert som «sva­ert al­vor­lig».

Det er en øk­ning på 50 pro­sent fra året år.

Dags­avi­sen har gjen­nom en se­rie ar­tik­ler si­den i som­mer ret­tet søke­ly­set mot hver­da­gen til en del la­ere­re og ele­ver på en­kel­te av Oslos vi­dere­gå­en­de sko­ler.

– Det vi ser nå, ser ut til å va­ere en opp­blomst­ring av vold og trus­ler. Det gjel­der spe­si­elt der vi har uli­ke ty­per trøb­le­te grup­per, van­lig­vis gjeng­dan­nel­ser, sier volds­fors­ker ved Po­liti­høg­sko­len, Ragn­hild Bjørne­bekk, til Dags­avi­sen.

Li­te vold ge­ne­relt sett

Skole­året 2017/2018 ser ikke ut til bry­te den ne­ga­ti­ve tren­den fra fore­gå­en­de år – sna­re­re tvert om. For halv­an­nen uke si­den sa Jar­le Kol­stad, le­der for fore­byg­gen­de en­het ved po­li­ti­et på Mang­le­rud og Stov­ner, det føl­gen­de til Dags­avi­sen:

– Årets skole­start har va­ert pre­get av fle­re uøns­ke­de hen­del­ser og et mer uro­lig skole­mil­jø enn vi sy­nes å ha re­gist­rert tid­li­ge­re. Det er sa­er­lig ved en del ut­sat­te sko­ler vi ser det­te møns­te­ret, og han fort­sat­te:

– Vi ser hele spek­te­ret av sa­ker med mob­bing, vold og trus­ler, slags­mål bå­de mel­lom en­kelt­per­soner og stør­re gjen­ger samt nar­ko­tika­salg. Også sex­re­la­ter­te spørs­mål og makt­kamp om hvem som skal va­ere sje­fen i klas­sen har tatt stor plass. Det drei­er seg om man­ge for­skjel­li­ge ting, men inn­tryk­ket nå er at om­fan­get er stør­re enn før.

Ragn­hild Bjørne­bekk le­ner seg på den så­kal­te Sal­to-un­der­sø­kel­sen når hun nå vars­ler om en opp­blomst­ring i volds­bru­ken.

Hun un­der­stre­ker sam­ti­dig at det­te gjel­der en­kel­te mil­jø­er, og at det el­lers er lav volds­bruk i ung­doms­mil­jø­ene.

Un­der­sø­kel­sen, som gjen­nom-

Pø­bel­pro­sjek­tet

I Pø­bel­pro­sjek­tet hjel­per Ed­di

Eids­våg ung­dom på skrå­pla­net til­ba­ke til skole­ben­ken el­ler ut i jobb.

– Jeg blir helt matt når jeg le­ser opp­sla­ge­ne fra Stov­ner. Jeg har vars­let i man­ge år om at det­te kan skje. Vi har

Van­lig­vis er det­te barn som har va­ert in­ne på en uhel­dig løy­pe gans­ke len­ge.

Ragn­hild Bjørne­bekk, fors­ker ved Po­liti­høg­sko­len

til­budt, og til­byr, Oslo kom­mu­ne å bi­dra og hjel­pe ung­dom som tren­ger det, sier han.

Han me­ner det ikke vil hjel­pe stort å bru­ke mil­lio­ner av kro­ner i sko­le­ne, når det er ung­dom­me­ne som tren­ger hjel­pen. Slik hjel­per Pø­bel­pro­sjek­tet ung­dom­mer:

– Vi ser ung­dom­men. Vi ser at de sto­re res­sur­se­ne de bru­ker på å ta ut ag­gre­sjon og vold, er res­sur­ser som kan bru­kes po­si­tivt. Men da må de la­ere hvor­dan. De må la­ere å se hvor­dan de kan va­ere gode nopk, og hva de kan få til. Vi sier til ung­dom­men: «Det er ditt valg». Og så set­ter vi dem i stand til å vel­ge. Det hand­ler om å ha fo­kus på de de gjør som er po­si­tivt, sier Eids­våg.

Ut­vik­ling som kan stop­pes

Volds­fors­ker Ragn­hild Bjørne­bekk un­der­stre­ker: Det er ikke slik at skole­ele­ver brått en dag tyr til trus­ler og vold for å løse kon­flik­ter el­ler få ut ag­gre­sjon. I all ho­ved­sak gjel­der det per­soner som har hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling over tid.

– En ut­vik­ling som vi ser slår ut i ung­doms­al­de­ren. Van­lig­vis er det­te barn som har va­ert in­ne på en uhel­dig løy­pe gans­ke len­ge. Vi kun­ne fore­byg­get ved å gå inn tid­li­ge­re og stan­se den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen. Det er ikke hvem som helst som plut­se­lig be­gyn­ner å bru­ke vold, det er ofte barn og unge der det­te har va­ert syn­lig gans­ke tid­lig, sier Bjørne­bekk.

Hun pe­ker også på at man­ge av gjen­gan­ger­ne i po­li­ti­ets Sal­to-un­der­sø­kel­sen, har mi­no­ri­tets­bak­grunn.

– Grup­pen som er al­vor­lig ute å kjø­re når det gjel­der volds­bruk, er stort sett unge som er av en multi­et­nisk grup­pe. Det er ikke vel­dig rart, man­ge har

fø­res hvert år i sam­ar­beid mel­lom Oslo kom­mu­ne og po­li­ti­et, tar for seg unge som har va­ert i po­li­ti­ets søke­lys minst fire gan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.