Ds­spi­ral

Il­jø­er

Rogalands Avis - - Samfunn - Bsk@dags­avi­sen.no

ofte med seg ri­siko­fak­to­rer på et sam­funns­nivå som vi ikke har i Nor­ge i det hele tatt. Men vi må va­ere vel­dig pre­si­se på at vi snak­ker om et få­tall som det må job­bes al­vor­lig med. Vi må job­be med de ind­re pro­ble­me­ne dis­se ung­dom­me­ne har, med pro­ble­mer på sko­len, i mil­jø­ene de er i, og i fa­mi­lie­ne. Vi må rett og slett job­be med hel­he­ten.

Bjørne­bekk er helt ty­de­lig på én ting:

– Vi må unn­gå ge­ne­ra­li­se­ring. Det er snakk om en li­ten grup­pe, og det er også et­nisk nors­ke i den grup­pa.

Hun er også klar på at det ikke kan gjø­res til et spørs­mål om in­te­gre­ring ale­ne. Mang­len­de in­te­gre­ring kan va­ere en til­leggs­ut­ford­ring for en del, men år­sa­ke­ne til uten­for­skap og skjev­ut­vik­ling skyl­des langt fle­re fak­to­rer.

– Vi må bå­de ha bed­re in­te­gre­ring og bed­re opp­føl­ging bå­de av in­di­vi­de­ne og fa­mi­lie­ne, sier hun.

Sam­ti­dig kom­mer hun med en an­nen ad­var­sel:

– På 90-tal­let had­de vi en opp­blomst­ring på sam­me måte, med gjen­ger og ung­doms­vold. Dis­se tin­ge­ne hen­ger ofte sam­men, og føl­ger of­ten in­ter­na­sjo­na­le tren­der.

Og tren­de­ne på­vir­ker uli­ke mil­jø­er. I Nor­ge er et re­la­tivt li­te na­zis­tisk mil­jø be­gynt å røre på seg, og mil­jø­et – i det mins­te en­kelt­in­di­vi­der – er på­kob­let det mye stør­re og mer ak­ti­ve svens­ke nazi­mil­jø­et.

– På 90-tal­let var en kon­se­kvens at vi i til­legg fikk en opp­blomst­ring av et ra­sis­tisk mil­jø. Vi vet ikke hvor stort det er i Nor­ge nå. Men ofte ser vi at vekst i uli­ke mil­jø­er føl­ger hver­and­re. De gir hver­and­re na­e­ring, og har en fiendt­lig for­tolk­ning av hver­and­re. Det le­gi­ti­me­rer volds­bruk. Og når det er ra­sjo­nelt å bru­ke vold mil­jø­ene imel­lom, sen­kes ters­ke­len for å bru­ke vold mot and­re, sier Bjørne­bekk.

FOTO: AR­NE OVE BERGO FOTO: MIMSY MØLLER

AD­VA­RER: Volds­fors­ker ved Po­liti­høg­sko­len, Ragn­hild Bjørne­bekk, me­ner å se en opp­blomst­ring av v olds­bruk i en­kel­te ung­doms­mil­jø­er. REK­TOR: Rek­tor på Stov­ner vi­dere­gå­en­de, Ter­je Wold, har pro­ble­mer på sko­len. Po­li­ti­et er inn­om dag­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.