Vil ha List­haug som jus­tis­mi­nis­ter

Rogalands Avis - - Samfunn -

NY RE­GJE­RING: Frp-le­der Siv Jen­sen øns­ker at Syl­vi List­haug over­tar som jus­tis­mi­nis­ter, sam­ti­dig som hun be­hol­der an­sva­ret for inn­vand­ringsog in­te­gre­rings­fel­tet, iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv.

Per-wil­ly Amund­sens (Frp) da­ger som jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter er tal­te, skri­ver avi­sen , som vi­ser til re­gje­rings­kil­der bå­de i Frem­skritts­par­ti­et og Høy­re. Det lig­ger uan­sett an til ro­ke­rin­ger i re­gje­rin­gen i for­bin­del­se med at uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) går av i midt­en av ok­to­ber.

I dag er Jus­tis­de­par­te­men­tet delt i to an­svars­om­rå­der. Amund­sen har por­te­føl­jen jus­tis og be­red­skap, mens Syl­vi List­haug har inn­vand­ring og in­te­gre­ring. Beg­ge re­gje­rings­par­ti­ene skal va­ere eni­ge om at det er be­hov for en ster­ke­re po­li­tisk le­del­se av jus­tis- og be­red­skaps­fel­tet, men det er uvisst hvor­dan Høy­re vil stil­le seg til at List­haug tar over.

Høy­re er opp­tatt av å gjen­vin­ne til­lit på jus­tis­fel­tet, men har et pro­blem med å fin­ne noen åpen­ba­re kan­di­da­ter, er­kjen­ner kil­der i par­ti­et over­for DN. Par­la­men­ta­risk le­der Trond Helle­land har tid­li­ge­re va­ert en pro­fil på om­rå­det, men er ikke så ak­tu­ell så len­ge kona Linda Hof­stad Helle­land sit­ter som kul­tur­mi­nis­ter.

Et al­ter­na­tiv er å flyt­te en an­nen Høy­re-stats­råd, som Jan To­re San­ner el­ler Mo­ni­ca Mae­land, over i Jus­tis­de­par­te­men­tet for å over­ta Amund­sens jobb, skri­ver avi­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.