Inn­vand­rer­ung­dom har li­ten til­lit til po­li­ti­et

Rogalands Avis - - Samfunn -

NY RAPPORT: Bare 56,8 pro­sent av inn­vand­rer­ung­dom fra Afri­ka og Asia sier de har til­lit til po­li­ti­et, iføl­ge Fafo.

Fors­ke­re ved Fafo har spurt over 7.000 ele­ver på vi­dere­gå­en­de sko­ler i Oslo, Akers­hus og Bus­ke­rud om de sto­ler på po­li­ti­et, mel­der NRK. Mens 56,8 pro­sent av første­ge­ne­ra­sjons­inn­vand­re­re fra Afri­ka og Asia sier de har til­lit til po­li­ti­et, er tal­let 78 pro­sent blant et­nisk nors­ke ung­dom­mer.

– De som skil­ler seg ut med det la­ves­te til­lits­ni­vå­et, er inn­vand­re­re med bak­grunn fra Asia og Afri­ka, sier forsk­nings­le­der An­ne Britt Dju­ve ved Fafo.

Første­ge­ne­ra­sjons inn­van- dre­re skil­ler seg ty­de­lig fra dem med et­nisk norsk bak­grunn. De som er født i Nor­ge og har for­eld­re som inn­vand­ret, har hold­nin­ger som lig­ger na­er­me­re et­nisk nors­ke ung­dom­mer.

– Forsk­ning ty­der på at til­lit etab­le­res tid­lig i li­vet. Det gjel­der spe­si­elt den ge­ne­rel­le til­li­ten, men også til­lit til in­sti­tu­sjo­ner, som for ek­sem­pel po­li­ti­et. Det kan bety at den lave til­li­ten hos dem som selv har inn­vand­ret, skyl­des ting som skjed­de i det lan­det de kom­mer fra, og ikke noe som har skjedd i Nor­ge, sier Dju­ve.

Lav til­lit kan li­ke­vel føre til pro­ble­mer i Nor­ge.

– Det er nok­så åpen­bart at det er mye vans­ke­li­ge­re for po­li­ti­et å job­be med mil­jø­er der til­li­ten til po­li­ti­et er lav, på­pe­ker hun. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.