VOLD OG TRUS­LER I SKO­LEN

Rogalands Avis - - Samfunn -

■ Dags­avi­sen har i en se­rie ar­tik­ler satt søke­lys på vold og trus­ler mot la­ere­re og med­ele­ver i oslo­sko­len, og av­dek­ket om­fat­ten­de un­der­rap­por­te­ring.

■ I fjor rap­por­ter­te Oslo­la­ere­re 1.940 til­fel­ler av vold mot la­ere­re. 901 av dem var sva­ert al­vor­li­ge hen­del­ser med spark, slag med gjen­stan­der, trus­ler med kniv, bi­ting og and­re al­vor­li­ge trus­ler.

■ In­gen av de al­vor­li­ge el­ler sva­ert al­vor­li­ge volds­hen­del­se­ne er rap­por­tert til Ar­beids­til­sy­net. Et klart lov­brudd me­ner pro­fes­sor eme­ri­tus Hen­ning Jak­helln.

■ Kunn­skaps­mi­nis­ter Hen­rik As­heim gikk den­ne uka ut i Dags­avi­sen og om­tal­te si­tua­sjo­nen ved Sto­ver vi­dere­gå­en­de sko­le som «sjok­ke­ren­de», og vars­let grep.

Bak­grun­nen er Dags­avi­sen om­ta­le av Stov­ner-rek­tor Ter­je Wold, som sier han ikke len­ger kan til­by an­sat­te og ele­ver et trygt og godt ar­beids­mil­jø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.