Tusk vil ryd­de i re­form-ide­er

Rogalands Avis - - Verden -

EU: EUS pre­si­dent Do­nald Tusk me­ner dis­ku­sjo­nen om Euro­pas fram­tid er i ferd med å ut­vik­le seg til en Me­lo­di Grand Prix for euro­pe­is­ke le­de­re. I for­kant av en mid­dag tors­dag kveld mel­lom euro­pe­is­ke le­de­re had­de bå­de Eu-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-clau­de Junck­er og Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron holdt ord­rike ta­ler om te­ma­et. I beg­ge de to ta­le­ne ble en rek­ke am­bi­siø­se re­form­for­slag kas­tet opp i luf­ta. Nå vil EUS pre­si­dent Do­nald Tusk for­sø­ke å ta sty­rin­gen. – Men jeg per­son­lig er over­be­vist om at vi kan få bruk for dis­se ide­ene hvis vi bare syn­ger sam­stemt, sier Tusk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.