– Vår fram­tid eru­ten Spania

• Folke­av­stem­ning i mor­gen

Rogalands Avis - - Verden - LARS DØNVOLDMYHRE Jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen uten­riks@dags­avi­sen.no

SPENT: – Vi vil be­stem­me over vår egen fram­tid, sier uav­hen­gig­hets­for­kjem­pe­re i Cata­lo­nia foran folke­av­stem­nin­gen. Spania er in­ne i sin ver­ste kri­se på man­ge år.

BARCELONA (Dags­avi­sen): Se­pa­ra­tis­ter i den spans­ke re­gio­nen Cata­lo­nia har i man­ge år for­søkt å opp­ret­te en ka­ta­lansk re­pub­likk. I mor­gen gjør de et nytt for­søk, men ikke uten sto­re hind­rin­ger.

– Vi har lyst til å be­stem­me over vår egen fram­tid, og den fram­ti­da er uten Spania. Bare se ut over folke­meng­den og merk deg hvor man­ge det er som øns­ker det sam­me, sier stu­den­ten Jor­di Ro­ca.

10.000 stu­den­ter fra alle Bar­ce­lo­nas uni­ver­si­te­ter sam­let seg tors­dag på uni­ver­si­tets­plas­sen for å ut­tryk­ke sitt om å øns­ke om å stem­me i folke­av­stem­nin­gen i mor­gen. Sam­stemt ro­per de «selv­sten­dig­het» og «vi vil stem­me», og sen­der der­med klar be­skjed til re­gje­rin­gen Mad­rid.

Ver­ste kri­se

Spania er ram­met av sin ver­ste po­li­tis­ke kri­se på man­ge år. Mil­lio­ner av ka­ta­la­ne­re vil stem­me over løs­ri­vel­se, men den spans­ke sta­ten bru­ker kraf­ti­ge virke­mid­ler for å stan­se dem. Bar­ce­lo­nas ga­ter er ful­le av sin­te de­mon­stran­ter som vil løs­rive Cata­lo­nia fra Spania. Kra­vet er en folke­av­stem­ning om selv­sten­dig­het, men re­gje­rin­gen i Mad­rid sier nei.

Vise­mi­nis­ter i den ka­ta­lans­ke re­gje­rin­gen, María Badía, me­ner at kon­flik­ten er tuf­tet på mang­len­de re­spekt.

– Ka­ta­la­ne­re fø­ler ikke at de har blitt møtt med re­spekt av

Nå hand­ler det mer om yt­rings­fri­he­ten enn om sel­ve re­sul­ta­tet.

Joana Orte­ga, po­li­ti­ker

spans­ke myn­dig­he­ter, og der­for har øns­ket om selv­sten­dig­het økt de siste åre­ne, sier Badía til Dags­avi­sen.

Ar­resta­sjo­ner

Spansk po­li­ti ar­res­ter­te for­ri­ge uke 13 ka­ta­lans­ke po­li­ti­ke­re som var sen­tra­le i plan­leg­gin­gen av folke­av­stem­nin­gen 1. ok­to­ber. I til­legg har sen­tral­myn­dig­he­te­ne sendt 4.000 po­liti­tje­neste­menn til den ka­ta­lans­ke ho­ved­sta­den, Barcelona, for å pas­se på at folke­av­stem­nin­gen ikke fin­ner sted. De fre­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ne­ne har ut­vik­let seg til vold­som­me kon­fron­ta­sjo­ner med po­li­ti­et. Spans­ke myn­dig­he­ter har er­k­la­ert folke­av­stem­nin­gen for grunn­lovs­stri­dig, men en grup­pe Fn-ob­ser­va­tø­rer sier nå at spans­ke sty­res­mak­ter bry­ter bor­ger­ret­tig­he­te­ne i ak­sjo­ne­ne mot se­pa­ra­tis­te­ne i Cata­lo­nia.

– Hvis det­te er må­ten vi tak­ler fre­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner og et folks øns­ke om å stem­me, kan vi ikke len­ger kal­le oss et de­mo­kra­ti, av­slut­ter Ma­ria Badía.

Frykt

I no­vem­ber 2014 for­søk­te ka­ta­lans­ke se­pa­ra­tis­ter å ar­ran­ge­re en folke­av­stem­ning. Med stort press fra spans­ke myn­dig­he­ter måt­te sel­ve or­det folke­av­stem­ning om­for­mu­le­res til «kon­sul­ta­sjon», og av­stem­nin­gen had­de kun sym­bolsk be­tyd­ning. Kon­se­kven­se­ne var sto­re for de in­volver­te i av­stem­ning. Tid­li­ge­re vise­pre­si­dent i Cata­lo­nia, Joana Orte­ga, har va­ert en av re­gio­nens mest an­er­kjen­te po­li­ti­ke­re og for­kjem­pe­re for selv­sten­dig­het. Hun har blitt dømt til å be­ta­le en bot på 800.000 euro for del­ta­kel­se i den sym­bols­ke folke­av­stem­nin­gen i 2014, og måt­te si fra seg alle po­li­tis­ke verv. Nå job­ber hun sam­men med de fri­vil­lig før søn­da­gens folke­av­stem­ning.

– Jeg gjør det med frykt. Etter alt som har hendt de siste da­ge­ne vet man ald­ri hva som kan skje. Jeg fryk­ter for min egen og mine barns sik­ker­het, sier hun til Dags­avi­sen.

– Den­ne folke­av­stem­nin­gen er ikke ulov­lig. Det har va­ert umu­lig å kom­me fram til en enig­het med den spans­ke re­gje­rin­gen, og der­for har vi av­gjort det i vårt eget par­la­ment. Vi kom fram til at en folke­av­stem­ning er vår enes­te mu­lig­het til å fin­ne ut om fol­ket vir­ke­lig øns­ker selv­sten­dig­het, sier Orte­ga til Dags­avi­sen.

Joana Orte­ga me­ner at søn­da­gens folke­av­stem­ning nå hand­ler om mye mer enn re­sul­ta­tet.

– Det hand­ler ikke bare om å stem­me ja el­ler nei. Det hand­ler å kun­ne ut­øve en ret­tig­het, og nå hand­ler det mer om yt­rings­fri­he­ten enn sel­ve re­sul­ta­tet. På søn­dag kom­mer folk til å strøm­me ut i ga­te­ne, og folk vil stem­me. Vi vil at Euro­pa skal se at vi er et fre­de­lig folk som øns­ker å ut­øve de­mo­kra­ti, sier Joana Orte­ga til Dags­avi­sen.

Ber Cata­lo­nia gi opp

I 2010 ble Cata­lo­nia nek­tet sta­tus som na­sjon av sen­tral­myn­dig­he­te­ne. Kata­la­ner­ne svar­te med sto­re de­mon­stra­sjo­ner og har fort­satt kam­pen for å ar­ran­ge­re en folke­av­stem­ning. Spa­nias re­gje­ring har un­der­stre­ket at en folke­av­stem­ning ikke vil fin­ne sted søn­dag.

Spa­nias stats­mi­nis­ter, Ma­ri­a­no Ra­joy, har bedt ka­ta­lans­ke se­pa­ra­tist­le­de­re inn­røm­me at de ikke kan hol­de folke­av­stem­nin­gen om uav­hen­gig­het som an­ses som ulov­lig av myn­dig­he­te­ne.

– De vet godt at det ikke vil skje, sa han til sine parti­fel­ler for­ri­ge lør­dag.

Den spans­ke grunn­lo­ven un­der­stre­ker at Spania er en ude­le­lig na­sjon. Re­gje­rings­par­ti­et, Parti­do Po­pu­lar, me­ner der­for at den ka­ta­lans­ke folke­av­stem­nin­gen er grunn­lovs­stri­dig. Cata­lo­nia er også en av Spa­nias mest vel­stå­en­de re­gio­ner. En even­tu­ell løs­ri­vel­se vil­le fått sto­re øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for bå­de Spania og Cata­lo­nia.

Iføl­ge må­lin­ger øns­ker om lag 70 pro­sent av Cata­lo­nias be­folk­ning å få mu­lig­he­ten til å stem­me over Cata­lo­nias fram­tid i en folke­av­stem­ning. Må­lin­ger har vist at rundt 40 pro­sent støt­ter løs­ri­vel­se, mens 50 pro­sent er imot.

Det er usik­kert hvor man­ge som vil del­ta i folke­av­stem­nin­gen.

Stu­den­te­ne Juan­da Jara­mil­lo og Sergio Ba­sil­lo del­tok ikke på tors­da­gens de­mon­stra­sjon, og har hel­ler in­gen plan om å stem­me i mor­gen.

– Jeg kan ikke se for meg et Spania uten Cata­lo­nia, og ikke et Cata­lo­nia uten Spania. Vi kan ut­ret­te mer om vi sam­ar­bei­der, sier de til Dags­avi­sen.

Ka­ta­lans­ke se­pa­ra­tis­ter har vars­let sto­re de­mon­stra­sjo­ner for å hind­re spans­ke myn­dig­he­ter i å stan­se folke­av­stem­nin­gen. Det er fort­satt uklart om av­stem­nin­gen vil fin­ne sted.

FOTO: NTB SCANPIX

STERKT IMOT: Stats­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy.

MASSIV MØNSTRING: Det har va­ert en rek­ke de­mon­stra­sjo­ner for uav­hen­gig­het i det siste. Tors­dag de­mons­ter­te stu­den­ter i Barcelona.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.