Pu­er­to Ri­cos bøn­der hardt ram­met etter or­ka­nen Ma­ria

Rogalands Avis - - Verden -

SLITER: Land­bru­ket på Pu­er­to Ri­co lig­ger med bruk­ket rygg etter å ha blitt feid over av or­ka­nen Ma­ria. Øyas bøn­der lu­rer på om de noen­sin­ne kom­mer seg på fote. Pu­er­to Ri­co har len­ge slitt med vok­sen­de gjeld og øko­no­misk ned­gang. Land­bruks­sek­to­ren har va­ert blant få lys­punk­ter og har kun­net vise til øko­no­misk vekst. Så kom Ma­ria.

– Man­ge kom­mer ald­ri til å kun­ne få gjen­opp­tatt ar­bei­det. Og de som får an­led­ning, vil ald­ri få til­ba­ke alt slik det en gang var, sier 40 år gam­le No­el Lo­pez, som er drifts­le­der for ti melke­går­der sam­men med sin far og bror.

Før or­ka­nen Ma­ria øde­la livs­grunn­la­get de­res, had­de de 12.000 melke­kyr som pro­du­ser­te 85.000 li­ter melk per dag. Or­ka­nen øde­la 90 pro­sent av drifts­byg­nin­ge­ne. 700 kyr er sav­net el­ler døde, hver av dem med en ver­di på 2.500 dol­lar.

Land­bruks­øko­nomi­pro­fes­sor Jay­son Har­per ved Penn Sta­te Uni­ver­sity har til­brakt tre må­ne­der på Pu­er­to Ri­co. Han sier or­ka­nen har øde­lagt av­lin­ger av høy ver­di, og at det vil ta fle­re år å er­stat­te en­kel­te av dem. Ek­sem­pel­vis må kaffe­bus­ker som er blitt øde­lagt av vind bru­ke fle­re år på å vokse seg ster­ke nok til å ba­ere fruk­ter igjen. Kaffe­in­du­stri­en er har­dest ram­met. Or­ka­nen slo til like før årets av­ling skul­le høs­tes inn, på­pe­ker Eva Leg­ner, som dri­ver kaffe­plan­ta­sjen Hacien­da Po­mar­rosa i byen Pon­ce sør­vest på øya sam­men med ekte­man­nen Kurt. – Vi har mis­tet hele se­son­gens av­ling, sier hun. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.