CATA­LO­NIA

Rogalands Avis - - Verden -

■ Re­gion med stor grad av selv­sty­re nord­øst i Spania med om lag 7,5 mil­lio­ner inn­byg­ge­re.

■ Barcelona er re­gions­ho­ved­stad.

■ Re­gion­re­gje­rin­gen har til­lyst folke­av­stem­ning om selv­sten­dig­het søn­dag 1. ok­to­ber. Re­gje­rin­gen i Mad­rid og spans­ke dom­sto­ler in­sis­te­rer på at folke­av­stem­nin­gen er lov­stri­dig.

■ Re­gio­nen står for 19 pro­sent av Spa­nias brutto­na­sjo­nal­pro­dukt og kal­les «Spa­nias fab­rikk». ■ Cata­lo­nia står for en fire­del av Spa­nias vare­eks­port. Re­gio­nen eks­por­te­re bå­de in­du­stri- og land­bruks­pro­duk­ter.

■ Ar­beids­løs­he­ten leg­ger på 13,2 pro­sent, mot 17 pro­sent for lan­det un­der ett.

■ Med en gjeld på 35,2 pro­sent av BNP er re­gio­nen den tred­je mest gjelds­tyn­ge­de i Spania.

■ Et selv­sten­dig Cata­lo­nia vil­le blitt ver­dens 99. mest folke­rike stat med et brut­to na­sjo­nal­pro­dukt på over 200 mil­li­ar­der euro. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.