Svek­ket May

• De bri­tis­ke kon­ser­va­ti­ve hol­der lands­møte

Rogalands Avis - - Verden - TRI­NE ANDERSEN

MAKT­KAMP: På un­der et år er bri­tisk po­li­tikk snudd på ho­det: Nå sei­ler Labour i med­vind, mens de kon­ser­va­ti­ve pre­ges av makt­kamp og en sterkt svek­ket stats­mi­nis­ter.

■ I mor­gen mø­tes det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et til lands­møte i Man­ches­ter, bare da­ger etter at Labour av­slut­tet sitt i Brighton. Da lands­møte­se­son­gen star­tet i fjor var det na­er­mest bor­ger­krig i Labour og de kon­ser­va­ti­ve sam­let seg bak ny­valgt parti­le­der og stats­mi­nis­ter There­sa May.

– Bri­tisk po­li­tikk er egent­lig snudd på ho­det på bare fire må­ne­der, etter at de kon­ser­va­ti­ve mis­tet sitt fler­tall ved par­la­ments­val­get 8. juni. There­sa May vis­te seg å va­ere full­sten­dig ueg­net til å føre valg­kamp. Hun var en ka­ta­stro­fe, or­ket ikke å snak­ke med folk og fun­ger­te over­ho­det ikke i valg­kam­pen, sier Per Ed­gar Kokk­vold, som har fulgt bri­tisk po­li­tikk tett i fle­re ti­år.

– Må hol­de sam­men

Da May skrev ut ny­valg var det for­di hun vil­le styr­ke sitt man­dat foran brexit-for­hand­lin­ge­ne.

– Hun had­de ikke trengt å skri­ve ut ny­valg, men var så sik­ker på å vin­ne, sier Kokk­vold.

Al­le­re­de da­ger etter val­get skrev bri­tis­ke avi­ser om at May kun­ne stå over­for et opp­rør i eget par­ti som i ver­ste fall kan ende med mis­til­lit. Si­den har spe­ku­la­sjo­ne­ne flo­rert i bri­tisk pres­se, og makt­kam­pen har fort­satt i par­ti­et. Kokk­vold tror li­ke­vel in­gen kom­mer til å ut­ford­re May på lands­mø­tet som star­ter i hel­gen.

– En le­der­strid nå vil va­ere helt øde­leg­gen­de for par­ti­et. Det er in­gen na­tur­li­ge arv­ta­ke­re, og selv om man­ge øns­ker May dit pep­pe­ren gror, er de nødt til å hol­de sam­men. Noe an­net vil va­ere selv­mord for par­ti­et, sier Kokk­vold.

Hel­ler ikke Jan Erik Mu­stad, som også føl­ger bri­tisk po­li­tikk nøye, tror noen kom­mer til å ut­ford­re May på lands­mø­tet.

– Når det gjel­der bri­tisk po­li­tikk er jeg ikke sik­ker på noe len­ger, men jeg tror ikke det, sier Mu­stad, som er første­lek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Tra­di­sjon for uenig­het

Uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son er den av re­gje­rings­med­lem­me­ne som har la­get mest bråk for There­sa May de siste uke­ne.

– Jeg tror at der­som Bo­ris fort­set­ter den vold­som­me lin­jen han har hatt si­den som­mer­en, er det bare et tids­spørs­mål før han blir he­vet ut. Det er ty­pisk det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et at de har ting å stri med in­ternt. Det er all­tid spørs­mål de er ueni­ge om. Det har va­ert sånn helt si­den 2. ver­dens­krig, at en­kelt­per­soner har kjørt sin egen agen­da, sier Mu­stad.

The Ti­mes skrev i går at Bo­ris John­son er parti­fel­le­nes fa­vo­ritt til å ta over etter May. Iføl­ge en må­ling gjort av Yougov øns­ker 23 pro­sent av det kon­ser­va­ti­ve par­ti­ets med­lem­mer at John­son skal etter­føl­ge May som parti­le­der. Ruth Da­vid­son, som er le­der for de kon­ser­va­ti­ve i Skott­land, føl­ger på plas­sen

Selv om man­ge øns­ker May dit pep­pe­ren gror, er de nødt til å hol­de sam­men.

Per Ed­gar Kokk­vold

etter med 19 pro­sents opp­slut­ning.

I sin le­der tors­dag skrev den tra­di­sjo­nelt kon­ser­va­ti­ve avi­sen The Ti­mes at There­sa May nå er så svak at «hun får Cor­byn til å fram­stå som bra». Avi­sen pe­ker på at skul­le May tape en av­stem­ning i Par­la­men­tet med på­føl­gen­de mis­til­lit- noe de me­ner kan skje – vil Cor­byn sann­syn­lig­vis bli Stor­bri­tan­nias nye stats­mi­nis­ter.

– For ett år si­den var det in­gen som lev­net Cor­byn en sjan­se. Nå ty­der alle me­nings­må­lin­ger på at et valg i umid­del­bar fram­tid vil bety at han blir stats­mi­nis­ter, sier Kokk­vold.

Labour har le­det på det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et på nes­ten alle me­nings­må­lin­ger si­den val­get i juni.

There­sa May skal tale på lands­mø­tet siste dag, ons­dag.

– Da må hun fram­stå som klar, i hvert fall om brexit. Lan­det er av­hen­gig av det, skri­ver The Ti­mes. (NTB)

FOTO: MARY TURNER/NTB SCANPIX

STRID: Stats­mi­nis­ter There­sa May og hen­nes kon­ser­va­ti­ve par­ti er i strid når det mø­tes til lands­møte i Man­ches­ter i mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.