Jak­ten på aer­lig­he­ten

Det er ikke sant at vi er imot ulv, sier le­de­ren av Nor­ges Jakt- og fisker­for­bund. I mor­gen star­ter jak­ten på Nor­ges mest po­la­ri­se­ren­de rov­dyr.

Rogalands Avis - - Helg - SOFIE PRESTEGÅRD sofie.preste­gard@dags­avi­sen.no

Re­gje­rin­gen god­kjen­ner fel­ling av 26 ulv uten­for ulve­so­nen. Hva ten­ker du om det ni­vå­et fel­lin­ger?

– De har fulgt an­be­fa­lin­gen fra rov­vilt­nemn­da, og vi har god til­lit til sys­te­met som har fast­lagt at det­te er det rik­ti­ge ni­vå­et. Det vik­tigs­te er at vi får en nor­ma­li­sert for­valt­ning av ulv.

Var ulve­stri­den i fjor et re­sul­tat av at po­li­ti­ke­re ikke had­de den ful­le for­stå­el­se om hvor­dan det er å leve med ulv?

– Det­te har va­ert en vans­ke­lig po­li­tisk sak, og jeg vil ikke spe­ku­le­re i no­ens mo­ti­ver her. Men det er nok sånn at det er vans­ke­lig å fore­stil­le seg hvor­dan det er for dem som le­ver midt oppi det­te.

Hva er det med ulv som en­ga­sje­rer så sterkt?

– Ul­ven har fått en sterk sym­bolver­di, som er vans­ke­lig å for­kla­re. Vi blir jo be­skyldt for å va­ere mot ulv, noe jeg sy­nes er rart. Vi sky­ter 35.000 elg hvert år, men vi er ikke imot elg. Det er uhel­dig at det blir et så skarpt kon­flikt­nivå i den­ne de­bat­ten når vi tren­ger en nor­ma­li­sert for­valt­ning. De fles­te ak­sep­te­rer at ul­ven har kom­met for å bli i Nor­ge.

Hva er grun­nen til at ul­ven har fått den sym­bolver­di­en den har fått?

– Nei, det er ikke lett å si. Ul­ven er jo en art på lik lin­je med and­re. Det er jo et av våre størs­te rov­dyr. Den har også sånn sett en po­si­sjon som et sym­bol på en vill­mark som har for­svun­net. Så er det også et spørs­mål om hvor mye ulv vi kan ha i et mo­der­ne sam­funn uten at det blir kon­flik­ter.

Hva er ditt for­hold til ulv?

– Jeg sy­nes ul­ven er et fa­sci­ne­ren­de dyr. Ul­ven jak­ter i flokk, og er na­er­mest je­ge­re som oss. De er in­tel­li­gen­te dyr som le­ver en til­va­er­el­se som i li­ten grad ses av men­nes­ker. Vi ser spor av res­ter etter bytte­dyr, og uhel­dig­vis kom­mer vi noen gan­ger i kon­flikt­si­tua­sjo­ner, men som of­test ser vi ikke ul­ven. Jeg er vokst opp på 60- og 70-tal­let hvor de sto­re rov­dy­re­ne var borte fra norsk ter­ri­to­ri­um. Det ble en helt ny si­tua­sjon på 2000-tal­let hvor det ble re­etab­lert en be­stand av alle de sto­re rov­dy­re­ne; jerv, gau­pe, bjørn og ulv. Det­te vi­ser jo at for­valt­nin­gen fram til nå har va­ert vel­lyk­ket.

Hvil­ket dyr li­ker du selv best å jak­te på? – Jeg vil si skogs­fugl­jakt er det som lig­ger mitt hjer­te na­er­mest. Høs­ten er kort for en je­ger!

Hva er det med jakt som fen­ger?

– Spen­nin­gen og ufor­ut­sig­bar­he­ten. Jeg jak­ter også sam­men med hund. Gle­den ved det sam­ar­bei­det gir en til­leggs­di­men­sjon.

Hva slags fø­lel­se får du av å jak­te?

– Man kom­mer na­er­me­re na­tu­ren. I ste­det for å gå langs sti­en, går man der det er ven­tet å fin­ne vilt. Det gir en in­tens fø­lel­se av spen­ning, hvor kan­skje hør­se­len er den san­sen som blir brukt mest. Du hø­rer gans­ke godt når en tiur let­ter i sko­gen. Da har du bare brøk­de­ler av et se­kund på gjø­re deg klar til å sky­te. Da kjen­ner du på en gans­ke in­tens spen­ning. Har du sett en tiur?

Nei.

– Den vei­er opp mot 5 kilo, om­trent sam­me vekt som en kal­kun. Det blir det god mat av.

Hva pas­ser godt til tiur?

– Uli­ke grønn­sa­ker og en god rødvin. Det er ikke hver­dags­mat, men i år er et godt år for skogs­fugl­jakt, så jeg sat­ser på å kun­ne ser­ve­re litt tiur i år.

Hva gjø­res med ul­ven som sky­tes?

– Den må le­ve­res til Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet først, og så kan je­ge­ren får den stop­pet ut el­ler få skin­net.

Hva vet vi om ul­ven som opp­hol­der seg i Nor­ge?

– Det er en dis­ku­sjon om opp­ha­vet til ul­ven, men det er først og fremst vel­dig mye vi ikke vet. Ut ifra Gps-data og ana­ly­ser av av­fø­rin­gen kan vi si at mye ty­der på at den ul­ven som er i Nor­ge og Sve­ri­ge har vand­ret på egne bein. Det er lett å få kon­spi­ra­sjons­te­ori­er, men vik­tig å hus­ke på at det er helt uve­sent­lig for re­gel­ver­ket hvor ul­ven kom­mer fra.

Hvem: Espen Søi­len, ge­ne­ral­sek­reta­er i Nor­ges Je­ger- og Fisker­for­bund. Hvor­for: Ulve­jak­ta star­ter i mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.