Kan det gå galt?

Folk flest be­trak­ter ut­sik­te­ne til atom­krig mel­lom USA og Nord-ko­rea med skrekk og gru, men sky­ver tan­ken fra seg. Med stor kløkt ar­gu­men­te­rer eks­per­ter om hvor­for si­tua­sjo­nen nep­pe ut­vik­ler seg til krig. Men hva hvis det li­ke­vel går galt?

Rogalands Avis - - Helg -

Hvor­for nek­ter vi å tro Nord-ko­reas atom­ka­pa­si­tet. De­ler av USAS etter­ret­ning reg­net med en prøve­spreng­ning i stor høy­de som med sin elek­tro­mag­ne­tis­ke puls kan slå ut sa­tel­lit­ter i ver­dens­rom­met og strøm­net­tet på bak­ken. For Trump var gren­sen nådd, selv om hans ge­ne­ra­ler ad­var­te. USA had­de ikke sik­re opp­lys­nin­ger om hvor alle Nord-ko­reas ra­ket­ter ble holdt skjult, det va­ere seg kon­ven­sjo­nel­le el­ler kjerne­fy­sis­ke. Trump hør­te ikke, hel­ler ikke på ad­vars­le­ne fra Xi Jin­ping, som ikke sier om Ki­na even­tu­elt vil gjø­re noe. Der­imot hø­rer den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten på hau­ken John Bol­ton, som er blitt ny na­sjo­nal sik­ker­hets­råd­gi­ver.

USA spren­ger en nord­kore­ansk, in­ter­kon­ti­nen­tal ra­kett mens den be­fin­ner seg på bak­ken. Nord-ko­reas nes­te prøve­opp­sky­ting fin­ner der­med ikke sted. Trump fei­rer i USA mens nord­korea­ner­ne sva­rer med et knapt time­langt ar­til­le­ri- og ra­kett­an­grep mot Se­ou­l­om­rå­det. USA og Sør-ko­rea tol­ker ikke an­gre­pet som en ad­var­sel, men som be­gyn­nel­sen på et mas­sivt an­grep. USA sva­rer med et vold­somt, kon­ven­sjo­nelt ra­kett­an­grep mot nord­kore­ans­ke styr­ker. Kims strids­vog­ner og ka­no­ner ut­ra­de­res av ame­ri­kans­ke pre­si­sjons­ra­ket­ter. Trump sen­der en mel­ding til Kim om at hvis man så mye som mis­ten­ker at en ra­kett med atom­lad­ning er på vei mot Sør-ko­rea, vil Kim og lan­det hans bli slet­tet fra kar­tet.

Kim blir tatt på sen­gen av det enor­me ame­ri­kans­ke mot­an­gre­pet. Han vil ikke ka­pi­tu­le­re, og be­stem­mer seg for å bru­ke alt han har, også atom­vå­pen. To nord­kore­ans­ke in­ter­kon­ti­nen­ta­le og fle­re mel­lom­dis­tanse­ra­ket­ter blir skutt ned på vei mot Ja­pan og Sør-ko­rea med atom­lad­nin­ger. Men to kort­dis­tanse­ra­ket­ter med atom­vå­pen, «gjemt» i en flom av kon­ven­sjo­nel­le, tref­fer Sør-ko­reas ho­ved­stad Se­oul. De førs­te an­sla­ge­ne over drep­te er 300.000, men ef­fek­te­ne av strå­ling vil øke døds­tal­le­ne i tida som kom­mer. Trump fikk som råd at han måt­te gjen­gjel­de atom­an­gre­pet med kraf­ti­ge­re atom­an­grep mot Nord-ko­rea. Ame­ri­kans­ke B2 bombe­fly slip­per noen av USAS vold­soms­te atom­bom­ber over Nord-ko­rea. «Etter at fire var blitt slup­pet, var Nord­koreas krig over», skri­ver The Eco­nomist i sin opp­dik­te­de, men tenk­ba­re his­to­rie. «Kim og hans over­kom­man­do var for­dam­pet i sine bun­ke­re». Nord­korea had­de hundre­tu­se­ner av drep­te sol­da­ter, en mil­lion si­vi­le var på flukt fra Pyong­yang i frykt for nye an­grep. Ki­na var i ferd med å møte en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe på gren­sen. Dø­de­lig, ra­dio­ak­tivt ma­te­ria­le blås­te inn over ki­ne­sisk ter­ri­to­ri­um, in­klu­dert fle­re

En atom­krig som «slet­ter» Nord­korea fra kar­tet, vil mest sann­syn­lig også ha mil­lio­ner av ofre, og ikke bare der.

ki­ne­sis­ke byer. Do­nald Trump send­te en ny twit­ter­mel­ding. «Thanks to my ac­tions, Ame­rica is safe again».

Do­nald Trump snak­ker om å ut­slet­te Nord-ko­rea i en språk­bruk som bare har sin like i det som kom­mer fra Nord­Korea. Men en atom­krig som «slet­ter» Nord-ko­rea fra kar­tet, vil mest sann­syn­lig også ha mil­lio­ner av ofre, og ikke bare der. Dø­de­lig ra­dio­ak­tivt ma­te­ria­le stop­per ver­ken ved den 38. bredde­gra­den el­ler ved gren­se­ne mot Ki­na og Russ­land. Det er helt sik­kert at virk­nin­ge­ne vil spre seg re­gio­nalt i Nord­øst­A­sia, kan­skje enda leng­re, selv om Ki­na og Russ­land ikke går inn i kri­gen.

I au­gust i år gjen­ga nett­ste­det Mashab­le.com en del av det en grup­pe in­ter­na­sjo­na­le fors­ke­re har kon­klu­dert med om virk­nin­ge­ne av en så­kalt «mel­lom­stor» atom­krig. De vur­der­te i 2007 en slik krig mel­lom In­dia og Pa­kis­tan der hver av par­te­ne slip­per 50 atom­bom­ber, cir­ka halv­par­ten av de to lan­de­nes atom­ar­se­nal, over fien­dens størs­te byer. To av fors­ker­ne, ame­ri­ka­ner­ne Owen Bri­an Toon og Alan Ro­bock, er fort­satt ak­ti­ve, og beg­ge er opp­tatt av hvor­dan en krig på Ko­rea-halv­øya vil arte seg. Ro­bock sier til nett­ste­det at le­den­de re­pre­sen­tan­ter for det ame­ri­kans­ke for­sva­ret ikke en­gang er be­visst på at en atom­krig mot Nord-ko­rea på den and­re si­den av klo­den også kan få al­vor­li­ge skade­virk­nin­ger på USA gjen­nom klima­end­rin­ge­ne som helt sik­kert vil opp­stå. Si­mu­le­rin­ger av ef­fek­ten av en atom­krig mel­lom USA og Sov­jet­unio­nen på 1980-tal­let vis­te at så mye røyk vil­le sti­ge opp i atmos­fa­eren at sol­ly­set vil­le bli ute­stengt fra jor­da i åre­vis etter­på. Av­lin­ger, plan­ter og dyr vil­le dø i stor ska­la og tem­pe­ra­tu­ren syn­ke dra­ma­tisk. Selv mak­si­mums­tem­pe­ra­tu­ren i som­mer­halv­året vil­le for­bli un­der null over hele klo­den.

Stu­di­en fra 2007 om­fat­tet tenkt bruk av bom­ber med en spreng­kraft på 15 kilo­tonn. Det er bom­ber på stør­rel­se

I Pyong­yang stan­ser folk opp når Nord-ko­ras pro­fi­ler­te ny­hets­le­ser Ri Chun-hee as an­non­se­rer en ny er om fei­den mel­lom USA og Nord-ko­rea kan ut­vik­le seg til noe mer enn prøve­spreng­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.