Kri­gens dra­ma i fre­de­li­ge Stock­holm

Sve­ri­ge har ikke va­ert i krig si­den 1814, men det er en krigs­ut­stil­ling som sit­ter fast i min­net etter en hek­tisk we­ek­end i byen ved Mäla­rens bred­der.

Rogalands Avis - - Helg - LARS EL­TON lars@el­ton.no

KUNST «Bil­den av krig» Bon­ni­ers kon­st­hall, Stock­holm Til 14. ja­nu­ar 2018

STOCK­HOLM (Dags­avi­sen): Jeg har ikke glemt ter­ro­ris­te­ne som har drept uskyl­di­ge men­nes­ker i Stock­holm sen­trum de se­ne­re åre­ne. Men selv om po­li­ti­ets til­stede­va­er­el­se mer­kes mer nå enn før, opp­le­ves Stock­holm fort­satt som en fre­de­lig by. Og når so­len tit­ter frem en vak­ker høst­dag kan en kun­st­run­de bli rik­tig hyg­ge­lig. I Bon­ni­ers kon­st­hall skin­ner so­len gjen­nom vin­du­ene i den mo­der­nis­tis­ke pa­vil­jon­gen, men in­ne i ut­stil­lin­gen er det et vi­su­elt in­ter­es­sant og ide­mes­sig ut­ford­ren­de al­vor som pre­ger kuns­ten.

Kunst­hal­len er fi­nan­siert av Bon­ni­er­fa­mi­li­en som ei­er Sve­ri­ges og Nor­dens størs­te for­lags­hus, in­klu­dert et tredve­talls sel­ska­per i Nor­ge. Det mo­der­ne glass­byg­get lig­ger like borten­for Cen­tral­sta­sjo­nen, ved si­den av kon­ser­nets ru­ven­de høy­hus i gul tegl. For­lags­hu­set har all­tid hatt øyne­ne ret­tet ut­over, og sym­bo­lik­ken fra jern­bane­spo­re­ne uten­for vin­du­ene un­der­stre­ker det yt­ter­li­ge­re: I kunst­hal­len knyt­ter de for­bin­del­ser til bå­de den hjem­li­ge og in­ter­na­sjo­na­le kunst­ver­de­nen. Det blir spe­si­elt ty­de­lig i «Bil­der av krig», en sterk ut­stil­ling som i sitt bil­led­ma­te­ria­le ho­ved­sa­ke­lig hen­ter mo­ti­ver fra fjer­ne kon­flik­ter som Istan­bul, Rwan­da, Sør-afri­ka og Viet­nam. Selv om kri­ge­ne som be­hand­les i kuns­ten kan va­ere langt borte, er bil­led­ma­te­ria­let na­ert nok. Det er vans­ke­lig å gå ube­rørt gjen­nom ut­stil­lin­gen. Her set­tes lo­ka­le er­fa­rin­ger – i be­tyd­nin­gen svens­ke/nor­dis­ke og euro­pe­is­ke/vest­li­ge ¬– sam­men med vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­ser fra fjernt­lig­gen­de land. Det blir vel­dig di­rek­te og sva­ert sterkt når Martha Ros­ler mon­te­rer re­por­ta­sje­bil­der fra Viet­nam­kri­gen og Irak­kri­gen (se­rie­ne ble la­get i pe­rio­de­ne 1967–72 og 2004–8) – inn i bil­der av vel­stå­en­de ame­ri­ka­ne­res pri­va­te hjem, hen­tet fra ma­ga­si­net «Hou­se Be­aut­i­ful». Kon­tras­ten er på­ta­ge­lig og sva­ert virk­nings­full. se­ri­en av col­la­ger he­ter «Hou­se Be­aut­i­ful: Brin­ging the war home», og den fyl­ler en hel vegg. Selv om det er man­ge bil­der er det de en­kel­te skjeb­ne­ne og de­res uli­ke ut­trykk for for­tvi­lel­se og urett som bi­ter seg fast.

Den­ne in­di­vi­dua­li­se­rin­gen av opp­lev­de skjeb­ner er kan­skje ikke helt etter hen­sik­ten, for den­ne ut­stil­lin­gen har et mer over­ord­net sikte­mål. Ku­ra­to­ren øns­ker å peke på krigs­bil­de­nes dua­li­tet. På den ene si­den kan de vek­ke med­fø­lel­se med of­re­ne. Ulyk­ken er at det mot­sat­te like gjer­ne kan skje, at bil­de­ne ut­lø­ser en apa­tisk like­gyl­dig­het der vi som over­svøm­mes av bil­der ten­ker at det­te kan jeg ikke gjø­re noe med like vel. Hå­pet er at vi hav­ner et sted midt i mel­lom, der vi for­står de struk­tu­rel­le og po­li­tis­ke grun­ne­ne som ut­lø­ser og be­grun­ner krig.

Martha Ros­lers col­la­ger må se­es i sam­men­heng med en mer lo­kal kommentar til Viet­nam­kri­gen, Ger­hard Nord­ströms «Ut­flykt i det grö­na» fra 1970. Det vi­ser en svensk fa­mi­lie som har pik­nik i det grøn­ne. Midt på ler­re­tet er det mon­tert en gull­ram­me rundt fa­mi­lie­idyl­len med medel­sven­son­bi­len – en Vol­vo – i bak­grun­nen. Men uten­for bil­led­ram­men, i gres­set i ut­kant­en av det sto­re ma­le­ri­et, lig­ger en grup­pe viet­na­me­se­re, liv­løse etter et dø­de­lig luft­an­grep. Det er nes­ten så du ser for deg kamp­he­li­kopt­re­ne fra Per Klei­vas «Ame­ri­kans­ke som­me­fug­ler» fly bort i det fjer­ne, men her er det bare de døde krop­pe­ne som bry­ter idyl­len.

Per Klei­vas krigs­kunst vil­le pas­set bra i ut­stil­lin­gen. Gra­fik­ken ble la­get i 1971, men bå­de Klei­va, Ros­ler og Nord­ström blir «slått» av Kjar­tan Slette­mark. Han vis­te sitt be­røm­te Viet­nam-bil­de uten­for Stor­tin­get al­le­re­de i 1965. Men selv om dis­se bil­de­ne for så vidt, (og i hvert fall for en nord­mann) re­pre­sen­te­rer et savn i ut­stil­lin­gen, kan vi ikke kla­ge. For en sen­tralt mon­tert bil­led­se­rie er la­get av Ga­vin Jan­tjes, kjent som ny­lig pen­sjo­nert se­nior­ku­ra­tor ved Na­sjo­nal­mu­se­et og tid­li­ge­re kunst­ne­risk le­der ved He­nie On­stad kunst­sen­ter. Han har en for­tid som kunst­ner, og i se­ne­re år har han tatt opp pen­se­len igjen. Kom­men­de uke åp­ner han ut­stil­ling i Oslo Kunst­for­ening.

I 1974 var han fort­satt Syd-afri­kansk stats­bor­ger, og se­ri­en «En syd­afri­kansk färg­bok» tar for seg apart­heid­re­gi­mets se­gre­ge­rings­po­li­tikk. Med ut­gangs­punkt i sitt eget iden­ti­tets­kort la­ger han et slå­en­de ut­trykk for hvor­dan den ra­sis­tis­ke ideo­lo­gi­en grep inn i hvert en­kelt in­di­vids iden­ti­tet. Be­gre­pet «far­ge» får en over­skri­den­de funk­sjon som iden­ti­tets- og over­g­reps­meta­for, men også som en vi­su­ell mar­kør i et vi­su­elt sett kom­plekst, vak­kert verk. Det er ikke bare his­to­ris­ke bil­der i ut­stil­lin­gen. Den ret­ter også opp­merk­som­he­ten mot ny­ere kon­flik­ter, som de­mon­stra­sjo­ne­ne mot re­gje­rin­gen i Tyr­kia og kri­gen i Ukrai­na. Selv om vi ser fle­re bil­der i høy­ere opp­løs­ning i dag enn vi gjor­de på 60- og 70-tal­let, er ef­fek­ten av å få kri­gen inn i hver­da­gen den sam­me. En ef­fekt­full «be­hind-the­sce­nes-vi­deo fra ny­hets­stu­dio­et til den svens­ke al­men­kring­kas­te­ren SVT set­ter vår kon­sump­sjon av ny­he­ter i per­spek­tiv. Hva er det vi blir pre­sen­tert for, og hva er det vi tror på?

Når du be­ve­ger deg ut i hver­da­gen igjen har du fått med deg mye å ten­ke på. Ikke langt unna Bon­ni­ers kon­st­hall lig­ger gal­le­ri­ga­ten Hud­viks­valls­gatan, der syv av Sve­ri­ges bes­te, pri­va­te gal­le­ri­er lig­ger sam­let. Stock­holm har også gall­eri­klyn­ger på Karlavä­gen og på Sö­der, mens mu­se­ene er mer spredt. Mo­der­na mu­se­et er all­tid verdt et be­søk. Sam­lin­gen er im­po­ne­ren­de og byr på in­ter­na­sjo­na­le navn i en pa­rade­marsj av kjen­te verk. Nå for­be­re­der de en stor ut­stil­ling som set­ter den svens­ke kunst­ne­ren Öy­vind Fahl­ström inn i en in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng. På Fo­to­gra­fis­ka åp­ner de «Høst­sa­lon­gen» kom­men­de uke, og det er fort­satt noen uker igjen av den fa­sci­ne­ren­de hver­dags­foto­ut­stil­lin­gen «Last Night in Sweden»

Den do­ku­men­te­rer Sve­ri­ge med bred vin­kel som en re­ak­sjon på pre­si­dent Trumps fa­mø­se ut­ta­lel­se tid­li­ge­re i år, der han re­fe­rer­te til en hen­del­se som skul­le ha skjedd «Last Night in Sweden».

Hvis du vil ha en skik­ke­lig Stock­holm­opp­le­vel­se er en tur ut i skjaer­går­den all­tid verdt å få med seg. I som­mer­se­son­gen kan du ta båt ut til Artipe­lag, et gans­ke nytt kunst­mu­se­um ute på Värm­dö. Res­ten av året tar det 25 mi­nut­ter med buss. Søn­dag er siste dag for en ut­søkt vak­ker og lav­ma­elt ut­stil­ling med den bri­tis­ke ke­ra­mi­ke­ren Ed­mund de Waal og ita­lie­ne­ren Moran­di. Fra 27. ok­to­ber vi­ser de den sprels­ke duo­en Bi­gert & Bergs­tröm, som også er kjent fra Nor­ge. De vi­su­ali­se­rer klima­spørs­må­let med verk fra sin 30-åri­ge pro­duk­sjon. Det tør jeg love blir bå­de mor­somt og in­ter­es­sant.

Bi­gert & Bergs­tröm blir en av høs­tens sla­ger i Stock­holm. Den re­tro­spek­ti­ve ut­stil­lin­gen vi­ses på Artipe­lag, et re­la­tivt nytt kunst­mu­se­um be­lig­gen­de ute i skjaer­går­den. «Steam Cham­ber» er fra 1994. FOTO: OLOF WALLGREN

Den svens­ke kunst­ne­ren Öy­vind Fahl­ström er gjen­stand for in­ter­na­sjo­nal gransk­ning i Mo­der­na Mu­se­ets kom­men­de ut­stil­ling. «Dr. Schweit­zer’s Last Mis­sion» (!964-66) er ett av bil­de­ne i ut­stil­lin­gen. FOTO: SHARON AVERY-FAHL­STRÖM/ PETER GRIMNER/MO­DER­NA MUSE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.