JAZZ

For 20 år snød­de det på Bug­ge Wes­sel­tofts fly­gel. Ei engle­pla­te vil bli els­ka av alle.

Rogalands Avis - - Helg -

«Eve­rybody Lo­ves Ang­les» Bug­ge We­sel­toft (Act/mu­sikk­ope­ra­tø­re­ne) På «Eve­rybody Lo­ves Ang­les» (ACT/ Mu­sikk­ope­ra­tø­re­ne) er tida at­ter mo­gen til ein opp­føl­gjer i Bug­ges rom, der han som in­gen an­na kan for­ed­le mu­sikk­skat­ten frå den sto­re rike song­boka vår. Og meis­te­rens ver­sjon av «Brid­ge Over Troubled Wa­ter» er den som først grip meg om hjar­te­rø­te­ne. Godt opp­var­ma som vi er av den tys­ke folke­to­nen «Es sun­gen drei En­gels», der vi for­nem­mar Wes­sel­tofts sam­stun­des mi­ni­ma­lis­tis­ke måte å sø­kje etter det ins­te i mu­sik­ken.

Det høy­rer med at for å få den ret­te in­spi­ra­sjo­nen og na­er­lei­ken til den stor­slåt­te na­tu­ren og klan­gen drog dei til Lo­fot­ka­te­dra­len for å spe­le inn ein opp­føl­gjar på Stein­way-fly­ge­let der. Etter­på føl­gjer ein song som på pla­ta ber­re hei­ter «Koral» av Jo­hann Se­bas­ti­an Bach, som vi salme­kun­ni­ge kjen­ner att som sal­men «Velt all in veg og van­de».

Noko skal ein ha att for barne­la­er­do­men, og tak­ka er Ji­mi Hend­rix’ «An­gel», like him­melsk, en­kelt og vak­kert gjort som ber­re ein frelst kan det. Skri­vet kal­lar det mi­ni­ma­lis­tis­ke ver­sjo­nar av sal­mar og folke­to­nar, Bug­ge sva­rar med den to mi­nutt lan­ge «Re­flecting» før Cat Ste­vens’ «Mor­ning has bro­ken». Men kva løy­ner seg bak nam­net «Sal­me»? Ein vak­ker ver­sjon av «Kjemp for alt som du har kja­ert», der nam­net Chris­tof Ernst Frie­drich Wey­se også er kre­di­dert.

Bug­ge Wes­sel­toft kan gje­re vak­re son­gar endå vak­ra­re. Det ten­kjer eg un­der den strå­lan­de ver­sjo­nen av Bob Dy­lans «Blowing In The Wind». Og vi etter­på får Mick Jag­ger og Keith Richards’ «An­gie». Han har ein ei­gen måte å opne opp son­ga­ne på som er hans. Når han spe­lar, gjer han det ikkje etter ein «fixed plan» står det i ein tanke­vek­kjan­de kommentar på om­slags­hef­tet. «Locked Out of Hea­vens» er nest siste song, før Wes­sel­tofts ver­sjon av The Beatles’ «Let It Be», som er til å døy av.

Bug­ge Wes­sel­toft er ein liv­gje­var, ikkje ber­re gjen­nom mu­sik­ken, men og må­ten å vere på. Det er det han blir els­ka for, om han også er ein en­gel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.