Ra­dio 1 er 50 år

I dag er det 50 år si­den BBCS Ra­dio 1 star­tet sine sen­din­ger. Slut­ten på en aera i ra­dio­his­to­ri­en, be­gyn­nel­sen på en ny.

Rogalands Avis - - Helg - Geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

Klok­ka sju om mor­ge­nen, 30. sep­tem­ber 1967, gikk To­ny Black­burn på luf­ta og spil­te «Flow­ers in The Rain» med The Mo­ve, med sitt vel­kjen­te tor­den­skrall til å be­gyn­ne med. – Hvis ikke det­te får deg til å våk­ne.., spøk­te Black­burn. Ra­dio 1 var en kom­pen­sa­sjon for at myn­dig­he­te­ne had­de fått has på pi­rat­sta­sjo­ne­ne, som fra in­ter­na­sjo­nalt far­vann had­de for­ført lyt­ter­ne med den nye pop­mu­sik­ken i fle­re år. En aera vi i høst blir min­net om med den sjar­me­ren­de dans­ke Tv-se­ri­en «Mercur». Black­burn had­de selv va­ert pi­rat­plate­pra­ter på Ra­dio Lon­don og Ra­dio Caroline.

To­ny Black­burn fort­sat­te de nes­te ti­me­ne å spil­le nye sing­ler som «Mas­sachu­setts», «Baby Now That I Found You». «Hom­burg», «The Let­ter» og «Ex­cerpt From A Te­ena­ge Ope­ra» – bare for å set­te dere enda bed­re inn i tids­ån­den. Opp­star­ten til Ra­dio 1 vak­te stort opp­stuss, og man­ge had­de nok stått tid­lig opp den­ne lør­da­gen. Black­burn for­tal­te på sin ka­rak­te­ris­tis­ke måte at kon­troll­rom­met var fullt av pres­se, «fra alle kan­ter av Clap­ham Com­mon». – Jeg så hvor stort inn­trykk det­te gjor­de. Det er rart å ten­ke på at BBC før Ra­dio 1 bare kun­ne spil­le 45 mi­nut­ter med po­pu­la­er­mu­sikk hver dag, sier han i dag.

I mor­gen­ti­me­ne i dag gjen­ska­per To­ny Black­burn det førs­te show­et fra 1967, på den mid­ler­ti­di­ge nye di­gi­ta­le ra­dio­ka­na­len Ra­dio 1 Vin­ta­ge. I tre da­ger blir det her gjen­hør med en rek­ke av nav­ne­ne fra tid­li­ge år, Da­vid «Kid» Jen­sen, John­ny Wal­ker, Ken­ny Eve­rett, Alan Fre­eman, John Pe­el og man­ge and­re. 1. ok­to­ber 1967 had­de John Pe­el sin førs­te sen­ding med sitt pro­gram «The Per­fu­med Gar­den». Pe­el spil­te mu­sikk langt uten­for all­far­vei, og ble med det­te pa­ra­dok­salt nok Ra­dio 1s mest le­gen­da­ris­ke skik­kel­se, fort­satt på luf­ta helt fram til han døde i 2004.

«Ra­dio 1 – you’re the on­ly one», sang Ji­mi Hend­rix i en av sine spe­sial­inn­spil­te ses­sions for ra­dio­ka­na­len. Som ble star­ten på en ka­nal­inn­de­ling som etter hvert ble helt van­lig, ret­tet mot be­stem­te al­ders­grup­per. Nor­ge fikk ikke sin riks­dek­ken­de ung­doms­ka­nal før NRK P3 star­tet i 1993. I BBC er Ra­dio 1 fort­satt ka­na­len for de yng­re. De som hør­te på Ra­dio 1 for 50 år si­den sver­ger i dag til Ra­dio 2. Der sit­ter fort­satt To­ny Black­burn og spil­ler pla­ter fra 60-åre­ne, hver lør­dag i «The Sound Of The 60’s». Like blid, selv om pro­gram­met hans nå går på di­rek­ten klok­ka seks om mor­ge­nen, en time tid­li­ge­re enn i 1967. Med et sva­ert godt ut­valg av mye av det bes­te fra det­te ti­året, med stor vekt på soul­mu­sikk. Black­burn pre­sen­te­rer også sin egen «Gol­den Hour» fre­dags­kvel­de­ne, med en enda ster­ke­re soul­pro­fil. Alt vi har om­talt her kan hø­res på BBCS nett­ra­dio.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.